Riksforum för sjuksköterskor

7-8 december 2023 i Stockholm

Fortbildning i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder KompetensUtvecklingsInstitutet in till 2023 års fortbildningsdagar för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Konferensen är ett rikstäckande forum / utbildning, speciellt utformat för dig som är sjuksköterska och möter äldre och personer med demenssjukdom i ditt arbete. Ta del av evidensbaserade och verksamhetsinriktade föreläsningar med de senaste rönen, fyll på med ny och viktig kunskap och mingla med kollegor från hela landet.    

Du som är medlem i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård har rabatt på konferensavgiften!

Riksforum genomförs på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm den 7–8 december 2023.

Välkommen till energifyllda fortbildningsdagar!

Priser

Ordinarie pris: 3 695:-
Medlemspris: 2 995:-

Alla priser är exklusive moms. För att tillämpa medlemsrabatten – Skriv Medlem i RFSÄD i fältet ”Övrigt” när du gör din bokning.

Konferens

Datum:
7 december, 2023 ( 8:30 - 16:30 )
8 december, 2023 ( 8:30 - 13:00 )

Pris: 3695:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Cecilia Åberg, Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap, Lektor i omvårdnad samt programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid högskolan i Skövde forskar om samtalets betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.

Anna Christensson är legitimerad sjuksköterska och projektledare på SBU. Ansvarig för regeringsuppdraget om kommunal hälso- och sjukvård på SBU.

Ann Fernholm har disputerat i biokemi och är vetenskapsskribent. Hon har även grundat Kostfonden, som finansierar kostforskning. I över 10 år har hon granskat området mat och hälsa, framförallt med ett fokus på tillsatt socker. 

Sebastian Palmqvist är neurolog och har forskat kring kognitiv svikt och Alzheimer i över 15 års tid, med ett speciellt fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Han arbetar dels som överläkare på minneskliniken i Malmö, dels som lektor och docent vid Lunds universitet där han bedriver forskning, handledning och undervisning.

Jörgen Herlofson är psykiater, legitimerad psykoterapeut och läroboksförfattare. Hans två främsta intresseområden är psykiatrisk diagnostik i kliniskt arbete samt mötet med de vi vårdar och ger stöd till ur ett personcentrerande perspektiv.

Emmanuel Bäckryd är docent i smärtmedicin vid Linköpings universitet och överläkare på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar om smärta och bidragit med 19 kapitel i de omfattande läroböckerna Akut- och cancerrelaterad smärta: Smärtmedicin Vol. 1, och Långvarig smärta: Smärtmedicin Vol. 2 (Liber 2019 och 2021).

Agneta Markström är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni, dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner och forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.

Program 7 december 2023

Registrering, kaffe/te och smörgås och utställarbesök
Inledning av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Förbättrad diagnostik vid Alzheimer
Sebastian Palmqvist forskar kring kognitiv svikt och Alzheimer med fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Under föreläsningen tar Sebastian upp hur man utreder kognitiv svikt och Alzheimer i dagsläget samt hur detta kan komma att ändras, när nya blodprov för Alzheimer implementeras i vården. Under föreläsningen kommer du att få beskrivet hur denna diagnostik kommer att kunna användas i samband med att nya sjukdomsbromande behandlingar blir tillgängliga. Du får även t ökade kunskaper kring Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt.

Ur föreläsningen: 

 • Var 5:e kvinna och var 10:e man kommer att få Alzheimers sjukdom. Hur kan vi öka kunskapen? 
 • Ett nytt blodprov för Alzheimers sjukdom kan revolutionerna dagens diagnostik 
 • Kommande antikroppsbehandling mot Alzheimer kan bromsa upp sjukdomen och kommer att skapa nya möjligheter och utmaningar för sjukvården.
………………………………………………………………

Sebastian Palmqvist

Sebastian är neurolog och har forskat kring kognitiv svikt och Alzheimer i över 15 års tid, med ett speciellt fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Han arbetar dels som överläkare på minneskliniken i Malmö, dels som lektor och docent vid Lunds universitet där han bedriver forskning, handledning och undervisning.

