Hemlöshet - Stöd som metod

17 oktober i Stockholm

Under den här konferensen kommer vi att utforska Bostad först och möten med människor i socialt utanförskap med komplex problematik. Hur gör vi? Många kommuner har startat Bostad först och har andra boendelösningar och behöver nu fördjupa sitt arbete kring metoder, arbetssätt och förhållningssätt. Oavsett om det är i kommunal eller idéburen regi så är stöd som metod en fördjupning för att bemöta en målgrupp som ofta har en komplex problematik. Respekt och medmänsklighet är utgångspunkter liksom vikten av en medvetenhet om maktobalanser.

Om makt och stöd gentemot personer i hemlöshet och missbruk

Stöd som metod innebär en fördjupning av vårt tillvägagångssätt för att möta en målgrupp som ofta befinner sig i en komplex och mångfacetterad situation, såsom hemlöshet och/eller missbruk. Det handlar om att skapa en trygg och empatisk miljö där varje individ känner sig sedd, hörd och respekterad. Genom att utgå ifrån principerna om respekt och medmänsklighet bygger vi en grundläggande tillit som är avgörande för att kunna adressera och hantera de utmaningar och behov som målgruppen möter.

Det är viktigt att vara medveten om de maktobalanser som kan existera i relationen mellan stödjare och klient. Genom att aktivt reflektera över och arbeta för att minska dessa obalanser, kan vi skapa mer jämlika och tillitsfulla relationer. Det handlar om att ge människor den autonomi och värdighet de förtjänar, samtidigt som vi står till förfogande med den vägledning och det stöd som behövs för att möjliggöra förändring.

Genom att förstå och implementera dessa principer i vårt arbete kan vi inte bara förbättra vår förmåga att möta de komplexa behoven hos människor i socialt utanförskap, utan också bidra till att skapa en mer rättvis och inkluderande samhällsstruktur för alla.

Dela på Facebook

Interaktiv och engagerande

Tema: Respekt och medmänsklighet

Plattform för att möta andra yrkesverksamma

I samarbete med Agneta Björck och Bo Hejlskov Elvén
Datum: 17 oktober 2024
Plats: Centralt i Stockholm
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta KUI Företagsutbildning
08-522 506 90

liv.hoglund@kui.se


Ladda ned programblad i A4 » (kommer snart)
Ladda ned affischer » (kommer snart)Program den 17 oktober 2024


08:15
– Kaffe & smörgås, registrering och utställarbesök

09:00 – Moderator Agneta Björck och KUI hälsar välkommen och inleder konferensen

09:05 – Världens äldsta vårddebatt – Bo Hejlskov Elvén

10:20 – FIKAPAUS MED UTSTÄLLARBESÖK

10:45 – Hur man kan nå de som inte själva söker hjälp – Martin Novak och Sofia Calén

11:30 – Att förstå orsaker bakom skadligt bruk – Agneta Björck

12:00 – LUNCH

13:00 – Människor jag mött som fick mig att ta mig ur missbruk/hemlöshet – Connie don Marco

14:00 – FIKAPAUS OCH UTSTÄLLARBESÖK

14:30 – Praktiskt arbete för Bostad först i Bollnäs kommun – Frida Söderlind

15:05 – Svåra personer- eller personer som har det svårt? – Klara Essemyr

15:50 – Moderator Agneta Björck sammanfattar och avslutar dagen.

Världens äldsta vårddebatt

Föreläsare Bo Hejlskov Elvén

Genom tiden har två perspektiv ställts emot varandra i all debatt om psykiatri och missbruksvård. Vissa beskriver autonomi som vårdens mål och stöd som metod, andra anpassning till samhället som vårdens mål och villkorad vård som metod. Föreläsningen utgår från en forskningsstudie kring hur personal och beslutsfattare tänker kring vård och stöd och vilka konsekvenser det får för vård och behandling och inte minst för de som vårdas och behandlas. 

 • Hur använder vi stöd som metod
 • Om vi använder stöd som metod, vad blir skillnaden för personal och beslutsfattare
 • Vilka konsekvenser kan olika sätt att tänka få för mottagare av stödet

Hur man kan nå de som inte själva söker hjälp

Föreläsare Martin Novak och Sofia Calén

Huddinge kommun har sedan 2016 en uppsökande verksamhet med målgruppen vuxna med psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten har varit att försöka nå personer med psykisk ohälsa som kommunen annars har svårt att nå och som inte själva söker hjälp.

 • Hur arbetar man uppsökande - praktiska exempel
 • Vräkningsförebyggande arbete för målgruppen
 • Hinder och framgångsfaktorer

Att förstå orsaker bakom skadligt bruk

Föreläsare Agneta Björck

En praktisk genomgång om funktionsnedsättningar och skadligt bruk med fokus på funktion av drogen och strategier att möta bakomliggande behov, funktioner och svårigheter i socialt utanförskap.

 • Samsjuklighet 
 • Funktionskartläggning
 • Bemötande

Människor jag mött som fick mig att ta mig ur missbruk/hemlöshet

Föreläsare Connie don Marco

Vid 42 års ålder tog jag ett återfall som snabbt ledde till att jag blev hemlös och fast i ett amfetaminmissbruk. Min hemlöshet ledde mig på en resa in till husvagnsfolket i Sollentuna. Det blev några år fyllda av amfetamin, kopparstölder, markockupationer och en gemenskap i utanförskapet som består än idag.

 • Vikten av att bli lyssnad på.
 • Vikten av att hjälpen är personcentrerad.
 • Vikten av gemenskap och trygghet.

