YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Ansökan öppen 18 mars - 21 maj 2024

YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av denna yrkeshögskoleutbildning. Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och kompletterar därefter med utbildning.

YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshindermorådet

Validering för yrkeshögskoleexamen

Om du har mångårig yrkeserfarenhet av rollen som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet, har du möjligheten att validera din yrkeserfarenhet för att kvalificera dig för att studera för en yrkeshögskoleexamen som Stödpedagog. Denna utbildning kommer att bygga vidare på din befintliga kunskap och erfarenhet, och du kommer att kunna använda din praktiska erfarenhet som en värdefull grund.

För att kunna ansöka till YH-flex Stödpedagog arbetar du som stödassistent eller skötare och har omfattande yrkeskunskaper av arbete inom LSS-verksamhet som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier.

För att vara behörig att ansöka till YH-FLEX Stödpedagog, behöver du vara verksam som stödassistent eller skötare och besitta betydande yrkeskunskaper inom LSS-verksamhet som motsvarar en väsentlig del av utbildningen. Genom YH-FLEX har du möjlighet att studera på distans och på 50%, vilket ger dig flexibiliteten att kombinera ditt arbete med dina studier.

Studieform YH-FLEX

YH-FLEX utgör en snabbare och mer flexibel väg mot att uppnå en YH-examen, speciellt utformad för de som redan besitter yrkeskompetens som motsvarar en väsentlig del av utbildningen för att bli en Stödpedagog på yrkeshögskolan. YH-FLEX ger dig möjligheten att validera och tillgodoräkna dig din befintliga yrkeskompetens, och därefter kompletterar du med den specifika utbildning som krävs för att erhålla examen. Denna smidiga metod gör det möjligt för dig att korta ned din utbildningstid för att nå ditt yrkesmål som Stödpedagog.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

STUDIETAKT Halvtid

FÖRKUNSKAPER Yrkeserfarenhet som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet

STUDIESTART Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Kartläggning och validering

I den inledande fasen av din utbildning går du igenom en noggrann valideringsprocess som syftar till att bedöma din befintliga kompetens på ett detaljerat sätt. Denna bedömning är avgörande för att fastställa vilka delar av utbildningen du redan har kunskap och erfarenhet inom. Resultatet av valideringen används som en grundsten när det kommer till att identifiera din individuella studieplan.

Individuellt anpassade studier

I den andra fasen kommer du att tilldelas en individuellt anpassad utbildningsplan som är anpassad specifikt för dig. Denna plan är utformad för att fokusera på de delar av utbildningen som du inte redan har tillgodoräknat dig. Med andra ord, den andra fasen är modifierad efter dina individuella behov och kompetensnivå.

Du studerar på 50% och distans

YH-FLEX erbjuder studier på halvtid och på distans. Genom att erbjuda flexibilitet och möjligheten att studera på distans skapar YH-FLEX ett utbildningsalternativ som underlättar för yrkesverksamma att balansera sina yrkesmässiga åtaganden med sina akademiska ambitioner.

Vad gör en Stödpedagog?

En stödpedagog kan ha många olika arbetsuppgifter beroende på sin arbetsgivare. Vissa arbetar mer på ett övergripande plan medan andra arbetar direkt med praktiska arbetsuppgifter, men kärnan i yrket ligger i ett nära arbete med brukaren. Som stödpedagog arbetar du med personer som har en utvecklingsstörning/funktionshinder.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN. Se frågor och svar om CSN »

Har du frågor?

Har du frågor och utbildningen kan du maila oss på yrkeshogskola@kui.se eller ringa 08-522 506 80. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 100p

Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Dokumentation och kvalitetssäkring
15
-------------------------------
Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut. I kursen får du färdigheter inom dokumentation, uppföljning och utvärderingar av de insatser och aktiviteter som planeras för den enskilde brukaren. Du får även kompetens i att upprätta en genomförandeplan för den enskilde och sedan utvärdera dess följder. Kursen ger dig kunskap om lagstiftning och riktlinjer, offentlighet och sekretess, den enskildes rättigheter och vikten av kvalitetsarbete.
-------------------------------
Etik och professionellt förhållningssätt
15
-------------------------------
Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman. Under kursen får du kunskaper om bland annat makt- och beroendeteorier och hur dessa påverkar den enskildes vardag. Teorierna använder du sedan för att praktisera ett etiskt försvarbart arbetssätt som istället främjar den enskildes rättigheter.
-------------------------------
Funktions­nedsättningar
25
-------------------------------
Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde såsom begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter. Begreppet funktionsnedsättning innebär att en person har en begränsning antingen fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller kognitivt. Under kursen får du lära dig om dessa olika typer av begränsningar och även dess korrelation till missbruk eller andra typer av beroenden. Du får kunskap om hur dessa funktionsnedsättningarna påverkar en persons vardag och interaktion med omvärlden och du får lära dig att bemöta dessa personer på ett respektfullt sätt på den enskildes villkor. Du får lära dig att arbeta med den enskildes rättigheter och integritet i fokus.
-------------------------------
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
35
-------------------------------
Kursen inom behandlar kommunikation, välfärdsteknologi / välfärdsteknik och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman. Du som studerande får kunskaper i hur du kan använda de olika tekniska verktygen för både kommunikation, men också inlärning. Du får lära dig hur du kan vara med och implementera välfärdstekniken i verksamheten och vilken teknik som är lämplig utifrån den enskildes situation.
-------------------------------
Människan i utveckling
15
-------------------------------
Kursen inom behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.
-------------------------------
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
35
-------------------------------
Kursen behandlar pedagogiska teorier metoder och arbetssätt för att påvisa hur pedagogiska arbetssätt och verktyg ger förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat. Du får under kursen kunskaper om evidensbaserade och specialpedagogiska arbetssätt och metoder som du anpassar efter den enskildes behov och du får även kompetensen att kunna handleda andra i ett pedagogiskt förhållningssätt i sitt arbete.
-------------------------------
Praktisk juridik inom social omsorg
15
-------------------------------
Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.
-------------------------------
LIA – Stödpedagog
20
-------------------------------
Kursen ger den studerande erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.
-------------------------------
Examensarbete – Stödpedagog
25
-------------------------------
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.
-------------------------------
Summa 200

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Utbildningens studieorter

Västerås/Luleå*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Varberg/Växjö*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Stockholm/Visby*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Borlänge/Karlstad*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Se filmer om YH-Flex och Stödpedagog