RIKSFORUM FÖR SJUKSKÖTERSKOR

8-9 december i Stockholm 2022

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård ger vi dig kompetensutvecklande utbildningsdagar för dig som sjuksköterska inom vård av äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder tillsammans med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård in till årets riksforum för sjuksköterskor 2022. Konferensen är ett rikstäckande forum med två utbildningsdagar fyllt med spännande föreläsningar och kompetensutvecklande kunskap. Konferensen genomförs i Stockholm under 8-9 december och vi ser fram emot att ses på riktigt.

Konferensen är ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformade för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdomar. Konferensen erbjuder spännande kompetensutvecklande utbildning för dig som sjuksköterska.

En tid av pandemi och digitala möten lider mot sitt slut, och vi ser fram emot att välkomna dig på plats hos oss i Stockholm. Vi vill nu lägga fokus på vården av äldre och ge dig värdefulla och inspirerande dagar.

Ta del av energifyllda föreläsningar kring de senaste rönen, aktuell forskning och vad som kommer att hända inom området framöver.

Välkomna!

Missa inte

Anders Ekholm om återkommande mönster i utvecklingen. Men även perioder då utvecklingen tar större steg. Är vi på väg in i en sådan utveckling och varför verkar vår förmåga att lösa samhällsproblem att minska?

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Riksforum 2022 anordnas i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Konferens

Datum:
8 december, 2022 ( 8:30 - 16:15 )
9 december, 2022 ( 8:30 - 12:30 )

Pris: 3695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Priser

Medlem:

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

2995:- exkl.moms.

Skriv ”Medlem i riksföreningen” i fältet ”Övrigt” så fakturan får rätt pris.

Ordinarie:

3695:- exkl.moms.

Program 8 december

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder riksforum för sjuksköterskor 2022!

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening

Under föreläsningen tar Ing-Marie och Oili upp viktiga frågor för professionen och omvårdnaden, nu och för framtiden.

”Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.” – Läs mer på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida »

Ing-Marie på SSK-konferens

ING-MARIE MOEGELIN
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor.

OILI DAHL
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, Utbildningschef, Omvårdnad Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset.

En nationell bild av det pågående omställningsarbetet

Föreläsning av Lisbeth Löpare Johansson.


LISBETH LÖPARE-JOHANSSON
Hon är nationell samordnare för omställningen till Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon är sjuksköterska med lång erfarenhet från utvecklingsarbete såväl regionalt som nationellt, senast som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Den som känner Lisbeth vet att hon brinner för den personcentrerade vården
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Initial bedömning och akut omhändertagande av den geriatriska patienten

När den äldre patienten drabbas av akut sjukdom och ohälsa så är det av största vikt, för att minska lidande, att den initiala bedömningen och omhändertagandet genomförs på rätt sätt.

Med ökad ålder sker fysiologiska förändringar som gör att den äldre patientens normala vitalparametrar inte överensstämmer med de bedömningsskalor som används idag. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdpersonal som arbetar med äldre patienter har förståelse för och kunskap om dessa förändringar för att kunna göra adekvata bedömningar.

 

Ur föreläsningen:
 • Bedömning av vitala parametrar hos den äldre patienten enligt standardiserad metod
 • Akut omhändertagande vid sjukdom/skada
 • Systematisk undersökning

EVA STYRWOLDT
Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad.

Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Organisationskulturens betydelse för att leda verksamhetsförändring inom vård och omsorg

 

Ur föreläsningen:
 • Attityder, Värderingar och Organisationskultur
 • Förändringsmotstånd och förändringsledning
 • Digitalisering och verksamhetsförändring

MALIN HOFFLANDER
Malin är legitimerad sjuksköterska med filosofie magisterexamen i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad och teknologie doktorsexamen i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola. Hon har lång erfarenhet som chef inom offentlig sektor och arbetar i dag som konsult inom förändringsledning, organisationskultur och implementeringsprocesser. Malin arbetar även som lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar inom Institutionen för informatik och forskar inom implementeringsprocesser.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Mönster i utvecklingen

Enligt vissa historiker finns det återkommande mönster i utvecklingen. Men även perioder då utvecklingen tar större steg. Är vi på väg in i en sådan utveckling och varför verkar vår förmåga att lösa samhällsproblem att minska?

ANDERS EKHOLM
Anders är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har i olika roller skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Avslut av dagen

Moderator avslutar dag 1 på Riksforum för sjuksköterskor.

Bubbel och snacks

Träffa Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Samarbete

Riksforum för sjuksköterskor hålls i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Program 9 december

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder dag 2 för riksforum för sjuksköterskor 2022!

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Hjärt-kjärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre är ett stort och brett område. Vilka är dom vanligaste sjukdomar som drabbar den äldre? Vad känneteckar dessa sjukdommar och vad finns det för behandlingsmetoder?

