GRUPPHANDLEDARUTBILDNING

Vad innebär handledning och vad innebär rollen som handledare?

Denna utbildning är en grundläggande handledarutbildning. Målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna bedriva grupphandledning under egen handledning.

Syftet är att erbjuda möjlighet till att arbeta enligt de Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom där handledningens betydelse får hög prioritet. Utbildningen Grupphandledarutbildning omfattar både teori och praktik. Du lär dig genom seminarier, teoretiska studier med litteraturläsning, gemensam reflektion samt övningar.

Utbildningen förutsätter att du har en grupp som du kan handleda. Handledning på handledning är en del av utbildningen och ges vid de obligatoriska sammankomsterna.

Vi erbjuder även handledning för grupper utan demensinriktning

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga arbetet. Det handlar om att integrera med teoretisk och praktisk kunskap.

Målet med handledning är att få personlig och professionell utveckling, ökad arbetstillfredsställelse, förbättrat samarbete och kvalitet i arbetet.

Målgrupp

Personal som är verksamma inom äldreomsorgen och äldrevården med inriktning mot demenssjukdomar eller personal inom olika verksamheter.

Innehåll

Demensinriktning
 • Vad innebär handledning och vad innebär rollen som handledare?
 • Genomgång av handledningsteorier och modeller
 • Handledning inom demensvård och äldreomsorg
 • Metodik, arbetssätt och tekniker i handledning
 • Viktiga grunder för framgångsrik handledning – ramar, kontrakt, syfte, mål och utvärderingar
 • Systemteoretiskt och psykodynamiskt perspektiv
 • Salutogent förhållningssätt
 • Kognitivt förhållnings- och arbetssätt
 • Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Grupputveckling och grupprocesser
 • Samtalsmetodik och kommunikation i handledningssituationen
 • Dialog, reflekterande och lärande samtal
 • Kunskapssyn, lärande och pedagogiskt förhållningssätt
 • Etik, förhållningssätt och att handskas med etiska dilemman/ konflikter
 • Förändringsprocesser
 • Hantering av störningar och konflikter i handledningsprocessen
 • Att utveckla och tydliggöra egen handledarroll
 • Handledning på handledning/grupparbete
Generell handledning
 • Reflektera kring och lära av sitt arbete
 • Vidga perspektivet, se helhet, sammanhang och bidra till alternativa lösningar
 • Förstå och respektera egna tankar, känslor och reaktioner
 • Samarbeta och ge stöd till arbetskamrater
 • Konstruktivt hantera mellanmänskliga möten
 • Vara professionell och empatisk
 • Konstruktivt analysera, förändra och/eller avsluta situationer i arbetet
 • Identifiera och hantera etiska problem

Arbetsformer

Grupphandledarutbildning Demensinriktning
 • Föreläsningar
 • Handledning på handledning
 • Mellan varje träff – egna uppgifter som redovisas skriftligt och muntligt
 • Egen grupp att handleda
Generell handledning

Vi arbetar med handledning i mindre grupper. Varje handledningsgrupp träffar regelbundet en professionell handledare och arbetar utifrån ett gemensamt uppgjort kontrakt med tydliggjort syfte, mål, arbetsformer och utvärderingar. Handledarens ansvar och roll är att skapa struktur, ansvara för att ramar och kontrakt följs samt se till att handledningsprocessen och det gemensamma arbetet går framåt. Handledaren stödjer och hjälper gruppen att använda och utveckla sin kompetens. Genom den professionella handledningen, gruppens aktiva deltagande och den egna reflektionen utvecklas deltagarnas professionella kompetens och samverkan.

Behörighet för demensinriktning

Personal med formell utbildning som motsvarar omvårdnadsprogrammet eller har högskoleutbildning samt någon form av utbildning eller genomförda kurser om demenssjukdomar och minst 2 års arbetserfarenhet från demensvård eller omsorg.

Omfattning

Utbildningen omfattar sju dag som fördelas över två terminer eller efter överenskommelse.

Infoblad för utbildningen Grupphandledarutbildning

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

Tips på fler företagsutbildningar

Sårbehandling

Sårbehandling

Hur olika typer av sår skall behandlas och även hur du på bästa sätt förebygger uppkomsten av sår.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

Under utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

DATUM Se aktuella datum

Sömn inom äldreomsorg

Sömn inom äldreomsorg

Om den normala sömnen och hur hög ålder påverkar sömnen, vanliga sömnstörningar och omvårdnadsåtgärder.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut.

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Den geriatriska patienten

Den geriatriska patienten

Syftar till att ge kunskap och förståelse för äldres vitalparametrar samt hur vi identifierar akuta sjukdomar

TYP Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM På plats

UTBILDNINGSTID Dagtid

DATUM Se aktuella datum

Palliativ vård – Livets slutskede

Palliativ vård – Livets slutskede

Kunskap om sorg och sorgebearbetning och ett empatiskt bemötande.

TYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Distans, På plats

DATUM Se aktuella datum

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, 112 42 STOCKHOLM
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17