×
 

Arbeta på KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, verksamheten de arbetar i och de barn, unga, vuxna och äldre de möter i sina yrkesroller. Vi erbjuder kvalitativ och aktuell utbildning på olika nivåer inom några av samhällets viktigaste områden – vård, omsorg, förskola, fritid- och  friskvårdsverksamhet. KUI är en privat aktör inom Komvux och Yrkeshögskolan och en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsanordnare.

Att arbeta på KUI

En dag på jobbet

Som lärare på KUI undervisar och handleder du elever/studerande i klassrum, via Teams och vår webbaserade lärplattform Omniway. I dina arbetsuppgifter ingår i korthet att bedöma inlämningsuppgifter, minimera plagiat, kommunicera med elever/studerande, få ut relevant statistik, vikariera för varandra samt betygsätta.

Arbetet på KUI innebär en möjlighet till ett varierat jobb med olika typer av utbildningar och uppdrag t ex arbetsplatslärande, digitalt lärande och flexibel utbildning. Ett utvecklade och varierat arbete i en positiv och kreativ miljö där arbetsglädje och kvalitet är viktig. Du arbetar i ett modernt och växande utbildningsföretag med många olika typer av utbildningar inom vård och omsorg samt förskola och fritidsverksamhet. 

Flexibla lösningar

Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet skapa flexibla lösningar utifrån elevens/den studerande/deltagarens/kundens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder.

Hög kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling. Vår viktigaste strategi är att garantera att alla våra elever, studerande och deltagare erbjuds en utbildning av så hög kvalitet att de når målen och ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Individuell vägledning

För att elev/studerande ska få en individuellt anpassad utbildning som kan genomföras så effektivt som möjligt erbjuder vi individuella vägledningssamtal. Vi tar reda på elevens/studerandes förväntningar på oss och på sin framtid. Samtalet resulterar i en individuell studie- och utvecklingsplan.

Mentorskap

Varje elev/studerande får en mentor/lärare som fungerar som personlig coach under utbildningstiden och som eleven har kontinuerliga styrke- och utvecklingssamtal med utifrån den individuella studie- och utvecklingsplanen. Samtalen bygger på elevens styrkor och fyller en viktig funktion för att checka av hur eleven ligger till gentemot de uppsatta målen, men också motivera, inspirera och uppmuntra eleven till fortsatt maximal utveckling, utbildningens planering, genomförande och uppföljning samt lärandemiljö.

Pedagogiskt förhållningssätt

Vårt pedagogiska förhållningssätt har sin grund i alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och integritet. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv och hälsofrämjande studiemiljö samt ett gott bemötande av varandra. Vår utgångspunkt är att alla människor vill och kan lära. Vi bedriver en utbildning som är i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och som anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Vi arbetar utifrån de krav som ställs i styrdokument på alla nivåer och utvärderar mot de mål och krav som där ställs.

Vårt pedagogiska arbetssätt bygger på ett problemorienterat arbetssätt med ett verklighetsanknutet lärande. Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att våra lärare vägleder, stimulerar, motiverar och inspirerar elever och studerande.

Att arbeta med människor är ett berikande arbete, att få vara med och göra skillnad är fantastiskt!

Sofia Ekström,
Fd affärsområdeschef på KUI

Våra områden

Stockholms digitala utbildningskatalog

KOMVUX

Välj att studera en av våra gymnasiala yrkesutbildningar inom barn och fritid, vård och omsorg eller friskvård och hälsa och få kompetens att börja arbeta direkt efter studierna! Även för dig som vill bredda din yrkeskompetens.

YRKESHÖGSKOLA

Har du yrkeserfarenhet inom vård och omsorg eller barn och fritid och är redo att ta nästa steg i karriären? Välj en av våra yrkeshögskoleutbildningar för en ny kvalificerad yrkesroll.

FÖRETAGSUTBILDNING

Arbetar du som chef eller medarbetare inom våra områden och vill bredda din befintliga yrkeskompetens? Gå en öppen utbildning, beställ en uppdragsutbildning till arbetsplatsen eller delta på en rikskonferens med inslag av det allra senaste.