Specialis­t­­­undersköterska Multisjuka äldre

Program 200 YH-poäng

Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården. Du läser utbildningen på distans och 50% så att du kan kombinera arbete med studier.

Utbildningen Multisjuka äldre ger dig en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik. Fördjupa din kunskap inom gerontologi och få specialiserad kunskap om äldres livsvillkor i samhället. Få specialiserade kunskaper och kompetens kring hur IT kan användas som stöd i avancerad omvårdnad av de mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg och mycket mer.

Studieform

Multisjuka äldre bedrivs på 50% studietakt och distans med inplanerade fysiska närträffar på studieorten (Visby och Umeå är satellitorter som deltar via länk med Microsoft Teams). Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda online-lektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Halvfart innebär 20 timmar/vecka. Se utbildningens poängplan »

SNABBA FAKTA

STATUS Ej sökbar

UTBILDNINGSTYP Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTART(ER) Inga fler starter

Om programmet Multisjuka äldre

Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans med inplanerade fysiska närträffar 2-3 ggr/termin. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha online-lektioner och online-föreläsningar samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Har du frågor om utbildningen?

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Målet med programmet

Målet med programmet är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Bra att veta

Utbildningsstart/slut: 2023-08-21 — 2025-06-06

Termin 1
2023-08-21 — 2023-12-22 (18 veckor halvtid 50%)
Juluppehåll: 2023-12-23 — 2024-01-07

Termin 2
2024-01-08 — 2024-05-31 (21 veckor halvtid 50%)
Sommaruppehåll: 2024-06-01 — 2024-08-11

Termin 3
2024-08-12 — 2024-12-20 (19 veckor halvtid 50%)
Juluppehåll: 2024-12-21 — 2025-01-05

Termin 4
2025-01-06 — 2025-06-06 (22 veckor halvtid 50%)

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Lägst betyg E i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som specialistundersköterska samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Få en YH-examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Ladda ned infoblad

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online.

Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Poängplan

200 YH-poäng

235
Kurs
Kurskod
Poäng
Gerontologi och åldrandets livsvillkor
50
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen är utformad med en målsättning att erbjuda de studerande en djup och omfattande kunskapsbas som sträcker sig över flera viktiga aspekter av äldrevård och äldres livsvillkor. Genom att engagera sig i denna kurs kommer studenterna att få en ingående insikt i hur samhället har organiserat stöd, vård och omsorg för äldre individer. Detta innefattar att analysera och förstå de institutioner, tjänster och politiska ramar som stöder äldreomsorgen, vilket är avgörande för att kunna navigera i en komplex vårdmiljö.

Vidare kommer kursen att uppmuntra studenterna att fördjupa sin förståelse för äldres livsvillkor. Det inkluderar att utforska de fysiska, psykologiska och sociala utmaningar som äldre personer kan ställas inför i olika skeden av åldrandet. Genom att granska dessa aspekter får studenterna möjlighet att utveckla empati och känslighet gentemot äldres behov och önskemål.

En central del av kursens målsättning är att förbereda studenterna för sin roll som specialistundersköterska inom äldrevården. Det innebär att utrusta dem med praktiska färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att främja god hälsa och välbefinnande för äldre. Studenterna kommer att lära sig om olika vårdmetoder och strategier som kan användas för att tillhandahålla högkvalitativ omsorg och stöd till äldre patienter. Dessutom kommer de att utforska hur man skapar ett stödjande och respektfullt vårdmiljö där äldre känner sig trygga och värderade.
-------------------------------
Klinisk bedömning med fokus på teamarbete
30
-------------------------------

Kursens syfte

Kursens syftar till att ge den studerande god kunskap om kliniska bedömningar och färdighet att uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre utifrån personcentrerad vård.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska ha specialiserad kunskap om, färdigheter och kompetens för att kunna uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta lämpliga åtgärder både självständigt och tillsammans med vårdande team. De studerande ska ges djupa kunskaper om och övning i att använda riskbedömningar och arbeta preventivt för att förebygga de särskilda risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför utifrån personcentrerad vård. Kursen ska ge de studerande fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser att arbeta efter nationella kvalitetsregister avseende kliniska bedömningar. De studerande får också specialiserad kunskap om bedömningsinstrumentet MEWS, i kursen ingår praktiska övningsmoment och de studerande får färdighet att använda verktyget för kliniska bedömningar. Efter genomgången kurs ska de studerande, utifrån sin yrkesroll, utveckla sina färdigheter och kompetenser att planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning självständigt och i team.

