RIKSFORUM FÖR SJUKSKÖTERSKOR 2021

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder tillsammans med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård in till årets riksforum för sjuksköterskor 2021. Ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformad för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdom.

De senaste åren har vården av äldre stått i fokus mer än någonsin och du som arbetar inom detta område har gjort enorma insatser och arbetat hårt. Vi ser nu fram emot intressanta dagar tillsammans och välkomnar dig till Riksforum för sjuksköterskor. Låt dig inspireras av spännande föreläsningar kring de senaste rönen, aktuell forskning och kunskap kopplat till din yrkesroll.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Samarbete

Konferensen genomfördes i samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Mycket bra

65%

20 av 31 fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Program 8 dec 2021

Registrering digitalt. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Vad visar forskningen och vad kan förbättras?

Förekomsten av trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall bland äldre personer som får kommunal vård varierar men är generellt hög. Dessa hälsorisker kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet, med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. För att möta de utmaningar som följer med en allt större andel äldre i befolkningen behövs kvalitetsutveckling i det förebyggande omvårdnadsarbetet.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad har forskningen kommit fram till och vilka är konsekvenserna?
 • Hur vanligt förekommande är hälsoriskerna bland äldre personer som är 65 år och äldre och får kommunal vård?
 • Vad har omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och chefer för erfarenheter av att arbeta med förebyggande arbete gällande hälsoriskerna?
 • Hur kan kvalitetsutveckling inom området göras?
MERITA FETAHU NEZIRAJ
Hon är sjuksköterska specialiserad inom intensivvård samt vård av äldre. Hon är lärare och doktorand på institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet.
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Ett förbisett problem i vården

Förstoppning är ett vanligt hälsoproblem som drabbar äldre personer i högre utsträckning än yngre. Många äldre personer upplever förstoppning som ett besvärande problem med negativ inverkan på livskvaliteten. Orsakerna är oftast flera och kan bland annat relateras till livsstilsrelaterade faktorer. Hur kan symtom och tecken på förstoppning observeras av vårdpersonal och vilka olika typer av behandling och prevention finns?

 

Ur föreläsningen:
 • Hur kan förstoppning observeras?
 • Vilka riskfaktorer bör vårdpersonal vara extra uppmärksam på?
 • Hur kan vårdpersonal arbeta för att främja äldre personers tarmfunktion och förebygga förstoppning?
VERONICA LUNDBERG
Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom äldre och distriktsvård. Hon har mångårig erfarenhet av att vårda äldre patienter inom sluten- och öppen vården. Som doktorand handlar hennes forskning om förstoppning hos äldre patienter inom geriatrisk vård.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

En utmaning

I vår presentation vill vi delge våra erfarenheter och forskningsresultat om det komplexa i att förstå när sköra äldre har en pågående infektion. Vi menar att både tecken och symtom finns, men de kriterier och referenser vi har idag inte är anpassade till hur sköra äldre reagerar vid infektionssjukdom. Ofta noteras t ex ”ingen feber”, vilket kan vara avgörande för beslut om fortsatta åtgärder. Detta leder till försenad diagnos och behandling med onödigt lidande och död som följd. Forskning har dock visat att sköra äldre kan ha låg normal kroppstemperatur, vilket gör att deras temperatur vid feber kan var betydligt lägre än 38 grader. Vi har utvecklat EDIS (Early Detection of Infection Scale) som en hjälp att tidigare se förändringar som kan vara symtom och tecken på pågående infektion.

 

Ur föreläsningen:
 • Individanpassad bedömning
 • Teamsamverkan
 • Feber hos sköra äldre
MÄRTA SUND LEVANDER
Hon är specialistsjuksköterska, docent, biträdande professor, senior forskare och lektor vid medicinska fakulteten, Linköpings Universitet. Hon undervisar sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

PIA TINGSTRÖM
Hon är specialistsjuksköterska, docent, biträdande professor, senior forskare och lektor vid Medicinska fakulteten och avdelningschef ORH, vid Linköpings Universitet.

Kort bensträckare. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Diane Golay, Uppsala Universitet

IT har båda sina för- och nackdelar för sjuksköterskor, men det finns en brist på kunskap kring hur dessa positiva och negativa aspekter påverkar deras välmående på jobbet. Därför gjorde forskagruppen Hälsa, Teknologi & Organisation vid Uppsala Universitet fokusgrupper och intervjuer med avdelningssjuksköterskor och analyserade de negativa och positiva känslor som de upplever på jobbet på grund av IT-användning. Studiens resultat presenteras tillsammans med rekommendationer om hur hälsoorganisationer kan förbättra sjuksköterskors digitala arbetsmiljö.

DIANE GOLAY
Hon är doktorand vid Uppsala Universitet och en del av forskargruppen Hälsa, Teknologi & Organisation. Hennes forskning syftar till att synliggöra den negativa påverkan av IT på sjuksköterskors, läkares och apotekares dagliga jobbupplevelse och öka förståelsen kring de IT-relaterade faktorer som kan främja deras välmående på jobbet.
Lunchdags. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Jonas Bergström, Stockholms Sjukhem

