Specialistbarnskötare

Välj Funktionsvariation eller Språk­­­utveckling

YH-Program 200 YH-poäng

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och Sverige står inför en stor förväntad brist på förskolelärare. Inom förskolan finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare framför allt inom funktionsvariation och språkutveckling.

Specialistbarnskötare vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som barnskötare. Under YH-program får du specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka. Se utbildningens poängplan »

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

SNABBA FAKTA

STATUS Ej sökbar

UTBILDNINGSTYP Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTART(ER) Inga nya starter

Om programmet

Utbildningen bedrivs på halvfart och på distans med inplanerade fysiska närträffar 2-3 ggr/termin. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Målet med programmet

Programmet ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Har du frågor om utbildningen?

I vår kunskapsbank har vi samlat de allra flesta frågor och svar om KUI Yrkeshögskola och alla våra utbildningar. Gå till Kunskapsbanken »

Poängplan

Obligatoriska kurser

165
Kurs
Kurskod
Poäng
Digitalisering och IKT i förskolan
15
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper kring digitala arbetssätt, samt om hur man kan använda informationsteknologi (IKT) som verktyg i dokumentation, information och kommunikation.

Mål med kursen

 • Specialiserade kunskaper om olika digitala hjälpmedel, metoder och verktyg som finns på marknaden samt en förståelse för hur framväxten av IT påverkar barns vardag kopplat till de juridiska och etiska dilemman som kan uppstå.
 • De studerande får också kunskap om den nationella digitaliseringsstrategin och dess roll i förskolan. utbildning.
 • De studerande får färdigheter att kunna använda IKT som hjälpmedel gällande information, kommunikation och dokumentation, presentation samt produktion av material för
 • Efter kursen får de studerande kompetens stimulera barns utveckling i det digitala lärandet och självständigt planera, genomföra och utvärdera det digitala arbetet i förskolan.

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om och verktyg för att arbeta med dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete samt att kritiskt granska och analysera förskoleverksamhet.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserad kunskap om metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument samt om metoder för utvärdering och dokumenthantering så som rapportering och utredning. De studerande får kunskap och färdighet att dokumentera och analysera utveckling både på verksamhetsnivå och på individnivå med hänsyn tagen till lagstiftning. Den studerande får kunskap om och förståelse för begrepp så som systematiskt kvalitetsarbete, resultat, analys, dokumentation, forskning, beprövad erfarenhet samt måluppfyllelse.

Efter avslutat kurs får den studerande får kompetens att självständigt planera, dokumentera, utvärdera, analysera och följa upp kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och individnivå utifrån de nationella styrdokumenten. De studerande får också kompetens att använda dokumentation i samarbete med kollegor för att se samband och skapa en helhet som ska ligga till grund för vidare utveckling i verksamheten.
Förskolans Didaktik
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om didaktiska teorier i förskolan och barns lärande samt att ge verktyg och modeller för ett undervisande förhållningssätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap barns lärande, aktuell didaktisk forskning och hur man som pedagog skapar förutsättningar för att varje barn skall utveckla kunnande inom förskolans olika målområden. De studerande ska också utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till undervisningens innehåll och metoder.

De studerande får färdighet och kompetens att arbeta process-och projektinriktad med undervisning samt hur man i undervisningen kan ta tillvara barns intressen, kunskaper och erfarenheter. De studerande får också färdighet och kompetenser att i samverkan med förskolelärare och arbetslaget organisera och genomföra undervisning både på grupp- och individnivå på ett intressant, kreativt och inspirerande sätt så att det leder till ett utvidgat lärande.
Handledning och ledarskap
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att den studerande skall få kompetens att agera professionellt i rollen som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt en utvecklande lärmiljö för barn.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om grupprocesser och avancerad kunskap om handledning och lärande utifrån olika teoretiska och pedagogiska perspektiv Den studerande ska ha färdighet att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda i vardagsarbete och komplexa situationer anpassat efter individ och grupp i syfte att skapa ett lärande och engagerat arbetsklimat. Kursen ger också de studerande kunskaper i att handleda elever under utbildning samt att verka för samverkan och dialog med vårdnadshavare. De studerande ska ha kompetenser för att skapa en förtroendefull relation med vårdnadshavare där denna ges möjlighet till delaktighet och får förståelse för förskolans uppdrag.

