YH-FLEX Specialistundersköterska
psykiatri

Validering för yrkeshögskoleexamen

Om du besitter en omfattande yrkeserfarenhet och kunskap inom psykiatri, finns det möjlighet för dig att validera din erfarenhet mot en yrkeshögskoleexamen som Specialistundersköterska inom psykiatri. Under denna utbildning kommer du att utveckla de kompetenser och färdigheter som krävs inom psykiatrisk vård, och din erfarenhet kommer att vara en betydelsefull tillgång under din resa mot examen.

För att kunna söka till YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska psykiatri är du redan verksam som undersköterska och har omfattande yrkeserfarenhet inom psykiatrisk verksamhet som motsvarar en betydande del av utbildningen. Genom YH-FLEX har du möjlighet att studera på 50% och på distans, vilket ger dig flexibiliteten att kombinera ditt arbete med dina studier.

Studieform YH-FLEX

YH-FLEX erbjuder en snabbare och mer flexibel väg mot en YH-examen, särskilt för dem som redan har betydande yrkeserfarenhet som täcker en stor del av utbildningen för en Specialistundersköterska inom psykiatri på yrkeshögskolan. Genom YH-FLEX har du möjlighet att validera din befintliga yrkeskompetens för att minska studietiden. Därefter tillhandahålls en individuell studieplan för att täcka det innehåll som du ännu inte behärskar.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

STUDIEFORM Flex

STUDIETAKT Halvtid

FÖRKUNSKAPER Yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Anmäl intresse

Kartläggning och validering

Under den initiala fasen av utbildningen genomgår du en valideringsprocess där din faktiska kompetens noggrant bedöms. Resultatet av denna validering används som grund för att identifiera vilka delar av utbildningen du redan har kunskaper om och därmed inte behöver studera på nytt.

Individuellt anpassade studier

Under den andra fasen av utbildningen får du en individuellt skräddarsydd utbildningsplan som koncentrerar sig på de specifika delarna av utbildningen som du ännu inte har tillgodoräknat dig. Det innebär att längden på utbildningen anpassas och varierar beroende på den mängd kunskap och kompetens du redan har och som har validerats under den första fasen av utbildningen.

Du läser på 50% och distans

Under YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri har du möjlighet att studera på 50% och på distans. Denna utbildningsstruktur är utformad för att göra det enklare för dig som är yrkesverksam att smidigt kombinera dina studier med dina arbetsåtaganden. Det ger flexibilitet att anpassa ditt schema så att du kan fortsätta att arbeta samtidigt som du bedriver din utbildning.

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN. Se frågor och svar om CSN »

Har du frågor?

Har du frågor och utbildningen kan du maila oss på yrkeshogskola@kui.se eller ringa 08-522 506 80. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Vad gör en Specialistundersköterska inom psykiatri?

En Specialistundersköterska inom psykiatri är en vårdprofessionell som arbetar inom psykiatrisk vård och behandling. Deras huvudsakliga ansvar är att bistå och stödja patienter med psykiska sjukdomar eller psykiska hälsoproblem. Deras arbetsuppgifter kan inkludera att assistera vid medicinska bedömningar, ge medicinering enligt ordination, genomföra terapeutiska samtal och aktiviteter, övervaka patienternas mentala och fysiska hälsa, samt samarbeta med andra vårdteam för att utforma och genomföra individuella vårdplaner.

Specialistundersköterskor inom psykiatri spelar en viktig roll i att skapa en trygg och stödjande miljö för patienter, där de kan få den vård och behandling de behöver för att återhämta sig eller hantera sina psykiska tillstånd. De kan också vara involverade i att stödja patienternas familjer och närstående genom att erbjuda rådgivning och information om psykisk hälsa och behandling.

Dator med internetuppkoppling

Eftersom huvuddelen av utbildningen är webbaserad, är det viktigt att du har datorvana. Du måste ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera. Detta är avgörande för att du ska kunna delta effektivt i de online-komponenter som ingår i utbildningen och dra full nytta av de digitala resurserna och interaktionerna som erbjuds.

Lärare

KUI har dedikerade lärare för undervisningen och samarbetar även med inbjudna föreläsare från arbetslivet för att dela sin expertis och erfarenhet. Dessa gästföreläsare tillför unik kunskap och fördjupar sig i relevanta ämnen, vilket berikar utbildningens innehåll och ger studenterna en bredare förståelse.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2

Yrkeserfarenhet

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller motsvarande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som specialistundersköterska samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Poängplan

Kurser

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfalds­perspektiv
15
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge dig förståelse för:
 • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett transkulturellt perspektiv.
 • Kunskap om diskrimineringslagstiftningen.
 • Psykisk hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv, både historiskt och nutid utifrån olika målgruppers roller, status och livsvillkor över tid.

Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. Du lär dig om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

Kursen ger dig färdighet att bedöma kulturens betydelse för hur en psykiatrisk sjukdom och ohälsa kan yttra sig samt kompetens att bemöta och planera behandling med hänsyn tagen till kulturella faktorer.

Efter kursen skall du kunna identifiera, bedöma och bemöta psykisk ohälsa i ett transkulturellt och jämlikt perspektiv med hänsyn tagen till diskrimineringslagen. Du ska även kunna använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället ur ett transkulturellt och jämlikt perspektiv.
--------------------------------
Lagar, organisation och dokumentation
20
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge dig kunskap om:
 • Hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin.
 • Den anställdes ansvar.
 • Kvalitetskriterier.
 • Dokumentation.
 • Vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

Målet med kursen är att ge dig god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Du får även kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Du får färdigheter och kompetens om dokumentation, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt enligt IBIC, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov. Du får kompetens i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde. Du lär dig också om olika kvalitetsledningssystem och hur systematiskt kvalitetsarbete används inom verksamheterna.

Kursen ger specialiserad kunskap och färdighet i dokumentation utifrån perspektiven rättssäkerhet och kvalitetssäkring och hur man med utgångspunkt däri kan samordna insatser i såväl prevention som återhämtning.
--------------------------------
Läkemedel och andra evidensbaserade behandlings­metoder vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter
35
--------------------------------
  Kursen ger dig specialiserad kunskap om:
 • Evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.
 • Fördjupade kunskaper om farmakologi, rättssäker hantering och vanligt förekommande läkemedel vid psykisk ohälsa och dess biverkningar.
 • Fördjupad kunskap och förståelse för olika förklaringsmodeller och orsaksteorier till psykisk ohälsa och dess inverkan vid val av behandlingsmetod utifrån såväl målgrupp som individs unika behov.
 • Kompetens att reflektera över faktorer som ålder, fysiska besvär, sociokulturella faktorer m fl. kan påverka val av behandling av psykisk hälsa och ohälsa.

Efter kursen skall du ha fördjupade kunskaper och färdigheter i evidensbaserad behandling av psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter. Kursen ger dig kompetens och färdigheter att professionellt bemöta personer med psykisk ohälsa och skapa förutsättningar för återhämtning och självständighet i eget boende. Du lär dig att använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället och välja metod utifrån diagnos och behov i samverkan med andra kollegor utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Kursen fördjupar din kunskap och förståelse för betydelsen av samverkan mellan socialtjänst och hälso-och sjukvårds olika aktörer men också betydelsen av samverkan i team med andra kompetenser som Peer Support, intresseorganisationer mm för behandling, rehabilitering och återhämtningsprocess.

Efter kursen får du kompetens att självständigt bedöma, värdera, planera, genomföra samt följa upp omvårdnad och omsorg om individen utifrån evidensbaserad kunskap, olika teorier samt ny forskning. Du får kompetens att utifrån rådande riktlinjer systematiskt dokumentera insatser, förändringar och resultat samt använda befintlig dokumentation i omvårdnadsarbetet tillsammans med övriga kollegor.
--------------------------------
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention
30
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper om:
 • Risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa och ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa och ohälsa och sociala kontexter.
 • Utveckla och fördjupa sin kompetens att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
 • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.

Målet med kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen att du ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Du utvecklar färdigheter att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå. Du får även kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.
--------------------------------
Beroende­problematik
15
--------------------------------
  Kursen syftar till att ge kunskap om:
 • Metoder för att jobba professionellt med personer som har beroendeproblematik.
 • Fördjupade kunskaper om olika beroenden, riskbeteende och hur beroende kan yttra sig för olika grupper i samhället exempelvis unga vuxna, äldre, minoritetsgrupper m fl.

Målet med kursen är att ge dig specialiserade kunskaper om beroendelära, beroendeutveckling, samsjuklighet och drogkunskap. Du utvecklar också färdigheter i att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete på individ- familje- grupp- och samhällsnivå. Vidare ska du kunna kommunicera och reflektera över bemötande, stöd och behandling av personer med beroendeproblematik samt komplexiteten av samsjuklighet där även risk för suicid kan ingå.