Mycket av den palliativa vården ges inom äldreomsorgens sammanhang, både i hemmet och på särskilda boenden. Föreläsningen syftar till att ge alla som arbetar inom den allmänna palliativa vården, tips och verktyg för att göra det ännu bättre än vad det är idag. Föreläsningen tar upp hur nuläget utifrån data i palliativregistret och lärdomar under coronapandemin.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad har vi lärt oss av coronapandemin och hur kan vi förbättra den palliativa vården utifrån detta?
 • Vad behöver jag som sjuksköterska ha för verktyg för att ge en god palliativ vård, både vid covid-19 och vid andra tillfällen?
 • Vilka läkemedel bör alla inom allmän palliativ vård känna till?
JONAS BERGSTRÖM
Han är specialist i geriatrik och i palliativ medicin. Jonas arbetar som överläkare på en specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning på Stockholms sjukhem. Han har tidigare arbetat inom geriatriken, på särskilda boenden och inom ASIH. Jonas har tillsammans med en forskargrupp bestående av professor Peter Strang, docent Staffan Lundström, dr Christel Hedman och dr Lisa Martinsson varit medförfattare till ett antal studier med data från Svenska Palliativregistret kring covid-19.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum

Föreläsningen ger exempel från fem kommuners arbete med att införliva standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, liksom olika nationella instrument för att säkra vården och omsorgen om den kognitivt sviktande personen.

 

Ur föreläsningen:
 • Vårdförlopp och insatsförlopp i ett självklart kontinuum
 • Exempel från fem kommuner
 • Nationella verktyg
WILHELMINA HOFFMAN
Hon är geriatriker och överläkare med fokus på demenssjukdomar sedan 30 år. Hon är rektor och chef för Silviahemmet liksom chef för Svenskt Demenscentrum.

Avslutning av Moderator

Moana Zillén avsluter och sammanfattar dag 1 för riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Program 9 dec 2021

Registrering digitalt. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder dag 2 för riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen delar med sig av kunskap och erfarenheter och blickar framåt

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Myndigheten har redan före pandemin uppmärksammat den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Nu finns erfarenheter att ta vara på efter pandemin för att fortsätta att stärka hälso- och sjukvården för dem som får vård på särskilda boenden och i det ordinarie boendet.

 

Ur föreläsningen:
 • Lärdomar från coronapandemin – styrkor och svagheter
 • Kommunernas roll i omställningen till en nära vård
 • Vad Socialstyrelsen kan bidra med
IRÉNE NILSSON CARLSSON
Hon är folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Hon samordnar Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård. Under pandemin har Iréne arbetat särskilt med stödet till den kommunala hälso- och sjukvården. Iréne har en bakgrund som departementsråd och chef på Socialdepartementet.
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)

Utredningen fick i december 2020 regeringens uppdrag att bland annat:

 • Föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan
 • överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Lagstiftningen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förbättringsarbete och ökad likvärdighet inom äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Vid seminariet kommer huvudsekreterare Louise Andersson att berätta om nuläget i utredningen och inriktning på arbetet med de förslag som utredningen ska lämna senast den 30 juni 2022.

LOUISE ANDERSSON
Hon är huvudsekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Elisabeth Almgren Eriksson, 1177 Vårdguiden, Inera

Det strukturerade samtalet på distans i telefonrådgivningen, hur fungerar det? Hur använder vi vårdarens ögon i distansmötet för att göra en säker medicinsk bedömning i äldrevården?

 

Ur föreläsningen:
 • Samtalsprocess och samtalsmetodik.
 • Svårigheter och fallgropar i samtalet.
 • Kommunikationen med omsorgspersonal vid bedömning av symtom och situation
ELISABETH ALMGREN ERIKSSON
leg. sjuksköterska och omvårdnadshandledare med praktisk erfarenhet av arbete i telefonrådgivning och husläkarakut. Hon arbetar sedan 2006 med att kvalitetssäkra, metodutveckla, utbilda, handleda och föreläsa i samtalsprocess, samtalsmetodik och svåra samtal i telefonrådgivning.
Kort bensträckare. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inspirationsföreläsning med Christer Ohlsson årets talare 2019

CHRISTER OLSSON
Han är föreläsare, coach och inspiratör som med enkla medel och konkreta verktyg hjälper till att skapa förändring på arbetet och i livet. Han har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Hans ambition är att så tankefrön för att personalen ska gå från att veta till att göra, våga testa nytt och vara nyfikna.

Avslutning av Moderator

Moana Zillén avsluter och sammanfattar riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.
Lunchdags. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om den digitala konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10. 31 stycken svar.

Vad var det bästa med konferensen?

Fritext svar från några av deltagarna om vad det bästa med konferensen var. Enbart ett fåtal urval.

Bra föreläsare, relevanta föreläsningar för sjuksköterskan i äldrevården. Louise Anderssons föreläsning om utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Jonas Bergström, Palliativ vård för äldre. Den absolut bästa föreläsningen kom sist Christer Ohlssons inspirationsföreläsning mycket bra!

Viktiga, aktuella ämnen. Kunniga föreläsare. Bra att få uppdatera sig inom varierade områden. Härligt med den sista föreläsningen. Inspirerande. Lagom med pauser mellan föreläsningarna.

För det första är jag imponerad över att det fungerade så bra rent tekniskt med detta digitala mötet. Bra information före, bra med åhörarkopior, lätt att logga in och delta. Sen var det bra föreläsningar. Intressant med de olika ämnena som togs upp. Fick en hel del tips och tankar att jobba vidare med. Bra inspiration av Christer. Mycket tänkvärt.

Man kunde lyssna på kompetenta människor som hade så olika jobb med anknytning i vården.

Bra föreläsningar, intressant med nyheter som är på gång- både lagförslag och forskning. Bra mix med konkreta exempel på patientsäkra arbetssätt.

att få vara i en trygg hemmiljö och ta in all information i en lugn självstyrd tempo

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-9.

Poängskala 1-9. 28 stycken svar.