ATT VARA DELAKTIG I SITT EGET LIV - LSS

Att synliggöra brukarinflytandet

Vi är alla olika och vi har alla olika behov och önskemål om hur vi vill leva våra liv. Val och självbestämmande ska inte begränsas, förringas eller osynliggöras på grund av en eventuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att vara delaktig i sitt eget liv.

Ett bra bemötande är en förutsättning för att den enskilde ska känna sig delaktig i sitt eget liv inom LSS. Därför är det viktigt att personalen inom omsorgen ger personer stöd så att de själva kan bestämma över sin vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället.

Syftet med denna utbildning är att synliggöra brukarinflytandet i den sociala dokumentationen. Här lyfts det socialpedagogiska förhållningssättet fram och vi reflekterar över vår egen roll och förhållningssätt i arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom LSS-verksamhet och brukarorganisationer

Innehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Värdegrunder
  • Socialpedagogiskt förhållningssätt
  • Professionellt förhållningssätt
  • Samarbete i arbetslaget
  • Från ansökan till verkställighet
  • Genomförandeplan
  • Mål och uppföljning
  • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag, men kan vi beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Infoblad för utbildningen Att vara delaktig i sitt eget liv - LSS

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE LSS, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.