×
 

Kvalitetsarbete hos KUI

Så säkrar vi kvaliteten

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Kvalitetsarbete är något vi arbetar med dagligen på alla nivåer. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Vår viktigaste strategi är att garantera att alla våra elever och deltagare erbjuds en utbildning av så hög kvalitet att de når målen och ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

Utmärkelser och goda resultat

När våra uppdragsgivare genomför kvalitetsmätningar får vi mycket goda resultat. Vi har även nominerats till och vunnit kvalitetsutmärkelser. God kvalitet har resulterat i långa kundrelationer, och vi fungerar ofta som utbildningspartner till företag och organisationer. De som har studerat på våra yrkesutbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden och har lätt att få jobb efter utbildningen.

Academediamodellen 2.0

AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMedia-modellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan  indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

Kvalitetsaspekter

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten).
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken).
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen).

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).