Specialist­undersköterska Psykiatri

Program 200 YH-poäng

WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030 vilket innebär stort lidande för den enskilda individen men också enorma kostnader ur ett Samhällsperspektiv. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka kompetensen inom vården för att bland annat kunna förebygga psykisk ohälsa.

Specialist undersköterska inom psykiatri är ett YH-program som riktar sig till personer som har minst 1 års yrkeserfarenhet, där arbetstiden är minst halvtid, som undersköterska eller motsvarande yrkesroll. Vårt program är utformat för att vara flexibelt och är utformat för att du smidigt ska kunna integrera dina studier med ditt nuvarande arbete.

Specialist undersköterska psykiatri på distans

Eftersom programmet går på distans och med en studietakt på 50% har du möjlighet att förbli en aktiv och värdefull del av vårdsektorns arbetskraft medan du samtidigt vidgar och fördjupar dina kunskaper och kompetenser. Denna flexibilitet ger dig förmågan att omedelbart tillämpa dina nyvunna insikter och färdigheter i ditt nuvarande yrke, vilket i sin tur bidrar till att höja standarden inom vården ytterligare. Vårt huvudsyfte är att utrusta dig med specialiserad kompetens och stödja din fortsatta karriärutveckling.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning.

SNABBA FAKTA

STATUS Öppen för sen anmälan

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Göteborg

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTART(ER) 19 augusti 2024

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Se poängplanen

Inledande träff

Programmet startar med en fysisk träff, antingen på huvudstudieorten eller via videolänk i en satellitort, med syftet att alla i klassen ska få möjlighet att lära känna varandra och sin lärare. Under denna introduktion berättar vi om skolans rutiner och förklarar även detaljerna i utbildningsplanen. Vi ger dig en grundläggande översikt av hur Lärande i Arbete (LIA)-processen fungerar, bekantar dig med vår lärplattform och går igenom målen för varje kurs samt den övergripande utbildningsplaneringen. Detta första möte ger dig en stark start på din utbildningsresa hos oss.

Specialist undersköterska på 50%

Specialist undersköterska inom psykiatri är utformad som en deltidsutbildning på 50%, med studieformen distans. Under studietiden har du inplanerade närträffar, vilket ger dig möjligheten att möta din utbildare och även dina klasskamrater personligen. Mellan dessa närträffar kommer dina studier även att inkludera schemalagda onlinelektioner som du deltar i via Microsoft Teams. Utöver schemalagd undervisning behöver du också lägga tid för självständigt arbete. Du använder då vår lärplattform för att få åtkomst till material och resurser som stödjer din inlärning. Denna flexibla utbildningsstruktur ger dig både den interaktion och självständighet som krävs för att lyckas inom ditt studieprogram.

Tillfälle för reflektion och dialog i grupp

Inom programmet får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i nya och varierande sammanhang. Vi uppmuntrar dig att skapa kopplingar mellan teori och praktik samt att aktivt reflektera över ditt lärande genom gruppdiskussioner. Syftet är att ge dig en djupgående förståelse för hur teorier och forskning kan integreras och även omsättas i yrkespraktiken. På så vis kan du utveckla förmågan att använda din kunskap på ett meningsfullt sätt och bli en kompetent praktiker inom ditt område.

Lärplattform Omniway - i mobil och dator

Inför varje kurs får du en studiehandledning som innehåller rekommenderad läsning, en tidsplan för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. Vår digitala lärplattform Omniway utgör en värdefull resurs för att främja interaktionen bland klasskamraterna mellan de fysiska mötena. Dessutom erbjuder plattformen en översikt över schemat, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar som är tillgängliga inom kursrummen. Genom denna digitala miljö får du direkt feedback på dina uppgifter, vilket underlättar och effektiviserar kommunikationen mellan dig och utbildaren.

Lärare inom specialist undersköterska

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område. Se vilka som arbetar här »

Målet med programmet till specialist undersköterska

Målet med vår utbildning är att du ska få specialiserade kunskaper och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialist undersköterska i psykiatri möter.

Du kan arbeta inom:
 • Boendestöd.
 • Hemtjänst och äldreomsorg.
 • Särskilt boende socialpsykiatri.
 • Särskilt boende och daglig verksamhet LSS.
 • Öppen- och sluten psykiatrisk vård.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En betydande del av din inlärning inträffar i samband med utbildningens LIA-kurs, vilket står för "Lärande i Arbete". Målet med denna kurs är att du ska få praktisk erfarenhet inom ditt yrkesområde samtidigt som du ges tid och utrymme för reflektion och analys av din arbetspraktik. LIA-kursen erbjuder en utmärkt möjlighet att etablera nätverk och även skapa värdefulla kontakter inom branschen redan under din studietid.

Dator med internetuppkoppling

Att ha rätt utrustning tillgänglig är av stor vikt för din förmåga att fullt ut delta i undervisningen. En dator med en pålitlig och stabil internetuppkoppling utgör själva grunden i din utbildning. Den kommer att fungera som ditt fönster mot kursmaterialen och kommer även att ge dig möjlighet att utforska en rik värld av digitala resurser och verktyg som är avgörande för din inlärningserfarenhet.