Den studerande ska ha kompetenser i och utveckla sin förmåga att kritiskt granska olika modeller och tekniker av handledning samt kunskap om var man söker efter nya rön och forskning om arbetssätt och metoder som rekommenderas och därmed kunna påvisa förbättringsmöjligheter i verksamheten. Kursen förbereder den studerande på handledaruppdraget genom att den studerande övar i autentiska situationer.
Lek och estetiska lärprocesser
15
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap och förståelse för vikten av den fysiska och sociala lärmiljön samt om lekens betydelse för barns lärande och utveckling.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om fysiska, sociala och didaktiska lärmiljöers roll för barns utveckling och lärande samt pedagogens roll i en undervisande miljö. De studerande får också kunskap om lekteorier och hur barn i leken utforskar sin omvärld, bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt hur de i leken interagerar med andra barn i lek samt kunskap om hur lek och lärande kan vävas samman med estetiska lärprocesser.

Den studerande får färdighet att organisera utvecklade lärmiljöer utifrån läroplanen och barns intresse samt att arbeta kreativt med olika estetiska uttrycksformer för att ge barnet möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och kunskap få nya kunskaper.

Efter kursen får den studerande kompetens för att bedriva förskolepedagogik med olika verktyg som är lekbaserad samt att reflektera över pedagogens förhållningssätt och delaktighet i barns lek på ett för barnet utvecklande sätt.
Läroplanen samt lagar och förordningar
15
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om läroplanen och förskolans värdegrund kopplat till yrkesetiska frågor som integritet, delaktighet, demokrati, jämställdhet, solidaritet och inflytande. Ytterligare ett syfte är att de studerande utvecklar kunskap om och förståelse för de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge de studerande specialiserad kunskap om förskolans värdegrund och läroplanen kopplat till yrkesetiska frågor och verktyg för att tillämpa detta i praktiskt arbete. De studerande skall också få en god inblick i och kunskap om de lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet så som barnrätt, skoljuridik, förvaltningslagen, GDPR, och barnkonventionen.

De studerande får verktyg och färdighet att verka för att varje barn utvecklar sin demokratiska förmåga så som sitt kritiska tänkande, förmåga att ta hänsyn, visa respekt, solidaritet och förståelse för alla människors lika värde. Efter avslutat kurs får de studerande kompetens att självständigt planera och aktivt arbeta pedagogiskt med förskolans värdegrund och etik kopplat till läroplanen och verksamheten. De studerande får färdighet och kompetens att identifiera juridiska frågeställningar i vanligt praktiskt förekommande situationer i yrkesrollen. Under kursen jobbar de studerande mycket med praktiska case och får öva sig att koppla samman teori och praktik med ett reflekterande förhållningssätt.
Skolväsendets organisation och roll
10
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om skolväsendets roll i samhället, dess historia, organisation och villkor. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar sina kunskaper kring förskolans uppdrag för en likvärdig utbildning där alla barn ges möjlighet till lärande och personlig utveckling.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om förskolans organisation som samhällsuppdrag, dess idéarv och kunskapstraditioner samt skolväsendets organisation och styrning. De studerande får kunskap om den svenska förskolemodellen, nutida styrdokument och pedagogiska verksamhet. De studerande får färdighet reflektera över hur dåtidens styrdokument återspeglas i nutida styrdokument samt förståelse för vad det innebär att arbeta i en idéburen organisation. Den studerande får kunskaper om olika sätt att organisera en förskola, hur olika arbetsformer kan utvecklas så att barns delaktighet och inflytande gynnas samt hur utbildningen utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, möjligheter och åsikter.
Lärande i arbetslivet (LIA)
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Efter genomförd LIA ska den studerande ha utvecklat sin profession genom att i det dagliga arbetet träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper, kompetenser och färdigheter att planera och implementera arbetssätt hos arbetsgruppen som stärker barns lärande och utveckling med hänsyn tagen till förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. Den studerande utvecklar sin kompetens att tillämpa de teoretiska kunskaperna som tillhandahållits under utbildningen.

Under LIA jobbar den studerande parallellt med sitt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera, och dokumentera valt inriktningsområde utifrån en problemformulering. För att kunna genomföra LIA måste samtliga kursmoment bortsett examensarbetet vara avklarade.
Examensarbete
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla sin förmåga i att söka, inhämta, värdera och sammanställa information med ett källkritiskt- och vetenskapligt förhållningssätt. Den studerande skall utveckla sin förmåga att analysera, diskutera, dra relevanta slutsatser och redovisa resultat på ett systematiskt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap om rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material samt fördjupande kunskaper inom sin valda specialisering/inriktning. Den studerande får färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta, värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt. Kursen förbereder den studerande i ett vetenskapligt arbetssätt inför kommande utvecklingsarbeten inom förskoleområdet och leder till professionell utveckling inom arbetsrollen. Den studerande ska ha färdighet att presentera ett vetenskapligt uppställt arbete, samt kommunicera ett abstract av rapporten på engelska muntligt och skriftligt.

