×
 

Grundläggande behörighet för komvux

Här kan du läsa mer om vad som krävs av dig för att du ska kunna söka till studier på komvuxnivå (gymnasial nivå). Du kan läsa mer om antagningsprocessen, hur du ansöker samt hitta de allra vanligaste frågorna och svaren. Har du fler frågor som du inte får svar på via denna sidan, kan du alltid kontakta oss på KUI - Se kontaktuppgifter längre ned.

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

En vuxen har grundläggande behörighet för att delta vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

 • Är bosatt i Sverige,
 • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 • I övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor och dessutom uppfyller nedanstående kriterier:

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Du är behörig att söka om du

 • Helt saknar gymnasiebetyg.
 • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
 • Vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
 • Behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. Våra avtalskommuner.

Behörigheter hos KUI

För att vara behörig till våra yrkesutbildningar och kurser behöver du även uppfylla nedanstående kriterier:

 • Godkänd i grundläggande svenska/grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att göra nivåtest.
 • I kommunerna Västerås och Hallstahammar behöver du även godkända betyg i Matematik upp till årskurs 9.

Komvux om jag ej är folkbokförd i Sverige?

Ja du kan vara behörig att ansöka till komvux utan att du är folkbokförd i Sverige. När det gäller antagning till vuxenutbildningen räknas man i skollagen också som bosatt i landet om man har rätt till utbildning utifrån

 • EU-rätten
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.

Komvux i Sverige när du bor utomlands

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige för att studera på komvux. Om du är bosatt i ett av de andra nordiska länderna eller på Färöarna, Grönland eller Åland kan du studera på komvux på distans. Tänk på att även om du läser på distans så genomför du examinationer och i vissa kurser även obligatoriska praktiska övningar på plats på våra utbildningscenter i Sverige.

Men du måste genom din tidigare skolgång i hemlandet ha förutsättningar som bedöms motsvara svensk grundskoleutbildning eller en vuxenutbildning. Om du har det likställs du med dem som söker in i den kommun där utbildningen hålls.

Vanliga frågor och svar

ANSÖKAN TILL KOMVUX

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Antagningsprocess

Ansökan

Du lämnar in en ansökan till kommunen

Bedömning

Kommunen bedömer om du har rätt till utbildning

Behörig/Ej behörig

Kommunen beslutar att du antingen är behörig eller ej behörig

Antagen/Urval

Sökanden är färre än platser: Antagen
Sökanden är fler än platser: Urval (minst utbildning går först)

Nöjdhet

87%

87% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI vuxenutbildning

Rekommendation

89%

89% kan rekommendera KUI vuxenutbildning till andra.

Sysselsättningsgrad

87%

87% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.

Komvux
Komvux
Komvux
Komvux