×
 

Kvalitetsarbete hos KUI

Välkommen till KUI, där vi förstår att kvalitetsarbete är en hörnsten för ett framgångsrikt utbildningsföretag. Genom våra utbildningar, program och kurser hjälper vi både verksamheter och privatpersoner att bygga upp sin framtid inom arbete med människor. Med vår expertis och vårt engagemang förbättrar vi effektiviteten, ökar kundnöjdheten och främjar innovation. Upplev kraften i kvalitet med KUI.

Så säkrar vi kvaliteten

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Kvalitetsarbete är något vi arbetar med dagligen på alla nivåer. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Vår viktigaste strategi är att säkerställa att varje elev och deltagare erbjuds en utbildning av så hög kvalitet att de inte bara når sina mål utan också ges de nödvändiga verktygen och kunskaperna för att uppnå sin fulla potential. Genom att fokusera på att skapa en inspirerande och stödjande lärmiljö samt genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra utbildningsmetoder, strävar vi efter att ge våra elever och deltagare en upplevelse som inte bara är givande på kort sikt, utan som också rustar dem för framgång på lång sikt. Hos oss är varje individ viktig och vi är fast beslutna att ge de bästa förutsättningarna för att växa och blomstra.

Utmärkelser och goda resultat

När våra uppdragsgivare genomför kvalitetsmätningar får vi mycket goda resultat. Vi har även nominerats till och vunnit kvalitetsutmärkelser. God kvalitet har resulterat i långa kundrelationer, och vi fungerar ofta som utbildningspartner till företag och organisationer. De som har studerat på våra yrkesutbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden och har lätt att få jobb efter utbildningen.

Academediamodellen 2.0

AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMedia-modellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan  indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

Kvalitetsaspekter

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten).
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken).
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen).

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).