Din dator blir din studiestation och ditt portabla klassrum. Med den kan du delta i online-lektioner, kommunicera med utbildaren och klasskamrater, komma åt kursmaterial och läroböcker samt genomföra projektarbeten. Den ger dig också möjlighet att skapa och redigera dokument, göra presentationer och delta i interaktiva online-aktiviteter.

Webbkamera och mikron

För att kunna interagera effektivt med dina medstudenter och även din utbildare är det också viktigt att du är utrustad med både en fungerande webbkamera och mikrofon. Dessa verktyg gör det möjligt för dig att delta i grupparbeten och projekt där samarbete och kommunikation är nyckelfaktorer för att nå framgång. Detta bidrar till att forma en levande inlärningsmiljö som reflekterar den typ av interaktion och kommunikation som har så stor betydelse inom vård- och omsorgssektorn.

Har du frågor om utbildningen?

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv
15
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge dig förståelse för:
 • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett transkulturellt perspektiv.
 • Kunskap om diskrimineringslagstiftningen.
 • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv, både historiskt och nutid utifrån olika målgruppers roller, status och livsvillkor över tid.

Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. Du lär dig om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

Kursen ger dig färdighet att bedöma kulturens betydelse för hur en psykiatrisk sjukdom och ohälsa kan yttra sig samt kompetens att bemöta och planera behandling med hänsyn tagen till kulturella faktorer.

Efter kursen skall du kunna identifiera, bedöma och bemöta psykisk ohälsa i ett transkulturellt och jämlikt perspektiv med hänsyn tagen till diskrimineringslagen. Du ska även kunna använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället ur ett transkulturellt och jämlikt perspektiv.
--------------------------------
Lagar, organisation och dokumentation
20
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge dig kunskap om:
 • Hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin.
 • Den anställdes ansvar.
 • Kvalitetskriterier.
 • Dokumentation.
 • Vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

Målet med kursen är att ge dig god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Du får även kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Du får färdigheter och kompetens om dokumentation, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt enligt IBIC, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov. Du får kompetens i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde. Du lär dig också om olika kvalitetsledningssystem och hur systematiskt kvalitetsarbete används inom verksamheterna.

Kursen ger specialiserad kunskap och färdighet i dokumentation utifrån perspektiven rättssäkerhet och kvalitetssäkring och hur man med utgångspunkt däri kan samordna insatser i såväl prevention som återhämtning.
--------------------------------
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
--------------------------------
  Kursen ger dig specialiserad kunskap om:
 • Evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.
 • Fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar.
 • Fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov.
 • Kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Efter kursen skall du ha fördjupade kunskaper och färdigheter i evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter. Kursen ger dig kompetens och färdigheter att professionellt bemöta personer med psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för återhämtning och självständighet i eget boende. Du lär dig att använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället och välja metod utifrån diagnos och behov i samverkan med andra kollegor utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Kursen fördjupar din kunskap och förståelse för betydelsen av samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvårds olika aktörer men också betydelsen av samverkan i team med andra kompetenser som Peer Support, intresseorganisationer mm för behandling, rehabilitering och återhämtningsprocess.

Efter kursen får du kompetens att självständigt bedöma, värdera, planera, genomföra samt följa upp omvårdnad och omsorg om individen utifrån evidensbaserad kunskap, olika teorier samt ny forskning. Du får kompetens att utifrån rådande riktlinjer systematiskt dokumentera insatser, förändringar och resultat samt använda befintlig dokumentation i omvårdnadsarbetet tillsammans med övriga kollegor.
--------------------------------
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper om:
 • Risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa och ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa och ohälsa och sociala kontexter.
 • Utveckla och fördjupa sin kompetens att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
 • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.

Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen att du ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Du utvecklar färdigheter att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå. Du får även kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.
--------------------------------
Beroende­problematik
15
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge kunskap om:
 • Metoder för att jobba professionellt med personer som har beroendeproblematik.
 • Fördjupade kunskaper om olika beroenden, riskbeteende och hur beroende kan yttra sig för olika grupper i samhället exempelvis unga vuxna, äldre, minoritetsgrupper m fl.

Målet med kursen är att ge dig specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Du utvecklar också färdigheter i att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå. Vidare ska du kunna kommunicera och reflektera över bemötande, stöd och behandling av personer med beroendeproblematik samt komplexiteten av samsjuklighet där även risk för suicid kan ingå.

Du ska ha färdighet att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå. Du får kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla stöd- och omvårdnadsinsatser vid missbruk, beroende och suicidrisk.
--------------------------------
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
--------------------------------
  Kursen ger specialiserad kunskap om:
 • Verktyg i en professionell roll som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt kompetens att ge pedagogiskt stöd till verksamheten och kollegor.
 • Verktyg att bemöta personer med utmanande beteenden, kunna identifiera riskfaktorer for hot och våldsamma situationer samt agera i dessa på ett professionellt sätt.