Kursen är uppdelad i två block, först lp (1 v) på skolan med kunskap i rapportskrivning, källkritik och vetenskapliga metoder. Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

Inriktning Funktionsvariation

45
Kurs
Kurskod
Poäng
Funktionsvariationer
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om vad det innebär att ha kognitiva, exekutiva och sociala svårigheter ur ett individgrupp- och samhällsperspektiv. Ytterligare ett syfte är att ge den studerande metoder, hjälpmedel och verktyg att stimulera barns utveckling och lärande utifrån individnivå.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om kognitiva funktionsvariationer, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada samt fysiska och psykiska funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för ett barn. De studerande får också kunskap om olika metoder, hjälpmedel och verktyg så som pictogram, kommunikation via kroppsspråk och anpassade digitala hjälpmedel. Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet och kompetens att förstå hur intellektuella och personliga egenskaper tillsammans med ens sociala situation, uppväxt och samhällets strukturella uppbyggnad påverkar barnets förmåga till självständig, delaktig, utveckling och lärande. Den studerande får också färdighet och kompetens att pedagogiskt anpassa bemötande, pedagogiska metoder och kommunikation efter barnets förutsättningar i syfte att öka självständighet, delaktighet, utveckling och lärande.
Fördjupad kunskap funktionsvariationer
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om olika diagnoser och faktorer som kan vara kopplade till dessa. Den studerande får också fördjupad kunskap om olika hjälpmedel och verktyg som kan användas pedagogiskt i förskolan i arbete med barn som har funktionsvariationer.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet. Områden som tas upp är socialt samspel och kommunikation med andra barn, problemskapande beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter samt tänkbara diagnoser kopplat till detta.

Den studerande får färdighet och kompetens att och anpassa bemötande, kommunikation och pedagogiska verktyg efter barnets förutsättningar i syfte att öka barnets möjlighet till utveckling, lärande, självständighet och delaktighet. Den studerande får efter kursen kompetens att bedöma, planera och genomföra anpassad förskolepedagogik utifrån barnets förutsättningar samt kompetens att bedöma när ytterligare expertkompetens behöver kopplas för att ge barnet möjligheter att utvecklas på bästa sätt.

Inriktning Språkutveckling

45
Kurs
Kurskod
Poäng
Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling
25
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få kunskap om arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkulturellt arbetssätt innebär.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första och andraspråksutveckling. Den studerande får också specialiserade kunskaper om arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt om vad ett interkulturellt förhållningsätt innebär i praktiken. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Den studerande får färdighet att tillämpa ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten med god insikt om betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och flerspråkighet.

Efter avslutat kurs får den studerande kompetens analysera, reflektera och kritiskt granska sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. De studerande skall också ha kompetens att i praktiken använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig del av förskolans verksamhet och skapa förutsättningar för goda möten ur en mångkulturell aspekt.
Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt
20
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om barns språkinlärning och språkutveckling från tidig ålder fram till skolstart med stöd av olika teorier. Ytterligare ett syfte är att ge de studerande verktyg och modeller för att pedagogiskt jobba med språkutveckling hos barn anpassat efter ålder och situation.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om barns språkutveckling, språkets uppbyggnad och användning, multimodala uttryck hos förskolebarns, tidiga möten med skriftspråket, fonologisk medvetenhet i relation till skrift och läsinlärning samt de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Kursen ger också kunskaper om kommunikation och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal kommunikation och samspelet mellan barn och vuxna och dess betydelse för språkutvecklingen. Kursen ger också en teoretisk grund och centrala aspekter av förskolebarns två- eller flerspråkiga utveckling.

De studerande får färdighet och kompetens att pedagogiskt arbeta med metoder för högläsning och begreppsbildning samt att planera aktiviteter för läs- och skrivutveckling i förskoleålder. De studerande får också färdighet att använda leken, berättande, IKT och andra metoder för att stimulera språkförståelse och språkutveckling. Efter kursen ska de studerande ha kompetens för att självständigt planera för ett pedagogiskt språkutvecklande arbetssätt i samverkan med övrig personal.
Summa 210

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper från Barn- och fritidsprogrammet:
 • Pedagogiskt arbete, 200p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100p
 • Barns lärande och växande 100p

Yrkeserfarenhet

Minst 1 års sammantagen yrkeserfarenhet om minst 50% från arbete inom förskolan i barngrupp.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Att ansöka via reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Få en YH-examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser i utbildningen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Hur du ansöker

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 • Välj kurs
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Detaljerad information om kurserna

