Kvalitet inom äldreomsorg

Hjärnhälsa och meningsfullhet vid kognitiv svikt
- Individen bakom demenssjukdomen

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder in till årets Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg där livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Konferensen kommer att hållas fysiskt på plats på Citykonferensen, ingenjörshuset i centrala Stockholm den 20-21 april 2023.

Ta del av intressanta ämnen, få ny kunskap och uppdateras med det senaste kring forskningen. Vår konferens i Stockholm vänder sig till dig som arbetar inom eller har ett intresse av ökad kunskap inom kognitiv svikt och demens.

Lyssna till evidensbaserade och inspirerande föreläsningar av bland annat Miia Kivipelto, geriatriker och professor som pratar om FINGER-modellen och livsstilsfaktorer som påverkar livskvaliteten. Ta även del av Camilla Walles Malinowsky föreläsning om delaktighet i och utanför hemmet. Camilla är legitimerad arbetsterapeut och docent i arbetsterapi. Ta inspiration och dela kunskapen från Sofia Krispinsson föreläsning om att vara ung anhörig.

Mycket bra

85%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om den digitala konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Miia Kivipelto

Miia Kivipelto

Mia är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning och senior geriatriker och chef för forskning och utveckling av tema åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige.

Camilla Walles Malinowsky

Camilla Walles Malinowsky

Camilla är legitimerad arbetsterapeut och docent i arbetsterapi. För närvarande arbetar Camilla vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet.

Sophia Du Rietz

Sophia har en bakgrund inom marknadsföring och varumärkesbyggande och arbetar idag som kanslichef på alzheimerfonden.

Agneta Markström

Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi.

Maria Rosendahl

Maria Rosendahl

Maria är socionom och arbetar som projektledare i Helsingborg stad. Maria har flerårig erfarenhet av förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och innovation i offentlig sektor och drivs av att utmana befintliga arbetssätt i syfte att skapa bättre livskvalitet och förutsättningar för framtidens välfärd.

Charlotta Thunborg

Charlotta Thunborg

Charlotta är sjukgymnast och forskare på Karolinska Institutet. Hon jobbar med prevention av demenssjukdom och implementering av FINGER-modellen inom olika verksamheter.

Sofia Krispinsson

Sofia sprider gärna sina erfarenheter om att vara ung anhörig. Hennes tidigare föreläsningar har varit mycket uppskattade. Sofia har även arbetat som ungdomsledare på ung anhörigs läger.

Therese Marklund

Pedagog och kreatör hos Mentex

Petra Tegman

Petra arbetar med Betaniastiftelsen och är specialistsjuksköterska i demensvård och i palliativ vård.

Program 20 april

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg inleder Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg 2023

Kristina Irits Hedberg

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Kristina har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och av att utbilda bl.a. baspersonal inom geriatrik och demens.

Sophia Du Rietz och Alzheimerfonden

Alzheimerfonden är en viktig finansiär till forskningen kring demenssjukdomar och arbetar för att öka kunskapen kring demenssjukdomar.

Hör Sophia Du Rietz prata om anhörigperspektivet och hur hon dedicerat sitt yrkesliv till att öka kunskapen och forskningsanslagen om Alzheimers sjukdom.

Hennes starka engagemang för Alzheimerområdet väcktes då hennes man Daniel diagnostiserades med Alzheimers sjukdom vid 55 års ålder.

SOPHIA DU RIETZ
Sophia har en bakgrund inom marknadsföring och varumärkesbyggande och arbetar idag som kanslichef på alzheimerfonden.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

FINGER-modellen för bättre hjärnhälsa

FINGER-studien lyfter fram fem viktiga livsstilsfaktorer för att motverka minnesproblem: näringsrik kost, fysisk aktivitet, hjärngymnastik, sociala aktiviteter och att ha koll på sina blod- och kärlrelaterade värden. Finger-modellen kan bidra med en minnesregel, att man bör aktivera alla fingrarna varje dag. Hör Miia berätta om sitt framgångsrika forskningsarbete inom prevention av demenssjukdom.

Miia Kivipelto

MIIA KIVIPELTO
Miia är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet (KI). Hennes forskning är inriktad på åldersrelaterade sjukdomar och demens. Miia är initiativtagare till den så kallade FINGER studien.
Hennes forskningsresultat har publicerats i ledande tidskrifter och hon har fått ett flertal prestigefyllda nationella och internationella utmärkelser.

Det är aldrig försent!

Livsstilen verkar ha stor betydelse för demenssjukdomar, vilket innebär att en mer hälsofrämjande livsstil kan minska antalet drabbade med tiotals miljoner. Globalt sett lever 47 miljoner personer med demenssjukdom. Eftersom vi lever allt längre beräknas antalet öka till 100 miljoner år 2050 – om inget botemedel upptäcks. För vaskulärt orsakad demens talar mycket för att förbättrad vaskulär hälsa till och med kan få sjukdomen att stanna upp.

 

Ur föreläsningen:
 • Fingermodellen i korthet
 • Implementering inom olika verksamheter
 • Pågående FINGER implementeringsstudier
 • Nästa steg för FINGER-studierna i Sverige
Charlotta Thunborg

CHARLOTTA THUNBORG
Charlotta är sjukgymnast och forskare på Karolinska Institutet. Hon jobbar med prevention av demenssjukdom och implementering av FINGER-modellen inom olika verksamheter. Charlotta arbetar även vid kognitiva mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där hon är del av det multiprofessionella teamet som genomför kognitiva utredningar.

Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Vid Alzheimers etc.

Sömn har grundläggande betydelse för alla människors välbefinnande. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Hos personer med kognitiv svikt medför dålig sömn ytterligare en påverkan på personernas aktivitet under dagen.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad händer i hjärnan när vi sover?
 • Kan man förebygga eller behandla en sömnstörning?
 • Vad säger forskningen?
 • Kan en god sömn minska risken för att utveckla kognitiva svikt?
Agneta Markström

AGNETA MARKSTRÖM
Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom  olika hälsoprofessioner, forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.
Hon arbetar även som konsult vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med utredning och behandling av barn i behov av andningsstöd i hemmet.

Från Mentex.se

”I över 20 år har vi erbjudit meningsfulla och engagerande aktiviteter som förbättrar livskvaliteten för personer med demens eller annan minnesproblematik.”

Therese Marklund

THERESE MARKLUND
Pedagog & Kreatör hos Mentex

En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Så arbetar vi för ett demensvänligt samhälle

Det finns goda skäl att arbeta för ett demensvänligt samhälle, där vi underlättar och skapar goda förutsättningar för livskvalitet särskilt för denna grupp. Demensvänligt Helsingborg har hittills bland annat resulterat i demensvänliga utemiljöer i det offentliga rummet och bidragit till en stor kunskapsspridning om demenssjukdom.

Med välfärdssatsningen H22 vill Helsingborg stad utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Som en del av H22 har forsknings- och utvecklingsprojektet Den (ut)forskande staden skapat förutsättningar för att testa nya sätt att möta stadsövergripande utmaningar i samarbete med akademin.

Maria Rosendahl

MARIA ROSENDAHL
Maria är socionom och arbetar som projektledare i Helsingborg stad. Maria har flerårig erfarenhet av förvaltningsövergripande utvecklingsarbete och innovation i offentlig sektor och drivs av att utmana befintliga arbetssätt i syfte att skapa bättre livskvalitet och förutsättningar för framtidens välfärd.

Avslutning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg avslutar dag 1 av Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023.

Kristina Irits Hedberg

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Kristina har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och av att utbilda bl.a. baspersonal inom geriatrik och demens.

Program 21 april

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg inleder dag två på rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg 2023

Kristina Irits Hedberg

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Kristina har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och av att utbilda bl.a. baspersonal inom geriatrik och demens.

För äldre personer med kognitiv svikt

– Hur påverkas de i dagens tekniktäta samhälle?

Delaktighet i livet i och utanför hemmet för äldre personer med kognitiv svikt är en angelägen fråga. Men delaktighet förutsätter att samhället är tillgängligt. Fysiska aspekter av tillgänglighet har länge varit i fokus, men vi vet fortfarande litet om kognitiva aspekter, speciellt då det gäller den offentliga miljön. När vi ska undersöka kognitiva aspekter av delaktighet så behöver vi ta hänsyn till att teknikanvändning är centralt i dagens samhälle, och delaktighet i dagligt liv har blivit alltmer sammanlänkad med teknikanvändning.

 

Ur föreläsningen:
 • Hur kan vi i vården uppmärksamma problem och möjligheter för personer med kognitiva nedsättningar i deras dagliga liv?
 • Vad händer om vi inte uppmärksammar detta?
 • Vilka verktyg kan vi använda och hur kan vi stödja delaktighet för dessa personer?
Camilla Walles Malinowsky

CAMILLA WALLES MALINOWSKY
Camilla är leg. arbetsterapeut och docent i arbetsterapi. För närvarande arbetar Camilla vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet som utbildningsansvarig för arbetsterapeutprogrammet och som biträdande forskargruppsledare i forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society).

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Om palliativ vård vid kognitiv sjukdom

Kunskap är nyckeln till förståelse, ju mer vi vet om palliativ vård och patientens behov och önskemål, desto bättre vård kan vi ge. Palliativ vård innebär lindrande vård och med hjälp av helhetssyn och utifrån ”total pain” kan vi hjälpa patienten att få känna välbefinnande och högsta möjliga livskvalitet.

PETRA TEGMAN
Betaniastiftelsen, specialistsjuksköterska i demensvård och i palliativ vård.

En kort fem minuters paus för att sträcka på sig och fylla på kaffemuggen.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Glöm inte bort oss unga anhöriga

Sofia Krispinssons mamma hade den sällsynta demenssjukdomen ” Progressiv supranucleär pares (PSP)”. I en känslosam föreläsning berättar Sofia hur hon och hennes familj påverkats av att mamman blir sjuk. Vi får ta del av hennes resa och påminnas om vikten av att inte glömma bort de unga anhöriga.

SOFIA KRISPINSSON
Sofia sprider gärna sina erfarenheter om att vara ung anhörig. Hennes tidigare föreläsningar har varit mycket uppskattade. Sofia har även arbetat som ungdomsledare på ung anhörigs läger.

Avslutning av Moderator

Kristina Iritz Hedberg avslutar Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2023.

Kristina Irits Hedberg

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Kristina har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och av att utbilda bl.a. baspersonal inom geriatrik och demens.

Lunchdags. Ni är även välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07