MÅL OCH UPPFÖLJNING AV BISTÅNDSBESLUT - ÄLDREOMSORG

Olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras

Alla biståndsbeslut ska innehålla en uttryckt målsättning. Målen tydliggör den enskildes vilja och syftet med beviljade insatser. Målen är utgångspunkt för genomförandet. Vid uppföljning av beslutet är målformuleringen en grund.

Under Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg utforskar vi olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras. Ett aktivt arbete med mål, då brukaren är tydlig delaktig, innebär ett delvis nytt sätt att tänka och arbeta som handläggareVi tar upp målens betydelse för uppföljning och utvärdering av verkställda beslut. Att sätta mål för biståndsbeslut och följa upp målen är en viktig del inom IBIC (Individens Behov i Centrum). Utbildningen ger tankar och idéer att diskutera vidare och integrera i handläggarnas arbetsmetod.

Utgångspunkter

En god och rättssäker biståndshandläggning utgår från lagstiftningen och brukarens rätt att bestämma över sitt liv. Utbildningen bygger på Socialtjänstlagen, nationell värdegrund för äldreomsorgen, IBIC (Individens Behov I Centrum) tankarna bakom ett salutogent synsätt på handläggning och utförande samt Socialstyrelsens föreskrifter om handläggning och dokumentation.

Målgrupp

Biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre

Innehåll

  • Olika typer av mål
  • Brukarens delaktighet i att fastställa mål
  • Hur formulerar man tydliga, realistiska mål, som är individuella?
  • Att arbeta med mål och uppföljning kopplat till IBIC (Individens behov i centrum) – ett systematiskt sätt att arbeta och dokumentera
  • Svårigheter att sätta mål för personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning
  • Vad innebär ett salutogent och funktionsbevarande synsätt på mål?
  • Kopplingen mellan biståndsbeslutets mål och utförarens konkreta delmål och genomförandeplaner
  • Uppföljning med utgångspunkt från genomförandeplan och mål
  • Vad ska följas upp och hur?

Arbetsformer

Under utbildningen varvas teori med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan också vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Under Mål och uppföljning av biståndsbeslut – äldreomsorg utforskar vi olika typer av mål, synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UPPDRAGSUTBILDNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.