×
 

Auktoriserade av Almega

Det betyder att vi uppfyller de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Kvalitetsauktorisation

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om medlemsföretaget vid något tillfälle ej uppfyller nedanstående kriterier eller villkoren för medlemskap i Utbildningsföretagen. Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds.

Syftet med Utbildningsföretagens auktorisation är i korthet att påverka och höja kvaliteten i branschen. Kunderna vet genom auktorisationen att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår. Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.

Utbildningsföretagens etiska regler

Förhållande till kunder och kursdeltagare

Medlemsföretagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att:

 • säkerställa att utbildningarna uppfyller utlovat innehåll och upplägg.
 • ge bästa möjliga kundnytta.
 • arbeta för att ge deltagare tillgång till rätt utbildning.
 • lämna tydlig information om utbildningens innehåll, mål och resultat.
 • behandla klagomål från deltagare och kunder på ett adekvat sätt.
 • ständigt förbättra utbildningar, tjänster och verksamhet.
 • utbildningarnas innehåll och genomförande genomsyras av respekt för den enskilda individen och utgår från alla människors lika värde och rättigheter.
 • utbildningarna bedrivs i en trygg, öppen och inkluderande miljö.
Förhållande till andra utbildningsgivare

Medlemsföretagen arbetar för ett gott förhållande till andra utbildningsgivare genom att:

 • konkurrera på marknadsmässiga villkor.
 • inte misskreditera andra.
 • jämföra med andra på objektiva och sakliga grunder.
 • inte plagiera andras kurser och utbildningar
 • rekommendera annat utbildningsföretag i Utbildningsföretagen, när lämplig utbildning saknas i det egna utbudet.
Förhållande till samhället

Medlemsföretagen arbetar för ett öppet och fritt samhälle genom att:

 • bidra till utveckling av näringsliv och förvaltning.
 • följa lagar och förordningar.
 • fullgöra och efterleva myndighetskrav.
 • arbeta för att samhället säkrar stabila och sunda villkor för utbildningsbranschen.
 • arbeta för rimliga konkurrensförhållanden mellan samhällsägda och privata utbildningsföretag
  arbeta för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling.
Förhållande till branschen

Medlemsföretagen arbetar för branschens bästa genom att:

 • ta ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas.
 • bidra till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer.
 • verka för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed.

Kriterier för kvalitetsauktorisation

Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation innehåller 8 kvalitetskriterier:

Kompetensbehov

Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.

Relevanta utbildningar

Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.

Struktur

Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

Pedagogik

Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

Personell kompetens

Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.

Metodutveckling

Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.

Resultatuppföljning

Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.