Paus med kaffe/te, kaka, frukt och utställarbesök
Psykiatriska diagnoser, suicidprevention och mötet med den äldre personen
– Fokus mötet med patienten inom äldreomsorgen
Ur innehållet:

 • Mötet med de vi vårdar och ger stöd till som en personligt utformad dialog.
 • Vad är nyttan med diagnoser?
 • Ensam, less på livet eller på väg mot suicid?
………………………………………………………………

Jörgen Herlofson

Jörgen är psykiater, legitimerad psykoterapeut och läroboksförfattare. Hans två främsta intresseområden är psykiatrisk diagnostik i kliniskt arbete samt mötet med de vi vårdar och ger stöd till ur ett personcentrerande perspektiv.

Kort paus med bensträckare och kaffepåfyllning
Jörgen Herlofsson fortsättning ur föreläsningen ”Psykiatriska diagnoser, suicidprevention och mötet med den äldre personen”
Reflekterande KRAFT
– Givande samtal, för att främja ett hälsosamt åldrande
I takt med att andelen äldre som lever med långvariga hälsoproblem i befolkningen ökar, behöver vård- och omsorgspersonal ha kunskap och verktyg för de vårdbehov och konsekvenser som kan uppstå. Trots förstärkta ekonomiska resurser och en ökad digitaliseringstakt inom vård och omsorg upplever många äldre personer nedsatt hälsa och välbefinnande och känner sig ensamma, trots att de är omgivna av vårdpersonal. Fokus behöver ändras till hur hälsa kan stärkas, snarare än att bara behandla hälsoproblem. Reflekterande KRAFT-givande samtal är en metod och ett förhållningssätt med grund i vårdvetenskap och ett livsvärldsperspektiv med syfte att öka känslan av att ha mål och mening i livet, bli mer aktiv och genomföra sina stora och små livsprojekt.

Ur innehållet:

 • Vad är Reflekterande KRAFT-givande samtal och hur går samtalen till?
 • Vilka resultat har nåtts ur äldre- och vårdarperspektiv?
 • Hur kan digital teknik användas som stöd i samtalen?
………………………………………………………………

Cecilia Åberg

Cecilia, Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap, Lektor i omvårdnad samt programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid högskolan i Skövde forskar om samtalets betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.

Paus med kaffe/te kaka och utställarbesök
Sömn, kognition och dess påverkan vid kognitiv svikt
Sömn har grundläggande betydelse för alla människors välbefinnande. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Hos personer med kognitiv svikt medför dålig sömn ytterligare en påverkan på personernas aktivitet under dagen.

Ur innehållet:

 • Vad händer i hjärnan när vi sover?  
 • Kan man förebygga eller behandla en sömnstörning? 
 • Vad säger forskningen?  
 • Kan en god sömn minska risken för att utveckla kognitiva svikt?
………………………………………………………………

Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni, dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner och forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.

Avslutning dag 1 av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Utställarbesök och mingel med bubbel och snacks.
Träffa Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Program 8 december 2023

Morgonkaffe och utställarbesök
Inledning dag 2 av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Vad är långvarig smärta egentligen?
Långvarig smärta kan vara förbryllande. Fram till för en generation sedan hände det titt som tätt att de vi vårdar och ger stöd till nedsättande karakteriserades som SVBK – sveda-, värk- och brännkärringar. Idag är respekten för och kunskapsläget om långvariga smärttillstånd mycket bättre, men många frågor kvarstår.

Ur föreläsningen: 

 • Vad skiljer långvarig smärta från akut och kortvarig smärta?
 • Finns det olika typer av långvarig smärta?
 • Vad innebär det att tänka bio-psyko-socialt?
………………………………………………………………

Emmanuel Bäckryd

Emmanuel är docent i smärtmedicin vid Linköpings universitet och överläkare på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar om smärta och bidragit med 19 kapitel i de omfattande läroböckerna Akut- och cancerrelaterad smärta: Smärtmedicin Vol. 1, och Långvarig smärta: Smärtmedicin Vol. 2 (Liber 2019 och 2021).

Paus med kaffe/te, smörgås och utställarbesök
Presentation av resultatet från tipspromenaden
Presentation SBU
– Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av vad forskningen visar om metoder och insatser som används inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten/omsorgen.

