×
 

Konferensens föreläsare

RIKSFORUM FÖR SJUKSKÖTERSKOR 8-9 DECEMBER 2021

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder tillsammans med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård in till årets riksforum för sjuksköterskor 2021. Ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformad för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdom.

De senaste åren har vården av äldre stått i fokus mer än någonsin och du som arbetar inom detta område har gjort enorma insatser och arbetat hårt. Vi ser nu fram emot intressanta dagar tillsammans och välkomnar dig till Riksforum för sjuksköterskor. Låt dig inspireras av spännande föreläsningar kring de senaste rönen, aktuell forskning och kunskap kopplat till din yrkesroll.

Konferensen genomförs digitalt.

Ordinarie pris: 3195:- exkl. moms. 

Medlemspris: 2995:- exkl. moms. För dig som är medlem i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Går ej att kombinera med andra rabatter. Vill du boka med medlemspris skicka ett mail till info@kui.se med ditt medlemsnummer efter din bokning så drar vi rabatten.

Vi erbjuder 30 dagars kostnadsfri avbokning

Välkommen på vår konferens!

Konferens

Samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Datum Digital konferens 8-9 december 2021

Utbildningstyp Företagsutbildning


I samarbete med

PROGRAM DAG 1

8.30 - 9.00

Registrering

9.00 - 9.05

Inledning av moderator Moana Zillén

Moana Zillén är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

9.05 - 9.55

Merita Fetahu Neziraj

Prevention av trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall hos äldre – vad visar forskningen och vad kan förbättras?

Hör Merita Fetahu Neziraj, sjuksköterska specialiserad inom intensivvård samt vård av äldre berätta om hälsorisker hos äldre och vad senaste forskningen visar.

9.55 - 10.05

Paus

10.05 - 10.55

Veronica Lundborg

Förstoppning hos äldre – ett förbisett problem i vården

Veronica pratar om hur symtom och tecken på förstoppning kan observeras av vårdpersonal och vilka olika typer av behandlingar och preventioner som finns.

10.55 - 11.10

Paus

11.10 - 12.00

Märta Sund Levander och Pia Tingström

Att upptäcka infektioner hos sköra äldre – en utmaning

I Märta och Pias presentation delger de deras erfarenheter och forskningsresultat om det komplexa i att förstå när sköra äldre har en pågående infektion. ”Vi menar att både tecken och symtom finns, men de kriterier och referenser vi har idag inte är anpassade till hur sköra äldre reagerar vid infektionssjukdom.”

12.00 - 12.10

Paus

12.10 - 13.00

Diane Golay

Hur påverkar den digitala miljön sjuksköterskans arbete?

IT har båda sina för- och nackdelar för sjuksköterskor, men det finns en brist på kunskap kring hur dessa positiva och negativa aspekter påverkar deras välmående på jobbet. Diane presenterar en studie som gjorts av forskargruppen Hälsa, Teknologi & Organisation, tillsammans med rekommendationer om hur hälsoorganisationer kan förbättra sjuksköterskors digitala arbetsmiljö.

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 14.50

Jonas Bergström

Palliativ vård för äldre och lärdomar under coronapandemin

Mycket av den palliativa vården ges inom äldreomsorgens sammanhang, både i hemmet och på särskilda boenden. Föreläsningen syftar till att ge alla som arbetar inom den allmänna palliativa vården, tips och verktyg för att göra det ännu bättre än vad det är idag. Föreläsningen tar upp hur nuläget utifrån data i palliativregistret och lärdomar under coronapandemin.

14.50 - 15.15

Paus

15.15 - 16.05

Wilhelmina Hoffman

Samverkan för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Föreläsningen ger exempel från fem kommuners arbete med att införliva standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, liksom olika nationella instrument för att säkra vården och omsorgen om den kognitivt sviktande personen.

16.05 - 16.30

Avslut och sammanfattning av dagen

Moderator Moana Zillén

Ladda ned programblad i A4

PROGRAM DAG 2

8.30 - 8.45

Registrering

8.45 - 8.50

Inledning av moderator Moana Zillén

Moana Zillén är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

8.50 - 9.40

Iréne Nilsson Carlsson

Vården av äldre under Coronapandemin – Socialstyrelsen delar med sig av kunskap och erfarenheter och blickar framåt

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Myndigheten har redan före pandemin uppmärksammat den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Nu finns erfarenheter att ta vara på efter pandemin för att fortsätta att stärka hälso- och sjukvården för dem som får vård på särskilda boenden och i det ordinarie boendet.