Målet med kursen är att ge specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Du får färdighet och kompetens i att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp.

Du får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Du får även specialiserade kunskaper om metoder att hantera och bemöta personer med utmanande beteenden samt socialrätt i praktiken. Du utvecklar färdighet att bemöta personer med utmanande beteende och arbeta preventivt för att förebygga risker. Du får kompetens att hantera uppkomna situationer på ett säkert sätt för personen med det utmanande beteendet samt för sin egen och kollegornas säkerhet på ett rättssäkert sätt.

Kursen behandlar också etiska dilemman som kan uppstå i mötet med den enskilde och den studerande tränas i att utveckla sin färdighet att hantera komplicerade etiska dilemman.

Du får specialiserade kunskaper om samtalsmetoder pedagogik och metodik samt färdigheter att kunna initiera, driva och upprätthålla ett arbetsplatsnära lärande i arbetsgruppen. Du får färdighet att genom tillämpning av olika evidensbaserade samtalsmetoder bidra till ett bättre bemötande av personer i utsatthet och i samtal stödja och motivera utifrån förutsättningarna.
--------------------------------
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
--------------------------------
Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg med fokus på individer med psykisk ohälsa kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt forma insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov.

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, av närstående eller av personal. Tekniken kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Några exempel är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, gps-larm, olika former av sensorer och läkemedelspåminnare. Tekniken kan också finnas tillgänglig i vård- och omsorgsmiljö. Det finns egentligen ingen begränsning för vad som kan benämnas välfärdsteknik så länge som produkten eller tjänsten ryms i definitionen.

Kursens mål är att ge dig fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/lagstiftning. Du utvecklar färdigheter att identifiera behov, handleda och stödja införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom psykiatri. Vidare ska kursen ge kompetens att självständigt använda och tillsammans med andra identifiera behov, handleda och stödja förändrade arbetssätt vid införandet och användningen av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel.

Hjälpmedel är en av de insatser som kan ingå i rehabiliteringen. Hjälpmedel förskrivs efter individuell behovsbedömning av legitimerad personal. Hjälpmedel syftar till att undanröja hinder för full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
--------------------------------
LIA
20
--------------------------------
Kursen ger erfarenhet av yrket som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter avslutad kurs ska du ha färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser samt färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet. Du ska också utveckla färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för omsorg, bemötande och kommunikation vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Vidare ska kursen ge möjligheter att utveckla färdighet och kompetens i användandet av välfärdsteknik och hjälpmedel inom psykiatrins område och kompetens att arbeta för kvalitetshöjande insatser i verksamheten

Under LIA jobbar du parallellt med ditt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera, och dokumentera valt problemområde.

  Kursen omfattar följande moment:
 • Praktiskt arbete i en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa med en handledare som stöd i lärandet och tillfälle till reflektion och analys av arbetet.
 • Genomföra ett begränsat kvalitetsarbete utifrån valt problemområde.

--------------------------------
Examensarbete
20
--------------------------------
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Du ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara ditt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Vidare ska kursen ge möjligheter att utveckla kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt, kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där du har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

  Kursen omfattar följande moment:
 • Fördjupning av innehållet i ett avgränsat arbetsområde med anknytning till något av områdena som avhandlas i utbildningen.
 • Skrivande av ett examensarbete, redovisning av eget arbete samt opponering av en studiekamrats arbete.

--------------------------------
Summa 200

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Intyg för skyddad yrkestitel

Vi uppmanar alla sökande att skicka med intyg för skyddad yrkestitel för undersköterska – OM du har det.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

Att ansöka via reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Psykiatri 2

Preparandkursen ger dig behörighet i kursen Psykiatri 2 som krävs för att läsa yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska psykiatri. För att läsa preparandkursen måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier.

Du läser på distans via en webbutbildning. Du kan därför studera helt när det passar dig eftersom kursen finns tillgängliga alla timmar på dygnet. Du får ett intyg efter avslutad preparandkurs, detta intyg ger dig dock enbart godkänt för den särskilda behörigheten och är bara giltigt för KompetensUtvecklingsInstitutet.

Läs mer »

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Information om utbildningsterminer

Utbildningsstart/slut: 2023-08-21 – 2024-11-15

Termin 1
2023-08-21 — 2023-12-22 (18 veckor deltid 75%)
Juluppehåll: 2023-12-23 — 2024-01-07

Termin 2
2024-01-08 — 2024-05-24 (16 veckor deltid 75%)
Sommaruppehåll: 2024-05-25 — 2024-08-11

Termin 3
2024-08-12 — 2024-11-15 (18 veckor deltid 75%)

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDFen online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Utbildningens studieorter

Linköping/Eskilstuna*

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Linköping.

*Studerar du i Eskilstuna deltar du på närträffarna via digital länk i utbildningslokal på plats i Eskilstuna.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).

Göteborg

Inledande träff och ett antal inplanerade närträffar genomförs på plats i Göteborg.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar i februari 2024 (Godkänd).

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Frågor och svar