Kursen ger kunskaper i:
 • Preventivt arbete.
 • Nationella kvalitetsregister.
 • Rapportering, dokumentation och utvärdering utifrån gällande lagstiftning.
 • Bedömningsinstrumentet MEWS.
 • Förändringar av hälsotillstånd hos äldre.
 • Riskbedömningar.
 • Avancerad medicinsk omvårdnad av äldre och personcentrerad vård i praktiskt omvårdnadsarbete.
 • Arbeta i team utifrån personcentrerad vård.

Kursen ger färdigheter att:
 • Uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta åtgärder.
 • Göra riskbedömningar och arbeta preventivt i syfte att förebygga de risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför.
 • Arbeta med bedömningsinstrumentet MEWS.
 • Följa de rutiner och lagar som finns gällande nationella kvalitetsregister.
 • Arbeta evidensbaserat självständigt och i team.

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Reflektera och analysera över arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa.
 • Planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning och etiska principer i syfte att utveckla och leda arbetet framåt.

Kursen bygger delvis vidare på de kunskaper som man fått i kursen Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete. Det är en förutsättning att denna kurs är avklarad för att tillgodogöra sig kunskaperna i detta kursblock.
-------------------------------
Lärande och handledning som pedagogiska verktyg
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg att agera professionellt i rollen som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och förståelse för handledarens roll och ansvar. Den studerande får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Den studerande får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Kursen ger kunskaper i:
 • Metoder för handledning och handledarens roll och ansvar
 • Grupprocesser
 • Coachande förhållningssätt

Kursen ger färdigheter att:
 • Handleda kollegor pedagogiskt i vardagsarbete och komplexa vård- och omsorgssituationer

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Reflektera och analysera över gruppens arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt identifiera metoder för att leda arbetet framåt samt kommunicera dessa

-------------------------------
Palliativ vård
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande god förståelse för hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga och färdighet att tillämpa palliativ vårdfilosofi och använda det palliativa vårdregistret.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ha specialiserad kunskap om den egna yrkesrollen inom palliativ vård och ges insikter i hur det är att vårda och arbeta nära döende personer och deras anhöriga. Den studerande ska ha avancerad kunskap om och färdighet att arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi. Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om och en orientering i det Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård och färdighet i att använda det svenska palliativregistret. Den studerande ska också ha specialiserade kunskaper om specifik palliativ vård för äldre och äldre med kognitiv svikt. Den studerande får också en orientering i och kunskap om sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare och färdighet att anpassa omvårdnad och omsorg efter sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare.

Kursen ger kunskaper om:
 • Den egna yrkesrollen gällande palliativ vård
 • Nationella Vårdprogrammet för palliativ vård

Kursen ger kunskaper i:
 • Sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare som man kan behöva ta hänsyn till
 • Det svenska palliativregistret
 • Den palliativa vårdfilosofins innehåll och innebörd
 • Palliativ vård för äldre med kognitiv svikt

Kursen ger färdigheter att:
 • Agera professionellt i yrkesrollen utifrån etik, moral och lagstiftning
 • Använda det svenska palliativregistret utifrån uppsatta riktlinjer och direktiv
 • Anpassa omvårdnad och omsorg efter sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare
 • Omsätta den palliativa vårdfilosofin i det dagliga omvårdnadsarbetet
 • Anpassa den palliativa vården för äldre med kognitiv svikt

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Reflektera och analysera över den egna yrkesrollen och dess innebörd både för vårdtagare och anhöriga med hänsyn tagen till etik, moral och lagstiftning
 • Förhålla sig till den palliativa vården utifrån ett individbaserat perspektiv med hänsyn tagen till situation och tillkalla hjälp i de situationer där det krävs
 • Reflektera över sitt eget förhållningssätt till döende, död, lidande, sorg och tröst

