Social dokumentation

Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen. Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen SoL ske både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation för chefer inom äldreomsorg är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Under utbildningen Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen får du som chef en omfattande kunskapsbas och verktyg för att effektivt organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen. Utbildningen syftar till att ge dig idéer och inspiration för att kunna stödja dina medarbetare i deras arbete med dokumentationen.

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Mål med utbildningen

Under utbildningen diskuteras olika metoder och strategier för att implementera och använda IBIC (Individanpassad Bedömning, Individuell plan och uppföljning av insatser och insatser) i dokumentationsprocessen. IBIC är en strukturerad metod som används inom socialt arbete och vård för att utveckla och följa upp individuella planer och insatser för människor i behov av stöd och omsorg.

Under utbildningen kommer du att lära dig följande aspekter: Först och främst, hur du analyserar och bedömer individens behov. Det innebär att du får verktyg och kunskap för att systematiskt identifiera både styrkor och svagheter hos personen och ta hänsyn till deras mål och önskemål.

Därefter kommer du att utforska hur man formulerar konkreta och mätbara mål och åtgärder med hjälp av IBIC-metoden. Dessa mål och åtgärder är noga anpassade till individens behov och önskemål och kan omfatta strategier för att förbättra personens livskvalitet och självständighet.

Utöver detta kommer du att få insikt i hur du systematiskt utvärderar och följer upp implementeringen av insatserna. Det innebär att du lär dig att mäta och bedöma resultaten av de åtgärder som satts i verket för att säkerställa att de är effektiva och att de uppfyller individens behov.

Om Social dokumentation

 • Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Social genomförandedokumentation beskriver hur de beslutade stöd- och hjälpinsatserna ska genomföras inom äldreomsorgen.
 • Social dokumentation görs i en genomförandeplan, som beskriver hur hjälpen ska utformas och genomföras och även när det ska ske, vem som ska göra det och när hjälpen ska följas upp. Planen skrivs tillsammans med brukaren eller någon som för hans eller hennes talan.
 • Social dokumentation består även av genomförandeanteckningar, levnadsberättelser, signeringslistor m.m.
 • Social dokumentation innebär att personalen har en skyldighet att dokumentera.
 • Social dokumentation styrs av SoL till skillnad mot medicinsk journalföring, som styrs av Hälsooch sjukvårdslagen, HSL.
 • Social dokumentation ska genomföras med respekt för den äldres integritet. Den äldre bör också hållas underrättad om vad som skrivs om honom eller henne.

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer inom äldreomsorg och hemtjänst.

Utbildningens innehåll

 • Syftet med social dokumentation.
 • Aktuella styrdokument och regelverk.
 • Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation.
 • Vad innebär det att ha ett salutogent och socialt synsätt vid social dokumentation? 
 • Hur förhåller sig social dokumentationen till HSL-dokumentationen? 
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan man skriva? 
 • Etik, värderingar och ett professionellt förhållningssätt.
 • Olika aktörer och systematiskt samarbete kring den sociala dokumentationen.
 • Rättssäkerhet.
 • Tillsyn och tillsynsärenden.
 • Att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen.
 • Chefens ansvar, engagemang och kompetens.
 • Hur kan jag som chef stödja och handleda personalen i arbetet med social dokumentation? 
Kris och sorgstöd

Kris och sorgstöd

Utbildningen Kris och sorgstöd ger dig kunskap om hur du på olika sätt kan möta en sörjande person. Du får kunskap och verktyg för att kunna ge stöd.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Äldreomsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Utbildning för personal som ska introducera vikarier och nyanställda

Att introducera nyanställda på ett bra sätt är välinvesterade pengar för alla parter och ökar förutsättningarna för trivsel, engagemang och lojalitet

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Ledarskap, Äldreomsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Verksamhets- och organisations­utveckling

Verksamhets- och organisations­utveckling

Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

Kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Att utveckla kontakt­mannaskapet

Att utveckla kontakt­mannaskapet

Att utveckla kontaktmannaskapet vill utveckla nya arbetssätt genom att bl.a. förstärka det som fungerar bra och hitta nya lösningar och metoder.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Att vara delaktig i sitt eget liv – äldreomsorg

Att vara delaktig i sitt eget liv – äldreomsorg

Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen.

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering lär dig bland annat vad en konflikt är och vilka positiva, samt negativa effekter en konflikt kan ge

UTBILDNINGSTYP Uppdragsutbildning

Handläggning och dokumentation för biståndshandläggare, SOL

Handläggning och dokumentation för biståndshandläggare, SOL

Handläggning och dokumentation är en brygga mellan utbildningen och det praktiska arbetet och yrkesrollen.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö ger dig bland annat kunskaper om de viktigaste nycklarna till trivsel, arbetsglädje och låga ohälsotal.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Fritidshem, Förskola, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Äldreomsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Social dokumentation

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07