Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Sen ansökan öppen 27 maj - 6 augusti 2024

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som den nya kvalificerade yrkesrollen – Stödpedagog – inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Program 200 YH-poäng

Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka och det finns ett stort behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn. Du får även ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter. Du får kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Det är en utmärkt möjlighet för dig som redan är engagerad i eller har en bakgrund inom området att vidareutveckla dina kompetenser. Utbildningen fokuserar på att fördjupa din förståelse för de specifika behoven hos personer som omfattas av LSS och ger dig även verktygen för att erbjuda mer effektivt och individanpassat stöd.

Stödpedagog på distans

Programmet går på 50% och distans, med cirka 7-8 närträffar på studieorten (eller via videolänk i satellitorten). Mellan dessa träffar kommer du varje vecka även delta i schemalagda onlinelektioner och självständigt arbeta med dina studier genom vår lärplattform. Eftersom utbildningen bedrivs på halvfart, motsvarande 20 timmar per vecka, har du möjlighet att kombinera dina studier med arbete.

Snabba fakta

STATUS Öppen för sen anmälan

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

STUDIEORT(ER) 9

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTART(ER) aug 2024, aug 2025, aug 2026

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Se poängplanen

Inledande träff

Utbildningen inleds med ett första möte, som sker antingen fysiskt på studieorten eller via videolänk på satellitorten. Syftet med denna träff är att ge alla i klassen en chans att lära känna varandra och även sin lärare. Under introduktionen kommer vi att gå igenom bl.a. skolans rutiner, utbildningsplanen och processen för Lärande i Arbete (LIA). Du får även information om vår lärplattform, målen för de olika kurserna och den övergripande utbildningsplaneringen. Den första träffen är av stor betydelse för att skapa en stark grund i utbildningen och din samarbetsförmåga med dina medstuderande.

Stödpedagog på 50%

Utbildningen går på 50% och distans, där du kommer att delta i schemalagda onlinelektioner 1-2 gånger varje vecka. Dessa digitala möten syftar till att ge dig en interaktiv och engagerande inlärningsupplevelse. Utöver det kommer du att delta på inplanerade närträffar på studieorten, där du får möjlighet att fysiskt interagera med dina kurskamrater och utbildare.

Detta upplägg ger dig flexibiliteten att anpassa dina studier efter dina egna behov samtidigt som du har möjlighet att kombinera studierna med andra åtaganden, inklusive arbete. Det är en balanserad och effektiv studieform för att uppnå dina utbildningsmål.

Gruppdiskussioner och analys

Med hjälp av onlinelektioner och tillfällen för gruppdiskussioner får du möjlighet att applicera dina kunskaper i olika sammanhang, att knyta an teori till praktik och även få nya infallsvinklar från andras erfarenheter. Genom detta får du en unik möjlighet att fördjupa din förståelse och insikt om hur teorier och forskning kan integreras i yrkesverksamheten.

Studiehandledning och grupparbete

Inför varje kurs får du en studiehandledning som inkluderar specifika läsanvisningar, ett tidschema för inlämningsuppgifter och datum för fysiska möten. För att främja interaktion, stöd och dialog bland alla ni som studerar, delas ni också in i studiegrupper. Dessa grupper bidrar till att öka engagemanget och möjligheten till samarbete mellan er som studerar. Vår lärplattform är utformad för att underlätta interaktionen mellan grupperna även mellan de fysiska träffarna.

Omniway - Vår lärplattform

I plattformen hittar du också scheman, kursmaterial, rekommenderad litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar. Allt är samlat i relevanta kursrum för enkel tillgång. En unik fördel är även möjligheten för er som studerar att få direkt feedback på era uppgifter. Utbildaren har förmågan att göra anteckningar direkt i uppgifterna, vilket gör det smidigt att kommunicera och förstå instruktioner och kommentarer mellan er och er utbildare. Denna integrerade feedbackprocess bidrar till en rikare och mer givande inlärningsupplevelse.

Mål med programmet Stödpedagog

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

Den studerande kan efter utbildningen exempelvis:
 • Stödja den enskildes delaktighet och också självständighet.
 • Planera och utföra specialiserade uppgifter.
 • Självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper värdera information.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och även skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Dator med internetuppkoppling

För att du ska kunna engagera dig fullt ut i undervisningen är det absolut nödvändigt att du har tillgång till rätt utrustning. En pålitlig dator med en bra internetuppkoppling är avgörande för att du ska kunna interagera med kurskamrater och även få möjlighet att utforska en mångfald av digitala resurser och verktyg som är helt avgörande för din inlärning.

Webbkamera och mikrofon

För att kunna samverka effektivt med dina medstuderande och din utbildare är det också viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon tillgänglig. Genom att kunna se och höra varandra i realtid kan du aktivt delta i diskussioner, ställa frågor och även dela med dig av dina unika insikter och erfarenheter. Detta skapar en levande inlärningsmiljö som återspeglar den viktiga interaktion och kommunikation som är central inom vård- och omsorgssektorn.