Kursen är delvis en fördjupning av de kunskaper som de studerande får i kursen Gerontologi och åldrandets livsvillkor. Därför måste den nämnda kursen vara avklarad innan kursen palliativ vård.
-------------------------------
Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar
50
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om den specifika omvårdnad och stöd som krävs vid vanliga geriatriska sjukdomar och sjukdomstillstånd och färdigheter och kompetenser att möta och behandla den enskilde på rätt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska ha specialiserade kunskaper om specifika symtom, lämplig omvårdad och behandling samt bemötande vid vanligt förekommande geriatriska sjukdomar, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd. Den studerande ska ha djupa kunskaper om personcentrerad vård, multisjuklighet och specifika omvårdnadsbehov som uppstår i samband med det samt specialiserad kunskap om läkemedel och polyfarmaci. Den studerande ska ha färdighet att genomföra subkutana injektioner, skötsel av kvarliggande kateter, såromläggning och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom hemsjukvård och avancerad omvårdad av mest sjuka äldre. Kursen ger också specialiserad kunskap om specifika behov vad gäller kost, måltid och munhälsa inom arbetet med mest sjuka äldre. Efter genomgången kurs ska den studerande ha fördjupad kunskap om de speciella problem som uppkommer vid diagnostik och behandling av sjukdom vid samtidig förekomst av psykogeriatriska tillstånd.

Kursen ger kunskaper om:
 • Vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och dess symptom
 • Multisjuklighet och specifika omvårdnadsbehov som uppstår i samband med det
 • Vanliga psykiska sjukdomar hos äldre

Kursen ger kunskaper i:
 • Läkemedel och polyfarmaci Kost, måltid och munhälsa för äldre
 • Lämplig omvårdnad, stöd och behandling samt bemötande för de vanligast förekommande geriatriska sjukdomarna
 • Subkutana injektioner, skötsel av kvarliggande kateter, såromläggning och övrig avancerad omvårdnad av mest sjuka äldre
 • Klinisk bedömning vid diagnostik och behandling av sjukdom vid samtidig förekomst av psykogeriatriska tillstånd

Kursen ger färdigheter att:
 • Bemöta samt välja lämplig omvårdad, stöd och behandling vid vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och sjukdomstillstånd
 • Bemöta samt välja lämplig omvårdad, stöd och behandling vid multisjuklighet och specifika omvårdnadsbehov som uppstår i samband med det
 • Hantera distribution av läkemedel på ett korrekt sätt
 • Skapa förutsättningar för en god kosthållning och munhälsa för äldre
 • Utföra subkutana injektioner, skötsel av kvarliggande kateter, såromläggning och övrig avancerad omvårdnad av mest sjuka äldre
 • Bemöta samt välja lämplig omvårdad och behandling sjukdom vid samtidig förekomst av psykogeriatriska tillstånd

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Analysera och bedöma lämplig omvårdad, stöd och behandling vid vanligt förekommande geriatriska sjukdomar, multisjuklighet samt psykogeriatriska tillstånd
 • Kritiskt granska läkemedelshantering och dess inverkan på individen, i synnerhet vid polyfarmaci
 • Planera och bedöma lämplig kost

-------------------------------
Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete syftar till att ge den studerande kunskap och insikt om hur IT och välfärdsteknologi kan användas som stöd vård och omsorgsinsatser för att samordna vård och omsorgsinsatserna runt den enskilde individen samt som verktyg för kvalitetssäkring.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ha specialiserade kunskaper och kompetens kring hur It kan användas som stöd i avancerad omvårdnad av mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg. Den studerande ska ha fördjupad kunskap om dokumentation och dess betydelse i arbetet med mest sjuka äldre. Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap om ny teknik och innovation i vården om mest sjuka äldre och färdighet och kompetens att utveckla och samordna vård och omsorgsinsatserna runt den enskilde individen inom området. I kursen ingår praktiska övningsmoment med vedertagna system och kvalitetsverktyg.