9.40 - 9.45

Paus

9.45 - 10.35

Louise Andersson

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Lagstiftningen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förbättringsarbete och ökad likvärdighet inom äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

10.35 - 10.55

Paus

10.55 - 11.45

Elisabeth Almgren Eriksson

Medicinsk bedömning på distans vid telefonrådgivning

Det strukturerade samtalet på distans i telefonrådgivningen, hur fungerar det?
Hur använder vi vårdarens ögon i distansmötet för att göra en säker medicinsk bedömning i äldrevården?

11.45 - 11.50

Paus

11.50 - 12.50

Inspirationsföreläsning med Christer Ohlsson

Årets talare 2019 – Att få alla att gå från att vara medarbetare till medansvariga

12.50 - 13.00

Sammanfattning och avslut av konferensen

Moderator Moana Zillén

Ladda ned programblad i A4

RIKSKONFERENSENS FÖRELÄSNINGAR

PREVENTION AV TRYCKSÅR, UNDERNÄRING, DÅLIG MUNHÄLSA OCH FALL HOS ÄLDRE

Vad visar forskningen och vad kan förbättras?

Förekomsten av trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall bland äldre personer som får kommunal vård varierar men är generellt hög. Dessa hälsorisker kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet, med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. För att möta de utmaningar som följer med en allt större andel äldre i befolkningen behövs kvalitetsutveckling i det förebyggande omvårdnadsarbetet.

Ur föreläsningen:

 • Vad har forskningen kommit fram till och vilka är konsekvenserna?
 • Hur vanligt förekommande är hälsoriskerna bland äldre personer som är 65 år och äldre och får kommunal vård?
 • Vad har omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och chefer för erfarenheter av att arbeta med förebyggande arbete gällande hälsoriskerna?
 • Hur kan kvalitetsutveckling inom området göras?

FÖRSTOPPNING HOS ÄLDRE

Ett förbisett problem i vården

Förstoppning är ett vanligt hälsoproblem som drabbar äldre personer i högre utsträckning än yngre. Många äldre personer upplever förstoppning som ett besvärande problem med negativ inverkan på livskvaliteten. Orsakerna är oftast flera och kan bland annat relateras till livsstilsrelaterade faktorer. Hur kan symtom och tecken på förstoppning observeras av vårdpersonal och vilka olika typer av behandling och prevention finns?

Ur föreläsningen:

 • Hur kan förstoppning observeras?
 • Vilka riskfaktorer bör vårdpersonal vara extra uppmärksam på?
 • Hur kan vårdpersonal arbeta för att främja äldre personers tarmfunktion och förebygga förstoppning?

ATT UPPTÄCKA INFEKTIONER HOS SKÖRA ÄLDRE

En utmaning

I vår presentation vill vi delge våra erfarenheter och forskningsresultat om det komplexa i att förstå när sköra äldre har en pågående infektion. Vi menar att både tecken och symtom finns, men de kriterier och referenser vi har idag inte är anpassade till hur sköra äldre reagerar vid infektionssjukdom. Ofta noteras t ex ”ingen feber”, vilket kan vara avgörande för beslut om fortsatta åtgärder. Detta leder till försenad diagnos och behandling med onödigt lidande och död som följd. Forskning har dock visat att sköra äldre kan ha låg normal kroppstemperatur, vilket gör att deras temperatur vid feber kan var betydligt lägre än 38 grader. Vi har utvecklat EDIS (Early Detection of Infection Scale) som en hjälp att tidigare se förändringar som kan vara symtom och tecken på pågående infektion.

Ur föreläsningen:

 • Individanpassad bedömning
 • Teamsamverkan
 • Feber hos sköra äldre

HUR PÅVERKAR DEN DIGITALA MILJÖN SJUKSKÖTERSKANS ARBETE?

IT har båda sina för- och nackdelar för sjuksköterskor, men det finns en brist på kunskap kring hur dessa positiva och negativa aspekter påverkar deras välmående på jobbet. Därför gjorde forskagruppen Hälsa, Teknologi & Organisation vid Uppsala Universitet fokusgrupper och intervjuer med avdelningssjuksköterskor och analyserade de negativa och positiva känslor som de upplever på jobbet på grund av IT-användning. Studiens resultat presenteras tillsammans med rekommendationer om hur hälsoorganisationer kan förbättra sjuksköterskors digitala arbetsmiljö.