 

Ur föreläsningen:
 • Hypertoni
 • Förmaksflimmer
 • Kroniskt koronart syndrom (tidigare kallat stabil kranskärlssjukdom)
 • Hjärtsvikt
 • Lungemboli

CARL JOHAN ÖSTGREN
Han är distriktsläkare och professor i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Resultat

Moana Zillén presenterar resultatet av tipspromenaden.

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

”Lika allvarligt som ett blodtryck under 100”

Alla kan drabbas av akut förvirring men hög ålder ökar risken. Studier visar att två tredjedelar av alla konfusionstillstånd troligen inte upptäcks rutinmässigt. Cirka 90 procent beräknas ha somatiska orsaker men även en stökig vårdmiljö kan bidra. Det är också viktigt att kunna skilja på demens, depression och konfusion för att välja rätt omvårdnadsåtgärder.

 

Ur föreläsningen:
 • Skillnaden på hyper och hypo aktiv form
 • Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga och lindra
 • Enkla bedömningsinstrument

MARGARETA SKOG
Med dr. i omvårdnad med inriktning mot äldre, har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och vårdutbildning bl.a. som lektor, rektor på Silviahemmet och omvårdnadsansvarig på Tema Åldrandet på Karolinska. Idag är Margareta främst aktiv som författare och föreläsare

Catharina Egnell

 • Motivation – vad motiverar oss?
 • Den dynamiska arbetsgruppen
 • Feedback – att ge och ta emot
 • Hur tar vi hand om oss själva & varandra?

CATHARINA EGNELL
Catharina har en bakgrund som leg. Specialistsjuksköterska och vårdlärare. Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv, bland annat med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris- och konflikthantering.

Moana sammanfattar och avslutar riksforum för sjuksköterskor 2022.
Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.
Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Samarbete

Riksforum för sjuksköterskor hålls i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Konferensens föreläsare

Ing-Marie Moegelin

Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor.

Oili Dahl

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, Utbildningschef, Omvårdnad Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset.

Lisbeth Löpare Johansson

Nationell samordnare för omställningen till Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Sjuksköterska med lång erfarenhet från utvecklingsarbete såväl regionalt som nationellt, senast som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Eva Styrwoldt

Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad.

Malin hofflander

Malin är legitimerad sjuksköterska med filosofie magisterexamen i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad och teknologie doktorsexamen i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola.

Anders Ekholm

Framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Carl Johan Östgren

Han är distriktsläkare och professor i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Margareta Skog

Med dr. i omvårdnad med inriktning mot äldre, har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och vårdutbildning bl.a. som lektor, rektor på Silviahemmet och omvårdnadsansvarig på Tema Åldrandet på Karolinska.

Catharina Egnell

Bakgrund som leg. Specialistsjuksköterska och vårdlärare. Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv, bland annat med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris- och konflikthantering

Våra utställare

BROSCHYR

Här kan du bläddra i konferensens broschyr digitalt, eller ladda ned i PDF-format.

Den digitala länken är delbar om du vill tipsa om konferensen till kollegor eller vänner i sociala medier.

#riksforumssk2022

Detaljerad information

Citykonferensen i Stockholm

Konferensen hålls i Citykonferensen / Ingenjörshuset i Stockholm den 8-9 december 2022

Citykonferensen i Stockholm

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor inom vård av äldre.

Vill du boka plats?

Förutom att boka plats via länk på denna sida kan du även ringa, chatta eller maila oss för att få hjälp.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

Bokningsbekräftelse

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Bokningsbekräftelse

Sista bokning

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Sista bokning

Betalning

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Betalningsvillkor

Tillgång till dokumentation

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Dokumentation

Avbokning

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Avbokning

Ställa ut under konferensen?

Vill du vara med att ställa ut under konferensen? Kontakta Anneli Sten.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 92

Har du frågor?

Undrar du över någonting om vår konferens, kontakta projektledare Anneli Sten.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 92

KUI Konferens - Utbildning för sjuksköterska

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till vår konferens med kompetensutvecklande utbildning för sjuksköterska så sätter vi samhällets aktuella ämnen och målgruppen absolut högst. Våra konferenser består alltid av den senaste forskningen och framförs av experter inom ämnesområdena. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till vår konferens sjuksköterska 2022 för dig som arbetar som sjuksköterska inom äldrevården.

Vad innebär en konferens?

En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta nya personer som arbetar inom samma fält och diskutera konferensens ämnen tillsammans.

Vår konferens för sjuksköterskor inom äldrevården arrangeras på plats på Citykonferensen / Ingenjörshuset i Stockholm, men eftersom KUI följer FHMs rekommendationer kan konferensen komma att hållas digitalt om läget kräver det. Citykonferensen är en professionell konferensanläggning mitt i Stockholm city med egen restaurang i huset där de serverar både mat och dryck för en fulländad upplevelse.

 

Vanliga frågor och svar