Ur innehållet:

 • Presentation av SBU och myndighetens uppdrag.
 • Information om SBU:s pågående arbete med kommunal hälso- och sjukvård.
 • Några exempel på rapporter från SBU med relevans för kommunal hälso- och sjukvård.
………………………………………………………………

Anna Christensson

Anna är legitimerad sjuksköterska och projektledare på SBU. Ansvarig för regeringsuppdraget om kommunal hälso- och sjukvård på SBU.

Kort paus med bensträckare och kaffepåfyllning
Mat till äldre
– Hur påverkar det risken för folksjukdomar?
Allt mer talar för att kakor, bullar, saft och andra sötsaker är värre för vår hälsa än vad vi tidigare har trott. Ann Fernholm berättar om de nya hypoteser som vuxit fram i forskarvärlden kring hur tillsatt socker kan bidra till bukfetma och typ 2-diabetes. Hon tar även upp begreppet ultraprocessad mat och varför den moderna maten blir allt mer näringsfattig.

Ur innehållet:

 • Hur påverkar socker kroppen?
 • Varför driver bukfetma och typ 2-diabetes många av våra stora folksjukdomar?
 • Vad är ultraprocessad mat och varför är den så näringsfattig?
………………………………………………………………

Ann Fernholm

Ann har disputerat i biokemi och är vetenskapsskribent. Hon har även grundat Kostfonden, som finansierar kostforskning. I över 10 år har hon granskat området mat och hälsa, framförallt med ett fokus på tillsatt socker.

Avslutning av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Broschyr om konferensen

Här kan du bläddra i vår digitala broschyr om konferensen. Öppna PDF online och dela länken som den är till vänner och bekanta som kan vara intresserade. Du kan även ladda ned och skriva ut broschyren.

#riksforumförsjuksköterskor
#sjuksköterskekonferens
#konferensstockholm

Vår utställare

Detaljerad information

7-8 december 2023

Dag 1: Mellan klockan 08:30 – 17:30 – Dag 1 avslutas med bubbel och snacks tillsammans med Riksföreningen.

Dag 2: Mellan 08:30 – 13:00 – Dag 2 avslutas med lunch.

Vill du boka plats?

Förutom att boka plats via länk på denna sida kan du även ringa, chatta eller maila oss för att få hjälp.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress och organisationsnummer samt namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

Bokningsbekräftelse

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Sista bokning

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Betalning

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Tillgång till dokumentation

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Avbokning

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas till annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Har du frågor?

Undrar du över någonting om vår konferens kontakta Anneli Khayati, se kontaktuppgifter nedan.

Anneli Khayati

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 11

Ställa ut under konferensen?

Vill du vara med att ställa ut under för konferensen?
Kontakta Helena Johansson, se kontaktuppgifter nedan.

HELENA JOHANSSON
helena.amj66@gmail.com

“Det sägs att hjärtat aldrig kan få demens” – Aydin Myskja

Glad sjuksköterska
Sjuksköterska mot blå bakgrund
Glad sjuksköterska vrider på huvudet lite och ler åt sidan
Sjuksköterska med clipboard i handen
Manlig sjuksköterska med två tummar upp
Glad manlig sjuksköterska med armarna i kors

Frågor och svar

Utbildning sjuksköterska i Stockholm

KUI är specialister inom området vård och omsorg och erbjuder många olika utbildningar för dig som arbetar som sjuksköterska inom äldreomsorg, hemtjänst eller sjukvården. Vår konferens / utbildning för dig som sjuksköterska genomförs på plats i centrala Stockholm under 1 och ½ dag och det bjuds självklart på lunch, fika och även spännande utställningar som är relevanta för yrkesroller inom vård och omsorg. För er som inte bor i Stockholm är konferensen även ett ypperligt tillfälle att ta in resterande Stockholms sightseeing-vänliga aktiviteter såsom massor av olika museum, det natursköna Djurgården eller också en lugn promenad genom gamla stan.

Öppna- och uppdragsutbildningar

KUI Företagsutbildning erbjuder öppna utbildningar (bokningsbara), uppdragsutbildningar (för avdelningar eller företag) och även konferenser inom området förskola. Ni kan beställa färdiga utbildningskoncept från vår webb men vi kan även hjälpa er att bygga en egen anpassad utbildning som tillfredsställer just era behov - Vad ni behöver erbjuder vi! Våra utbildningar är till för företag, avdelningar men också privatpersoner.