ATT ARBETA BEHOVSSTYRT SOM KONTAKTMAN ENLIGT IBIC

En utbildning som ger dig kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF som gemensamt tankesätt och språk.

Med ett sådant systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC är en tuff men viktig uppgift.

Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet. IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Under dagen går vi igenom modellen IBIC, ICF och dess komponenter men även kontaktmannens roll och arbetslagets betydelse samt hur vi via samverkan, samtal och kommunikation arbetar med IBIC.

Innehåll

  • IBIC – en modell
  • ICF – komponenter och funktioner
  • Systematiskt arbetssätt
  • Socialtjänstens mål och värdegrund – KASAM
  • Kontaktmannens roll – ledare för omvårdnadsprocessen!
  • Livskvalitet, välbefinnande och hälsa (WHO 2001)
  • Mål, uppföljning och utvärdering (SOSFS 2011:9)
  • Samtal och kommunikation – samtalets fyra faser
  • Samverkan med andra yrkesfunktioner samt anhöriga
  • Arbetslagets betydelse – samarbete och samsyn

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Vård och omsorg

Gör förfrågan

Behöver du hjälp?

Chatta med oss eller kontakta