Digitalisering och IKT i förskolan

Målet med kursen är att ge de studerande specialiserade kunskaper om olika digitala hjälpmedel, metoder och verktyg som finns på marknaden samt en förståelse för hur framväxten av IT påverkar barns vardag kopplat till de juridiska och etiska dilemman som kan uppstå. De studerande får också kunskap om den nationella digitaliseringsstrategin och dess roll i förskolan. De studerande får färdigheter att kunna använda IKT som hjälpmedel

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserad kunskap om metoder för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till nationella styrdokument samt om metoder för utvärdering och dokumenthantering så som rapportering och utredning. De studerande får kunskap och färdighet att dokumentera och analysera utveckling både på verksamhetsnivå och på individnivå med hänsyn tagen till lagstiftning. Den studerande får kunskap om och förståelse för begrepp så som systematiskt kvalitetsarbete, resultat, analys, dokumentation, forskning, beprövad erfarenhet samt måluppfyllelse.

Förskolans Didaktik

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap barns lärande, aktuell didaktisk forskning och hur man som pedagog skapar förutsättningar för att varje barn skall utveckla kunnande inom förskolans olika målområden. De studerande ska också utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till undervisningens innehåll och metoder.

Handledning och ledarskap

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om grupprocesser och avancerad kunskap om handledning och lärande utifrån olika teoretiska och pedagogiska perspektiv. Kursen ger också de studerande kunskaper i att handleda elever under utbildning samt att verka för samverkan och dialog med vårdnadshavare. Kursen förbereder den studerande på handledaruppdraget genom att den studerande övar i autentiska situationer.

Lek och estetiska lärprocesser

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om fysiska, sociala och didaktiska lärmiljöers roll för barns utveckling och lärande samt pedagogens roll i en undervisande miljö. De studerande får också kunskap om lekteorier och hur barn i leken utforskar sin omvärld, bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt hur de i leken interagerar med andra barn i lek samt kunskap om hur lek och lärande kan vävas samman med estetiska lärprocesser.

Läroplanen samt lagar och förordningar

Målet med kursen är att ge de studerande specialiserad kunskap om förskolans värdegrund och läroplanen kopplat till yrkesetiska frågor och verktyg för att tillämpa detta i praktiskt arbete. De studerande skall också få en god inblick i och kunskap om de lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet så som barnrätt, skoljuridik, förvaltningslagen, GDPR, och barnkonventionen.

Skolväsendets organisation och roll

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om förskolans organisation som samhällsuppdrag, dess idéarv och kunskapstraditioner samt skolväsendets organisation och styrning. De studerande får kunskap om den svenska förskolemodellen, nutida styrdokument och pedagogiska verksamhet.

Lärande i arbetslivet (LIA)

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper, kompetenser och färdigheter att planera och implementera arbetssätt hos arbetsgruppen som stärker barns lärande och utveckling med hänsyn tagen till förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. Den studerande utvecklar sin kompetens att tillämpa de teoretiska kunskaperna som tillhandahållits under utbildningen. Under LIA jobbar den studerande parallellt med sitt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera och dokumentera valt inriktningsområde utifrån en problemformulering.

Examensarbete

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap om rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material samt fördjupande kunskaper inom sin valda specialisering/inriktning. Den studerande får färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta, värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt.

Inriktning Funktionsvariation

Funktionsvariationer

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om kognitiva funktionsvariationer, autismspektrumtillstånd, förvärvad hjärnskada samt fysiska och psykiska funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för ett barn. De studerande får också kunskap om olika metoder, hjälpmedel och verktyg så som pictogram, kommunikation via kroppsspråk och anpassade digitala hjälpmedel.

Fördjupad kunskap funktionsvariationer

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet. Områden som tas upp är socialt samspel och kommunikation med andra barn, problemskapande beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter samt tänkbara diagnoser kopplat till detta.

Inriktning Språkutveckling

Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar förstaoch andraspråksutveckling. Den studerande får också specialiserade kunskaper om arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt om vad ett interkulturellt förhållningsätt innebär i praktiken. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om barns språkutveckling, språkets uppbyggnad och användning, multimodala
uttryck hos förskolebarns, tidiga möten med skriftspråket, fonologisk medvetenhet i relation till skrift och läsinlärning samt de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Kursen ger också kunskaper om kommunikation och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal kommunikation och samspelet mellan barn och vuxna och dess betydelse för språkutvecklingen. Kursen ger också en teoretisk grund och centrala aspekter av förskolebarns två- eller flerspråkiga utveckling.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Aktuella YH-kurser

Eftersom vi ej erbjuder program inom barn och fritid just nu, kan ni istället se våra aktuella kurser nedanför. Dessa går på 50% och distans, så att du kan ansöka oavsett vart du bor i Sverige.

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.