Lärare inom stödpedagog

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område. Se vilka som arbetar här »

Frågor och svar

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
-------------------------------
Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut. I kursen får du färdigheter inom dokumentation, uppföljning och utvärderingar av de insatser och aktiviteter som planeras för den enskilde brukaren. Du får även kompetens i att upprätta en genomförandeplan för den enskilde och sedan utvärdera dess följder. Kursen ger dig kunskap om lagstiftning och riktlinjer, offentlighet och sekretess, den enskildes rättigheter och vikten av kvalitetsarbete.
-------------------------------
Etik och professionellt förhållningssätt
15
-------------------------------
Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman. Under kursen får du kunskaper om bland annat makt- och beroendeteorier och hur dessa påverkar den enskildes vardag. Teorierna använder du sedan för att praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som istället främjar den enskildes rättigheter.
-------------------------------
Funktions­nedsättningar
25
-------------------------------
Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde såsom begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter. Begreppet funktionsnedsättning innebär att en person har en begränsning antingen fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller kognitivt. Under kursen får du lära dig om dessa olika typer av begränsningar och även dess korrelation till missbruk eller andra typer av beroenden. Du får kunskap om hur dessa funktionsnedsättningarna påverkar en persons vardag och interaktion med omvärlden och du får lära dig att bemöta dessa personer på ett respektfullt sätt på den enskildes villkor. Du får lära dig att arbeta med den enskildes rättigheter och integritet i fokus.
-------------------------------
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
-------------------------------
Kursen inom behandlar kommunikation, välfärdsteknologi / välfärdsteknik och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman. Du som studerande får kunskaper i hur du kan använda de olika tekniska verktygen för både kommunikation, men också inlärning. Du får lära dig hur du kan vara med och implementera välfärdstekniken i verksamheten och vilken teknik som är lämplig utifrån den enskildes situation.
-------------------------------
Människan i utveckling
15
-------------------------------
Kursen inom behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.
-------------------------------
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
-------------------------------
Kursen behandlar pedagogiska teorier metoder och arbetssätt för att påvisa hur pedagogiska arbetssätt och verktyg ger förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat. Du får under kursen kunskaper om evidensbaserade och specialpedagogiska arbetssätt och metoder som du anpassar efter den enskildes behov och du får även kompetensen att kunna handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt i sitt arbete.
-------------------------------
Praktisk juridik inom social omsorg
15
-------------------------------
Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.
-------------------------------
LIA – Stödpedagog
20
-------------------------------
Kursen ger den studerande erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.
-------------------------------
Examensarbete – Stödpedagog
25
-------------------------------
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.
-------------------------------
Summa 200

Bra att veta

Information om utbildningsterminer

Utbildningsstart/slut: 2024-08-19 – 2026-05-29

Termin 1 – HT 2024
2023-08-19 — 2024-12-20 (18 veckor, 45 YH-poäng)
Juluppehåll: 2023-12-20 — 2024-01-06

Termin 2 – VT 2025
2025-01-06–2025-05-30 (21 veckor, 52,5 YH-poäng)
Sommaruppehåll: 2025-05-30 — 2025-08-11

Termin 3 – HT 2025
025-08-11 — 2025-12-19 (19 veckor, 47,5 YH-poäng)
Juluppehåll: 2025-12-19 — 2025-12-29

Termin 4 – VT 2026
2025-12-29 — 2026-05-29 (22 veckor, 55 YH-poäng)

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 100p

Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är CSN-berättigande vilket innebär att du kan söka bidrag och lån när du går utbildningen. Ansökan kan med fördel göras innan utbildningen startat. Du kommer läsa 2,5 poäng/vecka. När du ansöker till CSN ange nedanstående datum som terminstider i ansökan.

HT2024: 2024-08-19 — 2024-12-20 (18 veckor, 45 Yh-poäng)
VT2025: 2025-01-06 — 2025-05-30 (21 veckor, 52,5 Yh-poäng)
HT2025: 2025-08-11 — 2025-12-19 (19 veckor, 47,5 Yh-poäng)
VT2026: 2025-12-29 — 2026-05-29 (22 veckor, 55 Yh-poäng)

För ytterligare information kontakta CSN på 0771–276 000.
Eller läs mer på deras hemsida »

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

Att ansöka via reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Preparandkurs – Specialpedagogik 2

Preparandkursen ger dig behörighet i kursen Specialpedagogik 2 som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier samt betyg i kurserna hälsopedagogik och specialpedagogik 1.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer och anmäl dig »

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Få en YH-examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Utbildningens studieorter

Västerås/Luleå*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Västerås.

*Studerar du i Luleå deltar du på närträffarna via digital länk hemifrån.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).
Augusti 2025 – Ansökan öppnar i februari 2025 (Godkänd).

Varberg/Växjö*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Varberg.

*Studerar du i Växjö deltar du på närträffarna via digital länk hemifrån.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).
Augusti 2025 – Ansökan öppnar i februari 2025 (Godkänd).
Augusti 2026 – Ansökan öppnar i februari 2026 (Godkänd).

Stockholm/Visby*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Stockholm.

*Studerar du i Visby deltar du på närträffarna via digital länk hemifrån.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).

Borlänge/Karlstad*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Borlänge.

*Studerar du i Karlstad deltar du på närträffarna via digital länk hemifrån.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).
Augusti 2025 – Ansökan öppnar i februari 2025 (Godkänd).

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Frågor och svar