Kvalitet inom LSS

Psykisk hälsa - ett helhetsperspektiv | Sexualitet, sömn och delaktighet

Årets LSS-konferens i Stockholm har tema psykisk hälsa. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som anses vara något svårt att definiera. Begreppet används även på olika sätt i olika sammanhang. Verksamheter som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och WHO är dock enade om att begreppet bland annat innefattar psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär samt psykiatriska tillstånd.

För att veta hur psykisk hälsa bäst uppnås och/eller bevaras behöver vi veta vad psykisk hälsa är samt vad som påverkar den. Detta är något ni får kunskap om under vår LSS-konferens i Stockholm. Föreläsningarna tar upp bl.a.

 • Hur arbetar vi med den psykiska hälsan i våra verksamheter?
 • På vilket sätt hänger psykisk hälsa ihop med LSS?

Mycket bra

85%

av deltagarna fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Program 9 november

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Inledning av Moderator

George Rein inleder rikskonferens Kvalitet inom LSS!


GEORGE REIN
George är handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

Sexualitet

Ellinor Isfors vill med dagens föreläsning nå ut till personal inom olika LSS-verksamheter för att dela med sig av forskningsbaserad information kring sexuell hälsa, men även starta en dialog kring hur vi inkluderar denna typ av frågor i våra verksamheter. En inspirerande timme fylld med case taget ur verklighetsbaserade situationer och inspiration till hur vi arbetar framöver.

 

Ur föreläsningen:
 • Teoretisk bakgrund och verklighetsbaserade case.
 • Inom LSS står psykisk och fysisk hälsa i fokus, men i vilken utsträckning är vi beredda att inkludera sexuell hälsa?
 • Hur vi kan inkludera frågan om sexuell hälsa bland andra professionella frågor?

ELLINOR ISFORS
Ellinor är legitimerad psykolog, sexualupplysare och föreläsare med mångårig erfarenhet från bland annat RFSU, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Bostad med särskild service för vuxna

Alexandra berättar, Nu finns det en standard för LSS-insatsen Boende med särskild service för vuxna. Den kan fungera som ett verktyg, checklista och/eller ge stöd i kvalitetsarbetet. Standarden togs fram av representanter för de som bedriver sådana verksamheter och för dem som är beviljade den insatsen tillsammans med Svenska institutet för standarder.

 

Ur föreläsningen:
 • Introduktion om SIS och standardisering samt standarden som konsensusdokument och kvalitetsverktyg
 • LSS – standarden, hur ser den ut och vad finns i den samt tankar under skrivandet,
 • Användningsområden

ALEXANDRA ANTONI
Alexandra är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS på sektion Hälsa, vård och omsorg. Arbetar inom områdena LSS, Äldreomsorg, tillgänglighet, upphandling, operationstextilier, mensskydd och kommunikationshjälpmedel.

Pausgympa med Mia

Inom LSS-verksamhet

Sömn har grundläggande betydelse för alla människor välbefinnande. Personer som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Personer med olika funktionshinder kan ha olika sömnstörningar som medför försämrad dagfunktion och kan därmed bidra till ytterligare svårigheter i det dagliga livet. Målet med föreläsningen är att du får lära dig om den normala sömnens betydelse och hur olika funktionshinder kan störa sömnen och hur omvårdnadsåtgärder kan bidra till bättre sömn.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad är sömn?
 • Vad krävs för att erhålla god sömn?
 • Sömnstörningar hos personer inom vård och omsorg.
 • Sömn och hälsa inom LSS-verksamhet

AGNETA MARKSTRÖM
Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner, forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik. Hon arbetar även som konsult vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med utredning och behandling av barn i behov av andningsstöd i hemmet.

Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

En väg mot empowerment

Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal har båda utvecklat Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment, och i tioårs tid utbildat Vägledare och Kursledare för arbete med modellen (DMO). Syftet är att genom jämlika dialoger, s k Delaktighetsslingor, i en demokratisk anda utjämna maktobalanser mellan parterna.

 

Ur föreläsningen:
 • Hör om brukarröster och personalens aha-upplevelser.
 • Brukarinflytande och delaktighet som central punkt
 • Användning av modellen vid förändringsarbete inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

ROSE-MARIE HEJDEDAL
RoseMarie är utvecklingskonsult med bakgrund som socionom och lärare i social omsorg.  Har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunal socialtjänst och privat omsorgsverksamhet samt vid Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Yrkeshögskolans Stödpedagogutbildning. Ingår idag i Skåneteamet för Delaktighetsmodellen.

ANN-CHRISTINE GULLACKSEN
Ann-Christine är socionom, docent i socialt arbete, tidigare lektor vid Malmö Universitet och forskare vid Kommunförbundet Skåne. Hennes forskningsområde är livssituationen för personer med olika funktionsnedsättningar samt rehabilitering. Ingår idag i Skåneteamet för Delaktighetsmodellen.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Ninnie Wallenborg

Personlig assistans är ett verktyg för att individen ska kunna leva som andra. Men vad innebär det i praktiken, och är det möjligt att leva ett fullgott liv med assistans? Integritet och självbestämmande är grundstenar i LSS men hur kan de enskilde på riktigt styra sitt liv? Detta, och mycket annat, avhandlas under Ninnies föreläsning där den assistansberättigade är i fokus.

 

Ur föreläsningen:
 • Är det möjligt att leva ett fullgott liv, på lika villkor, med ett stort assistansbehov?
 • Vilka förutfattade meningar finns i samhället om personlig assistans, och hur kan vi tillsammans bemöta dessa?
 • Hur kan vi tänka kring val av anordnare, hur påverkar det den enskilde?

NINNIE WALLENBORG
Ninnie är tvåbarnsmamma med ett omfattande behov av personlig assistans. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetschef i assistansbranschen och är intressepolitiskt engagerad. Hon brinner förr LSS och dess intentioner och har gett föreläsningar över hela landet på detta ämne.

Avslutning av Moderator

George Rein sammanfattar och avslutar rikskonferens kvalitet inom LSS!


GEORGE REIN
George är handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

LSS-konferensens föreläsare

Ellinor Isfors

Ellinor är legitimerad psykolog, sexualupplysare och föreläsare med mångårig erfarenhet från bland annat RFSU, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Alexandra Antoni

Alexandra är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS på sektion Hälsa, vård och omsorg. Arbetar inom områdena LSS, Äldreomsorg, tillgänglighet, upphandling, operationstextilier, mensskydd och kommunikationshjälpmedel.

Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utb

Rose-Marie Hejdedal

RoseMarie är utvecklingskonsult med bakgrund som socionom och lärare i social omsorg. Har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunal socialtjänst och privat omsorgsverksamhet samt vid Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och

Ann-Christine Gullacksen

Ann-Christine är socionom, docent i socialt arbete, tidigare lektor vid Malmö Universitet och forskare vid Kommunförbundet Skåne. Hennes forskningsområde är livssituationen för personer med olika funktionsnedsättningar samt rehabilitering.

Ninnie Wallenborg

Ninnie är tvåbarnsmamma med ett omfattande behov av personlig assistans. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetschef i assistansbranschen och är intressepolitiskt engagerad. Hon brinner förr LSS och dess intentioner och har gett föreläs

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07