×

 

Välj studieort för detaljerad information

Specialistundersköterska Psykiatri

Ta nästa steg och utbilda dig till Specialistundersköterska inom psykiatri! En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatri.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

Studieform

Utbildningen bedrivs på 75% på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. 75% studier innebär ca 30 timmar/vecka.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att du ska få specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Efter examen kan du arbeta som Specialistundersköterska Psykiatri boendestöd, Specialistundersköterska Psykiatri hemtjänst och äldreomsorg, Specialistundersköterska Psykiatri i särskilt boende socialpsykiatri, Specialistundersköterska Psykiatri särskilt boende och daglig verksamhet LSS, Specialistundersköterska Psykiatri öppen- och sluten psykiatrisk vård.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans 75%

Utbildningen bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lokal information – studieort Linköping

Inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Linköping

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Lokal information – studieort Eskilstuna

Inledande träff och inplanerade närträffar under utbildningen genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Eskilstuna

Studiestart 16 aug 2021
Ansökan stängd

Kommande studiestarter
Aug 2022 (ansökan öppnar februari 2022)
Aug 2023 (ansökan öppnar feb 2023)

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv
15
Lagar, organisation och dokumentation
20
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
Beroendeproblematik
15
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
Lärande i arbetslivet – Specialistundersköterska Psykiatri
20
Examensarbete – Specialistundersköterska Psykiatri
20
Summa 200

Poängplan

Kurser

 
200
Kurs Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv
15
Lagar, organisation och dokumentation
20
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
Beroendeproblematik
15
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
Lärande i arbetslivet – Specialistundersköterska Psykiatri
20
Examensarbete – Specialistundersköterska Psykiatri
20
Summa 200

Detaljerad information om kurserna

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Den studerande utvecklar färdigheter att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå.

Målet med kursen är att ge den studerande god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Den studerande får kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap om evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter samt fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar. Kursen ger den studerande fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov. Den studerande utvecklar kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Den studerande får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Den studerande får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. De studerande får också kunskap om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/ lagstiftning. Den studerande ska utveckla färdigheter att identifiera behov, handleda och stödja införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom psykiatri. Vidare ska kursen ge den studerande kompetens att självständigt använda och tillsammans med andra identifiera behov, handleda och stödja förändrade arbetssätt vid införandet och användningen av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel.

Kursen ska ge den studerande erfarenhet av yrket som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser samt färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet. Den studerande ska också utveckla färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för omsorg, bemötande och kommunikation vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Den studerande ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
 • Medicin 1, 150 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet
 • Psykologi 1, 50p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet
 • Psykiatri 1, 100p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar
 • Psykiatri 2, 200 p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande. Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Saknar du behörighet i Psykiatri 2?

KUI:s preparandkurs ger dig behörighet i kursen Psykiatri 2  som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska psykiatri. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer om anmälan

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Håll mig uppdaterad!

Gör en intresseanmälan och få löpande information om kommande kursstarter, sista ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till området Yrkeshögskola

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Kontakta oss

Har relevant jobb efter avslutad utbildning
96%

Vår senaste sysselsättningsundersökning visar att 96% är i relevant jobb efter avslutad utbildning.

Rekommenderar KUI yrkeshögskola
94%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner.

Tycker att våra lärare är motiverande
90%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen.

Tips på fler YH-utbildningar

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom äldrevård som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik.

Status Stängd för ansökan, Öppen för sen ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad, Linköpings kommun, Uppsala, Umeå, Eskilstuna kommun, Visby

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 25

Omfattning 10 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

YH-flex Specialistbarnskötare

YH-flex Specialistbarnskötare

Status Stängd för ansökan

Validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistbarnskötare. Du läser på distans och halvfart.

Utbildningstyp YH Flex, Yrkeshögskola

Studieorter Stockholms stad

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialistundersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 52 veckor

Studieort(er) Linköpings kommun, Eskilstuna kommun

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Västerås stad

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor (2 år)

Studieort(er) Stockholms stad

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Om att kunna förhålla sig till välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 50

Omfattning 13 veckor

Studieorter Eskilstuna kommun, Linköpings kommun

Stödpedagog

Stödpedagog

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

Status Stängd för ansökan

Utbildningstyp YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-poäng 200

Omfattning 80 veckor, 2 år

Studieort(er) Linköpings kommun, Växjö kommun, Varberg, Västerås stad, Luleå, Stockholms stad, Visby, Malmö

Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

Utbildningstyp Kort YH, Yrkeshögskola

Status Stängd för ansökan

YH-poäng 30

Omfattning 12 veckor

Studieorter Stockholms stad, Linköpings kommun, Eskilstuna kommun