Du ska ha färdighet att identifiera, planera och utföra behandlings- och motivationsarbete i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå. Du får kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla stöd- och omvårdnadsinsatser vid missbruk, beroende och suicidrisk.
--------------------------------
Pedagogik, handledning, samtalsmetodik, etik samt bemötande vid utmanande beteenden
30
--------------------------------
  Kursen ger specialiserad kunskap om:
 • Verktyg i en professionell roll som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt kompetens att ge pedagogiskt stöd till verksamheten och kollegor.
 • Verktyg att bemöta personer med utmanande beteenden, kunna identifiera riskfaktorer for hot och våldsamma situationer samt agera i dessa på ett professionellt sätt.

Målet med kursen är att ge specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och handledarens roll och ansvar. Du får färdighet och kompetens i att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp.

Du får en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Du får även specialiserade kunskaper om metoder att hantera och bemöta personer med utmanande beteenden samt socialrätt i praktiken. Du utvecklar färdighet att bemöta personer med utmanande beteende och arbeta preventivt för att förebygga risker. Du får kompetens att hantera uppkomna situationer på ett säkert sätt för personen med det utmanande beteendet samt för sin egen och kollegornas säkerhet på ett rättssäkert sätt.

Kursen behandlar också etiska dilemman som kan uppstå i mötet med den enskilde och den studerande tränas i att utveckla sin färdighet att hantera komplicerade etiska dilemman.

Du får specialiserade kunskaper om samtalsmetoder pedagogik och metodik samt färdigheter att kunna initiera, driva och upprätthålla ett arbetsplatsnära lärande i arbetsgruppen. Du får färdighet att genom tillämpning av olika evidensbaserade samtalsmetoder bidra till ett bättre bemötande av personer i utsatthet och i samtal stödja och motivera utifrån förutsättningarna.
--------------------------------
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
--------------------------------
Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg med fokus på individer med psykisk ohälsa kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt forma insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov.

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, av närstående eller av personal. Tekniken kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Några exempel är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, gps-larm, olika former av sensorer och läkemedelspåminnare. Tekniken kan också finnas tillgänglig i vård- och omsorgsmiljö. Det finns egentligen ingen begränsning för vad som kan benämnas välfärdsteknik så länge som produkten eller tjänsten ryms i definitionen.

Kursens mål är att ge dig fördjupade kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/lagstiftning. Du utvecklar färdigheter att identifiera behov, handleda och stödja införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom psykiatri. Vidare ska kursen ge kompetens att självständigt använda och tillsammans med andra identifiera behov, handleda och stödja förändrade arbetssätt vid införandet och användningen av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel.

Hjälpmedel är en av de insatser som kan ingå i rehabiliteringen. Hjälpmedel förskrivs efter individuell behovsbedömning av legitimerad personal. Hjälpmedel syftar till att undanröja hinder för full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
--------------------------------
LIA
20
--------------------------------
Kursen ger erfarenhet av yrket som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Efter avslutad kurs ska du ha färdigheter i att självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogiska metoder för den enskilde i enighet med erhållna kunskaper från utbildningens teoretiska kurser samt färdigheter i att reflektera över och analysera metoder och arbetssätt inom arbetsområdet. Du ska också utveckla färdigheter i att tillämpa evidensbaserade arbetsmetoder för omsorg, bemötande och kommunikation vid psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Vidare ska kursen ge möjligheter att utveckla färdighet och kompetens i användandet av välfärdsteknik och hjälpmedel inom psykiatrins område och kompetens att arbeta för kvalitetshöjande insatser i verksamheten

Under LIA jobbar du parallellt med ditt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera, och dokumentera valt problemområde.

  Kursen omfattar följande moment:
 • Praktiskt arbete i en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa med en handledare som stöd i lärandet och tillfälle till reflektion och analys av arbetet.
 • Genomföra ett begränsat kvalitetsarbete utifrån valt problemområde.

--------------------------------
Examensarbete
20
--------------------------------
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska du ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Du ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara ditt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Vidare ska kursen ge möjligheter att utveckla kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt, kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där du har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

  Kursen omfattar följande moment:
 • Fördjupning av innehållet i ett avgränsat arbetsområde med anknytning till något av områdena som avhandlas i utbildningen.
 • Skrivande av ett examensarbete, redovisning av eget arbete samt opponering av en studiekamrats arbete.

--------------------------------
Summa 200

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Utbildningens studieorter

Linköping/Eskilstuna*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Göteborg

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar den 18 mars 2024

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Se filmer om YH-Flex och utbildningen