Ur föreläsningen:

 • Vilka negativa och positiva känslor upplever sjuksköterskor på grund av arbetsrelaterad IT-användning på jobbet?
 • Vilka situationer och uppfattningar är kopplade till dessa negativa och positiva känslor?
 • Hur kan hälsoorganisationer förbättra sjuksköterskors digitala arbetsmiljö och på så sätt främja deras välmående på jobbet?

PALLIATIV VÅRD FÖR ÄLDRE OCH LÄRDOMAR UNDER CORONAPANDEMIN

Mycket av den palliativa vården ges inom äldreomsorgens sammanhang, både i hemmet och på särskilda boenden. Föreläsningen syftar till att ge alla som arbetar inom den allmänna palliativa vården, tips och verktyg för att göra det ännu bättre än vad det är idag. Föreläsningen tar upp hur nuläget utifrån data i palliativregistret och lärdomar under coronapandemin.

Ur föreläsningen:

 • Vad har vi lärt oss av coronapandemin och hur kan vi förbättra den palliativa vården utifrån detta?
 • Vad behöver jag som sjuksköterska ha för verktyg för att ge en god palliativ vård, både vid covid-19 och vid andra tillfällen?
 • Vilka läkemedel bör alla inom allmän palliativ vård känna till?

SAMVERKAN FÖR ETT STANDARDISERAT INSATSFÖRLOPP VID DEMENSSJUKDOM

Föreläsningen ger exempel från fem kommuners arbete med att införliva standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, liksom olika nationella instrument för att säkra vården och omsorgen om den kognitivt sviktande personen.

Ur föreläsningen:

 • Vårdförlopp och insatsförlopp i ett självklart kontinuum
 • Exempel från fem kommuner
 • Nationella verktyg

VÅRDEN AV ÄLDRE UNDER CORONAPANDEMIN

Socialstyrelsen delar med sig av kunskap och erfarenheter och blickar framåt

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Myndigheten har redan före pandemin uppmärksammat den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Nu finns erfarenheter att ta vara på efter pandemin för att fortsätta att stärka hälso- och sjukvården för dem som får vård på särskilda boenden och i det ordinarie boendet.

Ur föreläsningen:

 • Lärdomar från coronapandemin – styrkor och svagheter
 • Kommunernas roll i omställningen till en nära vård
 • Vad Socialstyrelsen kan bidra med

UTREDNING OM EN ÄLDREOMSORGSLAG OCH STÄRKT MEDICINSK KOMPETENS I KOMMUNER

(S2020:16)

Utredningen fick i december 2020 regeringens uppdrag att bland annat:

 • Föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan
 • Överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Lagstiftningen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förbättringsarbete och ökad likvärdighet inom äldreomsorgen, den ska tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Vid seminariet kommer huvudsekreterare Louise Andersson att berätta om nuläget i utredningen och inriktning på arbetet med de förslag som utredningen ska lämna senast den 30 juni 2022.

MEDICINSK BEDÖMNING PÅ DISTANS VID TELEFONRÅDGIVNING

Det strukturerade samtalet på distans i telefonrådgivningen, hur fungerar det?
Hur använder vi vårdarens ögon i distansmötet för att göra en säker medicinsk bedömning i äldrevården?

Ur föreläsning:

 • Samtalsprocess och samtalsmetodik.
 • Svårigheter och fallgropar i samtalet.
 • Kommunikationen med omsorgspersonal vid bedömning av symtom och situation

KONFERENSENS FÖRELÄSARE

Skönt att inte behöva åka någonstans utan kunna sitta i lugn och ro och bara lyssna

Sjuksköterska, 2020 års riksforum

Intressanta ämnen, välfungerande teknik, duktig och trevlig moderator som höll tiden perfekt

Inspektör, 2020 års riksforum

kunniga föreläsare, intressanta och aktuella ämnen.

Sjuksköterska, 2020 års riksforum

Detaljerad information

Deltagande på distans


Ordinarie pris: 3195:- exkl.moms.


Medlemspris:
2995:- exkl.moms. För dig som är medlem i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Går ej att kombinera med andra rabatter.

Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Välkomna att delta på Riksforum för sjuksköterskor!