×
 

Om preparandkurser

Preparandkurserna är till för dig som saknar någon av den särskilda behörigheten som krävs för våra YH-utbildningar.

Kursernas innehåll är anpassat så att du uppfyller behörighetskraven till våra YH-utbildningar efter avslutad kurs, men det krävs så klart att du blir godkänd på kursen.

Du bör också vara medveten om att en avslutad preparandkurs inte garanterar en plats på våra utbildningar, utan endast hjälper dig att bli fullt behörig.

Vem får gå en preparandkurs?

Du kan bara söka till en preparandkurs hos oss i samband med att du söker någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger.

För att kunna starta en preparandkurs måste du också uppfylla, eller genom pågående studier vara på väg att uppfylla, den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier hos KUI.

Att genomföra kursen

Våra preparandkurser genomförs i ett och samma svep, vilket betyder att din progression i kursen inte sparas i systemet om du avslutar kursen innan den är slutförd.

Om du påbörjar en preparandkurs, är våra förväntningar på dig att du också avslutar den. Tänk på att vara väl förbered innan du påbörjar kursen.

Hur ser upplägget ut?

Kurserna läser du på distans via webben. Du kan därför genomföra kursen helt när det passar dig eftersom den finns tillgänglig alla timmar på dygnet. Preparandkursen måste dock vara avslutad innan sista kompletteringsdag för att du ska ha möjlighet att få ett eventuellt antagningsbesked före 17 juni 2024.

Se viktiga datum på sidan Ansökan

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som utfärdas av KUI. Antagningsenheten laddar upp intyget i din ansökan till den valda YH-utbildningen.

Specialpedagogik 2

Krävs för YH-program Stödpedagog

Kursen ger kunskaper om arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet, användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel, lagar och förordningar. Du får även träna din förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter.

Under Specialpedagogik 2 får du kunskaper om bland annat lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Du får även lära dig att planera, genomför och följa upp olika insatser och aktiviteter. Du lär dig om interaktion och kommunikation i samarbeten och möten med människor.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, betyg i hälsopedagogik samt specialpedagogik 1.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
 • Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
 • Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Ansök via yh-antagning.se

Du ansöker till preparandkursen genom att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning via yh-antagning.se. Denna kurs krävs för att studera till Stödpedagog.

Kostnadsfria preparandkurser

Våra preparandkurser är helt kostnadsfria, men de berättigar tyvärr inte till studiemedel.

Psykiatri 2

Kursen ger kunskaper om arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet, användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel, lagar och förordningar. Du får även träna din förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter.

Under Psykiatri 2 får du kunskaper om bland annat läkemedelsbehandling, suicidprevention och olika behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Psykiska sjukdomar, däribland psykoser, bipolärt syndrom, missbruk, emotionell instabil personlighetsstörning, självskadebeteenden och de funktionsnedsättningar som följer, deras orsaker, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad samt vikten av prevention och återhämtning.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa utifrån ett individperspektiv.
 • Hur olika faktorer, däribland individens fysiska, psykosociala, socioekonomiska förutsättningar och könstillhörighet påverkar människors hälsa och ohälsa.
 • Former för samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan samt samverkan med anhöriga.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Suicidprevention.
 • Olika behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder, till exempel social färdighetsträning för ett självständigt liv.
 • Internetbaserad behandling.
 • Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk sjukdom.
 • Stödverksamheter till barn med föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik.
 • Olika samtalsmetoder i form av praktiska övningar och samtal, däribland motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar, individuellt och i grupp utifrån frivilligt deltagande och utifrån tvångssituationer.

Ansök via yh-antagning.se

Du ansöker till preparandkursen genom att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning via yh-antagning.se. Denna kurs krävs för att studera till Stödpedagog.

Kostnadsfria preparandkurser

Våra preparandkurser är helt kostnadsfria, men de berättigar tyvärr inte till studiemedel.

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Kursen ger dig kunskap om bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen. Du lär dig även om pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt hjälpmedel som är relevanta för uppgiften. bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.

Kursen ger dig kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt. Du lär dig även om planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde. Du får kunskap om metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen.
 • Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.
 • Utanförskap i samband med funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt.
 • Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet.
 • Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS,
 • Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt hjälpmedel som är relevanta för uppgiften. bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.
 • Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt.

Ansök via yh-antagning.se

Du ansöker till preparandkursen genom att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning via yh-antagning.se. Denna kurs krävs för att studera till Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre.

Kostnadsfria preparandkurser

Våra preparandkurser är helt kostnadsfria, men de berättigar tyvärr inte till studiemedel.

Detaljerad information

Du blir fullt behörig

Att gå en preparandkurs gör att du blir fullt behörig till den YH-utbildning som du vill ansöka till

Ett och samma svep

Du genomför kursen i ett och samma svep och kan ej spara din progression. Så var väl förbered. Ansvaret att fullfölja kursen ligger på dig som student.

Kursintyg

Efter avslutat kurs får du ett intyg av oss på KUI

Preppkurserna går på distans

Preparandkurserna är digitala kurser på distans

Vanliga frågor

Kontakta oss

KUI Yrkeshögskola
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Lås mer om KUI Yrkeshögskola

Sommartider i växeln
Måndag-fredag kl. 09.00-10.00
Växelns sommartider gäller fram till 30 juli 2024, därefter har växeln öppet enligt ordinarie telefontider.

Telefontider
Mån-fre: kl. 9-12 samt 13-15

Postadress
Klostergatan 5B, 582 23 Linköping