Praktiskt arbete för Bostad först i Bollnäs kommun

Föreläsare Frida Söderlind

Föreläsningen kommer vara ett samtal tillsammans med Agneta Björck med temat Små kommuner som kan med fokus på vårt arbete med Bostad Först och Uppsökande verksamhet i liten kommun.

 • Att skapa rätt förutsättningar i en liten kommun.
 • Inspiration för att införa Bostad först.
 • Praktiska exempel.

Svåra personer- eller personer som har det svårt?

Föreläsare Klara Essemyr

Hur kan man arbeta för att fånga upp, knyta an till och stötta de personer som lever i hemlöshet till att komma in i samhällets kantiga stödsystem igen. Hur kommer det sig att de trillat ur systemet från början, och varför är det så svårt att komma tillbaka in? Många beskriver att dessa personer inte vill ta emot stöd, men stämmer det verkligen?

 • Bemötande som verktyg.
 • Samverkan - utmaningar och möjligheter.
 • Personcentrering.

Agneta Björck

Agneta Björck är sjuksköterska med lång erfarenhet av beroendevård, psykiatri och funktionsnedsättning med fokus på att förstå och möta människor utifrån ett helhetsperspektiv. Agneta har arbetat i kriminalvård, socialtjänst, i uppsökande verksamhet och med äldreomsorg för personer i samsjuklighet.

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog, författare och handledare och har arbetat inom fältet i många år. Senaste utgivningen är boken Beteendeproblem i socialt arbete bland utsatta, Natur & Kultur, som Bo skrivit tillsammans med Patrick Hansén.

Martin Novak och Sofia Calén

Uppsökarna Martin Novak och Sofia Calén är båda socionomer har arbetat många år inom socialtjänst inom områden som äldreomsorg, vräkningsförebyggande arbete och bosociala frågor.

Connie don Marco

Connie don Marco arbetar med Brukarinflytande, är inspiratör och utbildare.

Frida Söderlind

Frida är enhetschef Socialpsykiatri och Bostad Först i Bollnäs kommun. Hälso- och rehabiliteringsvetare med bakgrund och erfarenheter av arbete inom psykiatri, LSS, arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Brinner för att ge alla människor förutsättningar att lyckas.

Klara Essemyr

Klara är leg psykolog och har arbetat med patienter med komplex problematik sedan 2015. Sedan 2022 arbetar hon bland annat som koordinator för ett utvecklingsprojekt med syfte att öka brukarnas delaktighet gällande de insatser som förmedlas ifrån vård och omsorg för personer som lever i hemlöshet.

Får jag en bokningsbekräftelse?

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Vad är betalningsvillkoren?

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Får jag tillgång till föreläsningarna i efterhand?

Efter konferensens slut kommer du att få tillgång till nedladdningsbar dokumentation (i PDF-format). En länk till sidan där du kommer åt dokumentationen skickas ut till din e-post. Du har därefter tillgång till länken en vecka efter konferensens slut.

Har du problem med nedladdningen av dokumentationen? Vänligen kontakta liv.hoglund@kui.se, 08-522 506 90 eller chatta med oss på kui.se.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas till annan person. Meddela detta till: liv.hoglund@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet förbehåller sig rätten att ställa in en konferens vid sjukdom hos arrangören eller om det har kommit in för få anmälningar. Om konferensen ställs in meddelar vi de anmälda deltagarna senast tre veckor före tillfället.

Vill du ställa ut?

Vill du vara med att ställa ut under för konferensen? Kontakta Liv Höglund, se kontaktuppgifter nedan.


LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

KONFERENSENS MODERATOR

Agneta Björck

Agneta Björck har tillsammans med Bo Hejlskov Elvén tagit initiativt till den här konferensen och hon kommer både vara moderator för konferensen och föreläsa om hur vi kan förstå orsakerna bakom skadligt bruk. Agneta är sjuksköterska med lång erfarenhet av beroendevård, psykiatri och funktionsnedsättning med fokus på att förstå och möta människor utifrån ett helhetsperspektiv.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna.

Plattform för att möta andra yrkesverksamma

En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiva och engagerande

Vi strävar efter att skapa en interaktiv och engagerande miljö där deltagarna aktivt kan delta och vara en del av diskussionen.

Personer med komplex problematik såsom hemlöshet och/eller missbruk

Är du passionerad när det gäller att göra verklig skillnad för samhällets mer sårbara medlemmar? Då är vår kommande konferens om att adressera hemlöshet det perfekta tillfället för dig att fördjupa dig i ämnet och nätverka med likasinnade.

Vår konferens samlar socionomer, författare och enhetschefer för att utforska och diskutera den djupgående problematiken med maktstrukturer inom kampen mot hemlöshet och missbruk. Tillsammans kommer vi att belysa hur dessa strukturer påverkar vårt arbete och hur vi kan integrera medmänsklighet i våra insatser. Genom interaktiva föreläsningar och föredrag kommer du att lära dig om innovativa strategier för att adressera hemlöshet och missbruk. Ta chansen att vara med och forma en framtid där varje individ har en värdig boplats, och en väg ut ur missbruk och en plats i samhället.

Nätverka med likasinnade

Vår konferens om hemlöshet och missbruk är designad för att ge dig möjlighet att nätverka med likasinnade och få värdefulla insikter som kan bidra till att stärka samhällets stödstrukturer och främja en mer holistisk och effektiv tillvägagångssätt för att adressera dessa komplexa samhällsutmaningar. Vår konferens erbjuder en unik plattform för lärande och utbyte av idéer.

Vare sig du representerar en ideell organisation, en kommun eller ett företag med en social agenda kommer vår konferens att ge dig verktygen och kunskapen för att effektivt adressera hemlöshetens komplexa utmaningar. Från att utforska modeller för bostadslösningar och tillhandahålla adekvat vård till att främja social inkludering.