Kursen ger kunskaper om:
 • Ny teknik och innovation gällande vården av mest sjuka äldre

Kursen ger kunskaper om:
 • Hur It kan användas som stöd i avancerad vård
 • Dokumentationens betydelse i arbetet med mest sjuka äldre
 • Kvalitetskriterier och system inom vården
 • Praktiskt evidensbaserat arbete

Kursen ger färdigheter att:
 • Hantera olika It-system kopplat till vården och ha förståelse för dess syfte och användningsområden
 • Dokumentera och hantera de olika delar som ingår i ett vårdsammanhang utifrån rådande kvalitetskriterier

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Reflektera över dokumentationens betydelse för ett kvalitetssäkert arbete och dess betydelse för individen i vårdsammanhang
 • Utveckla och samordna vård och omsorgsinsatserna runt den enskilde individen inom området dokumentation

-------------------------------
LIA – Lärande i arbete
15
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att den studerande skall få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av mest sjuka äldre och palliativt omvårdnadsarbete.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ha utvecklat sin profession genom att i det dagliga arbetet träna och utöva praktiskt omvårdnadsarbete med mest sjuka äldre. Den studerande ska också tränas i att fördjupa sina färdigheter och kompetenser i omvårdnadsarbete med äldre. Den studerande ska efter genomgången LIA besitta kunskaper, kompetenser och färdigheter som medför att hen efter avslutad utbildning kan fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde inom vård av mest sjuka äldre.

Under LIA:n jobbar den studerande parallellt med sitt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera, och dokumentera valt problemområde. För att kunna genomföra LIA.n måste samtliga kursmoment bortsett examensarbetet vara avklarade.

Kursen ger kunskaper om:
 • Omvårdnadsarbete av sjuka mest äldre och palliativ omvårdnad
 • Att arbeta med ett team och dess olika ansvarsområden i syfte att skapa så god livskvalitet som möjligt för individen
 • Kvalitetssäkring och dokumentation utifrån aktuell lagstiftning
 • Hur man omsätter teoretiska kunskaper i evidensbaserat praktiskt omvårdnadsarbete

Kursen ger färdigheter att:
 • Agera självständigt i en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete inom geriatrik
 • Självständigt göra bedömningar av situationen och vidta lämpliga åtgärder
 • Planera, genomföra och dokumentera vård och omsorgsinsatser utifrån gällande lagstiftning, styrdokument och riktlinjer
 • Arbeta med funktionsbevarande omsorg och ett salutogent förhållningssätt
 • Vara ett stöd och en resurs för vårdtagare, anhöriga och kollegor

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Fungera som en projektledare/teamledare i utvecklingsarbetet av på förhand valt arbetsområde inom det palliativa området. (Detta väljs i samråd mellan skolan, den studerande och handledare)
 • Ta ansvar för och planera, genomföra och utvärdera valt arbetsområde med utgångspunkt från palliativ vårdfilosofi, etiska, vetenskapliga och juridiska principer
 • Kunna kommunicera sina slutsatser och val av arbetsmetoder för såväl ledning som kollegor

-------------------------------
Examensarbete
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla sin förmåga i att söka, inhämta, värdera och sammanställa information med ett källkritiskt- och vetenskapligt förhållningssätt. Den studerande skall utveckla sin förmåga att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material. Den studerande utvecklar sin färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta, värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt. Kursen förbereder den studerande i ett vetenskapligt arbetssätt inför kommande utvecklingsarbeten inom utbildningens område och leder vidare till professionell utveckling inom arbetsrollen. Den studerande ska ha färdighet att presentera ett vetenskapligt uppställt arbete, samt kommunicera ett abstract av rapporten på engelska muntligt och skriftligt. Kursen är uppdelad i två block, först lp (1 v) på skolan med kunskap i rapportskrivning och vetenskapliga metoder.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

Kursen ger kunskaper om:
 • Källkritik
 • Teoretiska omvårdnadskunskaper

Kursen ger kunskaper i:
 • Rapportskrivning
 • Metodisk sammanställning av information

Kursen ger färdigheter att:
 • Inhämta information med hänsyn tagen till sociala, etiska, och vetenskapliga aspekter
 • Sammanställa en rapport på ett vetenskapligt och korrekt sätt
 • Applicera evidensbaserat praktiskt arbete utifrån teoretiska modeller och sätta dem i ett sammanhang
 • Planera, genomföra, utvärdera rapporten samt redovisa resultatet

Efter kursen får den studerande kompetenser att:
 • Kritiskt granska och analysera teorier inom utbildnigens område
 • Ha utvecklat ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet om att lära mer och utvecklas i sin yrkesroll med ett stort inslag av reflektion, analys och utvärdering

-------------------------------
Summa 235

Se filmer om utbildningen och yrkeshögskolan