×

 

Alla gymnasiala komvuxkurser

Här nedan är en lista på samtliga gymnasiala komvuxkurser som vi erbjuder på uppdrag av kommuner runt om i Sverige.

Aktivitetsledarskap

Aktivitetsledarskap

Om det pedagogiska ledarskapet, verksamhetsformer samt professionellt ledarskap och förhållningssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Om människokroppens uppbyggnad och funktion, smitta, smittspridning och läkemedel.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Om ämnesomsättning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Barn- och ungdomshälsa

Barn- och ungdomshälsa

Om bl.a. förebyggande barnhälsoarbete samt barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

Om barns levnadsvillkor, medie- och kamratkulturer och vuxnas betydelse.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Entreprenörskap

Entreprenörskap

Om projektmetodik, ledarskap, grupprocesser, marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Om normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg samt etiska begrepp, riktlinjer och värdekonflikter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle samt innebörden av kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa

Om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. 

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Om fritidsvanor och aktiviteter samt dess betydelse för hälsa, lärande och växande.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Om bl.a. det normala åldrandet, demenssjukdomar, palliativ vård samt kost och måltid.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg

Om bl.a. människokroppen, vanliga sjukdomar, personlig omvårdnad och egenvård.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1

Om bl.a. hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2

Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Om bl.a. människors hälsa, hälsofrämjande arbetssätt och salutogent förhållningssätt.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Hemsjukvård

Hemsjukvård

Om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa 1

Om bl.a. motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter, konditions- och koordinationsträning, utemiljöer och naturen som arena.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa 2

Om bl.a. upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, fysiologiska samt psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kommunikation

Kommunikation

Om bl.a. psykologiska, sociala och kulturella aspekter av människors kommunikation.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Komplementärmedicin

Komplementärmedicin

Om komplementära behandlingsmetoder, verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Komvuxarbete – Barn och fritid

Komvuxarbete – Barn och fritid

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Komvuxarbete – Vård och omsorg

Komvuxarbete – Vård och omsorg

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du som elev är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Om kostens och måltidens betydelse, fysisk aktivitet och vila för människors hälsa, näringslära, olika allergier och specialkoster.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Kost, måltid och munhälsa

Kost, måltid och munhälsa

Om bl.a. näringsbehov, nutrition, måltidens betydelse, specialkost samt munhygien och munvård hos äldre och sjuka.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Om människors lärande, utveckling och socialisation samt lärmiljöers påverkan på lärandet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Människors miljöer

Människors miljöer

Om bl.a. levnadsmiljöer, levnadsvillkor, identiteter, genus, identiteter och mänskliga rättigheter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Massage 1

Massage 1

Om bl.a grundläggande anatomi och fysiologi, klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage, taktil massage och spänningsbehandling.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Matematik Nationell delkurs 1

Matematik Nationell delkurs 1

Om bl.a. naturliga tal, enkla tal i bråkform, positionssystemet, de fyra räknesätten samt metoder för beräkningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Matematik Nationell delkurs 2

Matematik Nationell delkurs 2

Om bl.a. enkla bråk, enkla tal i procentform, de fyra räknesätten samt centrala metoder för beräkningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Mental träning

Mental träning

Om stressorer i vardagen, teoretiska modeller för stresshantering samt mentala avslappnings- och träningsmetoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Om bl.a. omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och basala hygienrutiner.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Om bl.a. omvårdnadsprocessen, observationer, medicintekniska uppgifter samt hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Orienteringskurs inför yrkesutbildning

Orienteringskurs inför yrkesutbildning

Introduktion till yrkesutbildning och stöd i planeringen av studierna.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 60

Palliativ vård

Palliativ vård

Om medicinskt omhändertagande och vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Om olika pedagogiska teorier, pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Om bl.a. barns olikheter, lekens betydelse, inkluderande arbetssätt, barnsäkerhet och lagar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

Om ledarskap, ledarskapsstilar, genusfrågor, konflikthantering och att pedagogiskt leda människor.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Om bl.a. psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, omsorgsprocessen, kriser och personcentrerad vård.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Psykiatri 2

Psykiatri 2

Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, fysiska, psykosociala, suicidprevention och behandlingsformer.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Psykologi 1

Psykologi 1

Om behandlingsformer och hur förebyggande arbete bedrivs för personer med psykisk sjukdom.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Samhällsbaserad psykiatri

Samhällsbaserad psykiatri

Om b.la. olika stöd, återhämtningens betydelse och vad som är utmärkande vid psykisk sjukdom.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Samhällskunskap 1a1

Samhällskunskap 1a1

Om demokrati och de mänskliga rättigheterna, både de individuella och de kollektiva rättigheterna.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 50

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

Om bl.a. olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Om bl.a. människans livsvillkor, bemötande, sociala och aktiverande uppgifter och serviceuppgifter.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Social omsorg 2

Social omsorg 2

Om bl.a. socialtjänstens förebyggande åtgärder, boendeformer, personcentrerad vård och etiska begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Socialpedagogik

Socialpedagogik

Om bl.a. socialpedagogiskt arbete, problematiska livssituationer, utanförskap och inkludering.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Sociologi

Sociologi

Om bl.a. skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala strukturer, normer, segregering, diskriminering och jämställdhet.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Specialpedagogik 1

Specialpedagogik 1

Om bl.a. olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och olika begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2

Om bl.a. arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet samt lagar och förordningar.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Svenska 1

Svenska 1

Om bl.a. muntlig och skriftlig framställning, analys av skönlitteratur och grundläggande språkliga begrepp.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Om bl.a. muntliga presentationer, skriftliga texter, ordförråd, läsning och språkvariation.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3

Om att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4

Kursen utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 200

Träningslära 1

Träningslära 1

Om anatomi och fysiologi, närings- och kostkunskap, motionsmiljöer, förutsättningar för fysisk aktivitet samt olika träningsmetoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Träningslära 2

Träningslära 2

Om anatomi och fysiologi, energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans samt träningsmetoder och tester.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Vård och omsorg specialisering

Vård och omsorg specialisering

Fördjupning inom ex. funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100

Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Om bl.a. samtalssituationer, handledningsprocessen samt pedagogiska metoder.

Utbildningstyp Komvuxkurs

Kurspoäng 100