×
 

Certifierat Vård- och omsorgscollege

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege. Att vi är certifierade Vård- och omsorgscollege på orterna nedan innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg lokalt. 

KUI är certifierat i 8 regioner och på 11 lokala orter

 1. Stockholms stad, Stockholmsregionen
 2. Linköping, region Östergötland
 3. Eskilstuna, region Sörmland
 4. Katrineholm/Flen/Vingåker, region Sörmland
 5. Markaryd, Västra Kronoberg, region Kronoberg
 6. Växjö, Östra Kronoberg, region Kronoberg
 7. Västerås, region Västmanland
 8. Håbo, region Uppsala län
 9. Avesta, region Dalarna
 10. Falun, region Dalarna
 11. Sydnärke, region Örebro

Om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. De utbildingar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktining mot funktionsnedsatta.

Eleverna på ett vård- och omsorgscollege erbjuds en modern och attraktiv utbildning som är skräddarsydd för att ge dem den kompetens de behöver inte bara för att säkra anställning utan också för att blomstra i den snabbt föränderliga arbetsmiljön av idag. För de som redan är aktiva på arbetsmarknaden erbjuds möjligheter till utveckling inom deras nuvarande roller. Genom att göra detta främjar VO-College en kultur av livslångt lärande och kontinuerlig tillväxt inom arbetskraften.

Certifieringen till VO-College står som en garant för hög kvalitet och relevans inom utbildning och utveckling av arbetskraften. Det är mer än bara en titel; det är en kvalitetsstämpel som signalerar till arbetsgivare att individer som har genomgått denna utbildning och utveckling är väl rustade för de krav och utmaningar som dagens arbetsmarknad ställer.

Med 20 regionala och 80 lokala college är VO-College-nätverket omfattande och närvarande över hela landet. Varje regionalt college har en dedikerad samordnare som fungerar som navet för verksamheten i sin region. Deras övergripande ansvar sträcker sig från att säkerställa att utbildningen är anpassad efter lokala behov och förhållanden till att främja samarbete med lokala arbetsgivare och samhällsaktörer för att maximera möjligheterna för elever och redan anställda att lyckas. Genom denna struktur säkerställer VO-College att utbildning och arbetskraftsutveckling inte bara är relevant utan också närvarande och tillgänglig för alla.

En kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Föreningen certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. De utbildningar som ingår är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

Kvalitetskriterier

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Kriterium 1 – 7 är gemensamma för regionala och lokala VO – College medan 8-10 endast gäller lokalt . 

1. Varför Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt, regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar.

2. Samverkan

Offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter samverkar. De ingår i regionala och lokala styrgrupper där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar. I ett regionalt Vård- och omsorgscollege samverkar minst tre kommuner och ett landsting eller en region.

3. Utbildningsutbud

Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar.

4. Regionalt och lokalt perspektiv

Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning.

5. Hälsoperspektivet

Hälsoperspektivet genomsyrar utbildning och arbetsliv.

6. Kvalitetsarbete/Uppföljning

Det finns ett systematiskt arbete för uppföljning av kvalitetskriterierna. Regional styrgrupp är ansvarig.

7. Avtal

Samverkansavtal mellan parterna finns på regional och lokal nivå. På regional nivå finns även avsiktsförklaring med högskola/universitet om att ingå i samverkan.

8. Kreativ och stimulerande lärmiljö

Kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning finns som förbereder och underlättar i arbetslivet.

9. Lärformer och arbetssätt

I utbildningar arbetar man på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i lärformer och kunskapsredovisning. De studerande har inflytande över sina studier och sin lärmiljö. Lärarsamverkan och ämnesintegration finns.

10. Lärande i arbete

Utbildade handledare finns och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalitet.