Riksforum för sjuksköterskor

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder tillsammans med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård in till årets riksforum för sjuksköterskor 2022. Konferensen är ett rikstäckande forum med två utbildningsdagar fyllt med spännande föreläsningar och kompetensutvecklande kunskap. Konferensen genomförs i Stockholm under 8-9 december och vi ser fram emot att ses på riktigt.

Konferensen är ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformade för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdomar. Konferensen erbjuder spännande kompetensutvecklande utbildning för dig som sjuksköterska.

En tid av pandemi och digitala möten lider mot sitt slut, och vi ser fram emot att välkomna dig på plats hos oss i Stockholm. Vi vill nu lägga fokus på vården av äldre och ge dig värdefulla och inspirerande dagar.

Ta del av energifyllda föreläsningar kring de senaste rönen, aktuell forskning och vad som kommer att hända inom området framöver.

Mycket bra

89%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om den digitala konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-9.

Konferensens föreläsare

Ing-Marie Moegelin

Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor.

Oili Dahl

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, Utbildningschef, Omvårdnad Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset.

Lisbeth Löpare Johansson

Nationell samordnare för omställningen till Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Sjuksköterska med lång erfarenhet från utvecklingsarbete såväl regionalt som nationellt, senast som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Eva Styrwoldt

Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad.

Malin hofflander

Malin är legitimerad sjuksköterska med filosofie magisterexamen i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad och teknologie doktorsexamen i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola.

Anders Ekholm

Framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Carl Johan Östgren

Han är distriktsläkare och professor i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Margareta Skog

Med dr. i omvårdnad med inriktning mot äldre, har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och vårdutbildning bl.a. som lektor, rektor på Silviahemmet och omvårdnadsansvarig på Tema Åldrandet på Karolinska.

Catharina Egnell

Bakgrund som leg. Specialistsjuksköterska och vårdlärare. Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv, bland annat med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris- och konflikthantering

Program 8 december

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder riksforum för sjuksköterskor 2022!

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening

Under föreläsningen tar Ing-Marie och Oili upp viktiga frågor för professionen och omvårdnaden, nu och för framtiden.

”Svensk sjuksköterskeförening är en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.” – Läs mer på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida »

Ing-Marie på SSK-konferens

ING-MARIE MOEGELIN
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor.

OILI DAHL
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med. dr, Utbildningschef, Omvårdnad Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset.

En nationell bild av det pågående omställningsarbetet

Föreläsning av Lisbeth Löpare Johansson.


LISBETH LÖPARE-JOHANSSON
Hon är nationell samordnare för omställningen till Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon är sjuksköterska med lång erfarenhet från utvecklingsarbete såväl regionalt som nationellt, senast som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Den som känner Lisbeth vet att hon brinner för den personcentrerade vården
Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Initial bedömning och akut omhändertagande av den geriatriska patienten

När den äldre patienten drabbas av akut sjukdom och ohälsa så är det av största vikt, för att minska lidande, att den initiala bedömningen och omhändertagandet genomförs på rätt sätt.

Med ökad ålder sker fysiologiska förändringar som gör att den äldre patientens normala vitalparametrar inte överensstämmer med de bedömningsskalor som används idag. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdpersonal som arbetar med äldre patienter har förståelse för och kunskap om dessa förändringar för att kunna göra adekvata bedömningar.

 

Ur föreläsningen:
 • Bedömning av vitala parametrar hos den äldre patienten enligt standardiserad metod
 • Akut omhändertagande vid sjukdom/skada
 • Systematisk undersökning

EVA STYRWOLDT
Eva är anestesisjuksköterska och ambulanssjuksköterska med Fil mag. i omvårdnad.

Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Organisationskulturens betydelse för att leda verksamhetsförändring inom vård och omsorg

 

Ur föreläsningen:
 • Attityder, Värderingar och Organisationskultur
 • Förändringsmotstånd och förändringsledning
 • Digitalisering och verksamhetsförändring

MALIN HOFFLANDER
Malin är legitimerad sjuksköterska med filosofie magisterexamen i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad och teknologie doktorsexamen i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola. Hon har lång erfarenhet som chef inom offentlig sektor och arbetar i dag som konsult inom förändringsledning, organisationskultur och implementeringsprocesser. Malin arbetar även som lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar inom Institutionen för informatik och forskar inom implementeringsprocesser.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Mönster i utvecklingen

Enligt vissa historiker finns det återkommande mönster i utvecklingen. Men även perioder då utvecklingen tar större steg. Är vi på väg in i en sådan utveckling och varför verkar vår förmåga att lösa samhällsproblem att minska?

ANDERS EKHOLM
Anders är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring. Han har i olika roller skrivit om framtidens vård- och omsorg, och hur demografiska, värderingsmässiga förändringar tillsammans med en snabb teknologisk utveckling driver på utvecklingen.

Avslut av dagen

Moderator avslutar dag 1 på Riksforum för sjuksköterskor.

Bubbel och snacks

Träffa Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Samarbete

Riksforum för sjuksköterskor hålls i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Program 9 december

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder dag 2 för riksforum för sjuksköterskor 2022!

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Hjärt-kjärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre är ett stort och brett område. Vilka är dom vanligaste sjukdomar som drabbar den äldre? Vad känneteckar dessa sjukdommar och vad finns det för behandlingsmetoder?

 

Ur föreläsningen:
 • Hypertoni
 • Förmaksflimmer
 • Kroniskt koronart syndrom (tidigare kallat stabil kranskärlssjukdom)
 • Hjärtsvikt
 • Lungemboli

CARL JOHAN ÖSTGREN
Han är distriktsläkare och professor i allmänmedicin, Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Resultat

Moana Zillén presenterar resultatet av tipspromenaden.

Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

”Lika allvarligt som ett blodtryck under 100”

Alla kan drabbas av akut förvirring men hög ålder ökar risken. Studier visar att två tredjedelar av alla konfusionstillstånd troligen inte upptäcks rutinmässigt. Cirka 90 procent beräknas ha somatiska orsaker men även en stökig vårdmiljö kan bidra. Det är också viktigt att kunna skilja på demens, depression och konfusion för att välja rätt omvårdnadsåtgärder.

 

Ur föreläsningen:
 • Skillnaden på hyper och hypo aktiv form
 • Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga och lindra
 • Enkla bedömningsinstrument

MARGARETA SKOG
Med dr. i omvårdnad med inriktning mot äldre, har lång erfarenhet av att arbeta inom vård och vårdutbildning bl.a. som lektor, rektor på Silviahemmet och omvårdnadsansvarig på Tema Åldrandet på Karolinska. Idag är Margareta främst aktiv som författare och föreläsare

Catharina Egnell

 • Motivation – vad motiverar oss?
 • Den dynamiska arbetsgruppen
 • Feedback – att ge och ta emot
 • Hur tar vi hand om oss själva & varandra?

CATHARINA EGNELL
Catharina har en bakgrund som leg. Specialistsjuksköterska och vårdlärare. Hon arbetar sedan många år med ledarskap i olika perspektiv, bland annat med utbildning och handledning av personalgrupper, teambuilding samt kris- och konflikthantering.

Moana sammanfattar och avslutar riksforum för sjuksköterskor 2022.
Moana Zillen - moderator
MOANA ZILLÉN
Moana är ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.
Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.
Anneli Khayati
ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Samarbete

Riksforum för sjuksköterskor hålls i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07