Social dokumentation

Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation för chefer inom LSS är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Som chef inom LSS har du ett övergripande ansvar för att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen inom din verksamhet. Det innebär att du ska säkerställa att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för dokumentation, samt att personalen är utbildad och medveten om vikten av korrekt och ändamålsenlig dokumentation. Du är också ansvarig för att upprätthålla sekretessen kring den dokumentation som hanteras inom verksamheten.

Jag vill göra en förfrågan!

Fyll i formuläret så återkommer
vi till dig så snart vi kan.

Hur effektiviserar du arbetet?

Social dokumentation är en central komponent inom ramen för LSS. För chefer inom detta område är kunskapen om hur man organiserar och utvecklar detta arbete av avgörande betydelse. I utbildningen ges deltagarna en djupgående insikt i denna viktiga process.

Deltagarna lär sig att effektivt organisera och strukturera dokumentationsarbetet, vilket inkluderar att etablera tydliga rutiner och processer. Syftet är att säkerställa att dokumentationen är enhetlig, rättvis och uppfyller alla lagstadgade krav.

En annan viktig aspekt som belyses är behovet av att kunna följa upp och utvärdera de insatser och tjänster som erbjuds enligt LSS. Genom dokumentationen kan cheferna bedöma resultat och kvalitet i omsorgen och stödet till personer med funktionsnedsättningar.

Ditt ansvar som chef

Chefernas specifika ansvar och roll när det gäller social dokumentation diskuteras, inklusive en förståelse för de relevanta lagkraven och styrdokumenten som reglerar kraven på dokumentation.

Kommunikation och samarbete

Kommunikation och samarbete är nyckelelement i arbetet med social dokumentation. Deltagarna lär sig vikten av att samarbeta med olika aktörer, inklusive personal, brukare och deras familjer, för att säkerställa att dokumentationen är rättvis och reflekterar individens behov och önskemål.

Dataskydd och integritet är också centrala teman inom utbildningen. Chefer får insikter i hur de ska hantera och skydda känslig information på ett säkert sätt för att upprätthålla integriteten hos dem som är involverade.

Få kunskap om effektiv dokumentation enligt lagkrav

Slutligen är målet med utbildningen att rusta chefer inom LSS med de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkerställa att dokumentationen är korrekt, effektiv och i enlighet med alla lagkrav. Detta främjar en hög kvalitet på omsorgen och stödet som erbjuds personer med funktionsnedsättningar och stärker chefernas förmåga att professionellt leda och övervaka detta arbete.

Målgrupp

Utbildningen är till för chefer och ansvariga för social dokumentation i LSS-verksamhet.

Utbildningens innehåll

 • Syftet med social dokumentation.
 • Aktuella styrdokument och regelverk.
 • Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation.
 • Vad innebär det att ha ett salutogent och socialt synsätt vid social dokumentation?
 • Hur förhåller sig social dokumentationen till HSL-dokumentationen?
 • Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan man skriva?
 • Etik, värderingar och ett professionellt förhållningssätt.
 • Olika aktörer och systematiskt samarbete kring den sociala dokumentationen.
 • Rättssäkerhet.
  Tillsyn och tillsynsärenden.
 • Att organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen.
 • Chefens ansvar, engagemang och kompetens.
 • Hur kan jag som chef stödja och handleda personalen i arbetet med social dokumentation?
Autism

Autism

Grundläggande kunskaper om autism och autismliknande tillstånd

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Bemötande av människor med missbruksproblem

Bemötande av människor med missbruksproblem

Hur man med rätt förhållningssätt kan uppnå ett lugnt och gott samarbetsklimat.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Gruppledar­utbildning

Gruppledar­utbildning

Stärk och utvecklas i rollen som gruppledare!

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

NPF och utmanande beteende på arbetsplatsen

NPF och utmanande beteende på arbetsplatsen

Öka kunskapen om ADHD, ADD, autism och andra NPF-diagnoser hos chefer och medarbetare.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS

Få kunskaper för vad psykisk ohälsa innebär och hur man kan förhålla sig, stödja och underlätta.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Få vetskap om de särskilda utmaningarna som kan uppstå och vilka rättigheter och möjligheter som finns.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Självskade­beteende – Copingorienterat

Självskade­beteende – Copingorienterat

Kunskap om hur självskadande beteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer personen

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Ätstörningar inom LSS

Ätstörningar inom LSS

Fördjupad kunskap om ätstörningar såsom orsaker, symtom, diagnos, bemötande och triggers.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Etik, bemötande och förhållningssätt

Etik, bemötande och förhållningssätt

Verktyg till att se vikten av helhetssyn och du får utveckla ditt professionella och personliga bemötande

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Öppen utbildning

Social dokumentation för chefer inom LSS

Ladda ned infoblad

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen. Öppna PDF online och dela länken som den är eller ladda ned och spara informationen.

Frågor och svar

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07