Riksforum för sjuksköterskor

KompetensUtvecklingsInstitutet bjuder tillsammans med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård in till årets riksforum för sjuksköterskor 2021. Ett rikstäckande forum med fortbildningsdagar speciellt utformad för dig inom vården av äldre och personer med demenssjukdom.

De senaste åren har vården av äldre stått i fokus mer än någonsin och du som arbetar inom detta område har gjort enorma insatser och arbetat hårt. Vi ser nu fram emot intressanta dagar tillsammans och välkomnar dig till Riksforum för sjuksköterskor. Låt dig inspireras av spännande föreläsningar kring de senaste rönen, aktuell forskning och kunskap kopplat till din yrkesroll.

Mycket bra

65%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om den digitala konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-9.

Program 8 dec 2021

Registrering digitalt. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Vad visar forskningen och vad kan förbättras?

Förekomsten av trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall bland äldre personer som får kommunal vård varierar men är generellt hög. Dessa hälsorisker kan ge konsekvenser för den enskilde i form av försämrat hälsostatus och lägre livskvalitet, med ökad risk för dödlighet och för samhället i form av ökade hälso- och sjukvårdskostnader. För att möta de utmaningar som följer med en allt större andel äldre i befolkningen behövs kvalitetsutveckling i det förebyggande omvårdnadsarbetet.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad har forskningen kommit fram till och vilka är konsekvenserna?
 • Hur vanligt förekommande är hälsoriskerna bland äldre personer som är 65 år och äldre och får kommunal vård?
 • Vad har omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och chefer för erfarenheter av att arbeta med förebyggande arbete gällande hälsoriskerna?
 • Hur kan kvalitetsutveckling inom området göras?
MERITA FETAHU NEZIRAJ
Hon är sjuksköterska specialiserad inom intensivvård samt vård av äldre. Hon är lärare och doktorand på institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet.
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Ett förbisett problem i vården

Förstoppning är ett vanligt hälsoproblem som drabbar äldre personer i högre utsträckning än yngre. Många äldre personer upplever förstoppning som ett besvärande problem med negativ inverkan på livskvaliteten. Orsakerna är oftast flera och kan bland annat relateras till livsstilsrelaterade faktorer. Hur kan symtom och tecken på förstoppning observeras av vårdpersonal och vilka olika typer av behandling och prevention finns?

 

Ur föreläsningen:
 • Hur kan förstoppning observeras?
 • Vilka riskfaktorer bör vårdpersonal vara extra uppmärksam på?
 • Hur kan vårdpersonal arbeta för att främja äldre personers tarmfunktion och förebygga förstoppning?
VERONICA LUNDBERG
Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom äldre och distriktsvård. Hon har mångårig erfarenhet av att vårda äldre patienter inom sluten- och öppen vården. Som doktorand handlar hennes forskning om förstoppning hos äldre patienter inom geriatrisk vård.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

En utmaning

I vår presentation vill vi delge våra erfarenheter och forskningsresultat om det komplexa i att förstå när sköra äldre har en pågående infektion. Vi menar att både tecken och symtom finns, men de kriterier och referenser vi har idag inte är anpassade till hur sköra äldre reagerar vid infektionssjukdom. Ofta noteras t ex ”ingen feber”, vilket kan vara avgörande för beslut om fortsatta åtgärder. Detta leder till försenad diagnos och behandling med onödigt lidande och död som följd. Forskning har dock visat att sköra äldre kan ha låg normal kroppstemperatur, vilket gör att deras temperatur vid feber kan var betydligt lägre än 38 grader. Vi har utvecklat EDIS (Early Detection of Infection Scale) som en hjälp att tidigare se förändringar som kan vara symtom och tecken på pågående infektion.

 

Ur föreläsningen:
 • Individanpassad bedömning
 • Teamsamverkan
 • Feber hos sköra äldre
MÄRTA SUND LEVANDER
Hon är specialistsjuksköterska, docent, biträdande professor, senior forskare och lektor vid medicinska fakulteten, Linköpings Universitet. Hon undervisar sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

PIA TINGSTRÖM
Hon är specialistsjuksköterska, docent, biträdande professor, senior forskare och lektor vid Medicinska fakulteten och avdelningschef ORH, vid Linköpings Universitet.

Kort bensträckare. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Diane Golay, Uppsala Universitet

IT har båda sina för- och nackdelar för sjuksköterskor, men det finns en brist på kunskap kring hur dessa positiva och negativa aspekter påverkar deras välmående på jobbet. Därför gjorde forskagruppen Hälsa, Teknologi & Organisation vid Uppsala Universitet fokusgrupper och intervjuer med avdelningssjuksköterskor och analyserade de negativa och positiva känslor som de upplever på jobbet på grund av IT-användning. Studiens resultat presenteras tillsammans med rekommendationer om hur hälsoorganisationer kan förbättra sjuksköterskors digitala arbetsmiljö.

DIANE GOLAY
Hon är doktorand vid Uppsala Universitet och en del av forskargruppen Hälsa, Teknologi & Organisation. Hennes forskning syftar till att synliggöra den negativa påverkan av IT på sjuksköterskors, läkares och apotekares dagliga jobbupplevelse och öka förståelsen kring de IT-relaterade faktorer som kan främja deras välmående på jobbet.
Lunchdags. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Jonas Bergström, Stockholms Sjukhem

Mycket av den palliativa vården ges inom äldreomsorgens sammanhang, både i hemmet och på särskilda boenden. Föreläsningen syftar till att ge alla som arbetar inom den allmänna palliativa vården, tips och verktyg för att göra det ännu bättre än vad det är idag. Föreläsningen tar upp hur nuläget utifrån data i palliativregistret och lärdomar under coronapandemin.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad har vi lärt oss av coronapandemin och hur kan vi förbättra den palliativa vården utifrån detta?
 • Vad behöver jag som sjuksköterska ha för verktyg för att ge en god palliativ vård, både vid covid-19 och vid andra tillfällen?
 • Vilka läkemedel bör alla inom allmän palliativ vård känna till?
JONAS BERGSTRÖM
Han är specialist i geriatrik och i palliativ medicin. Jonas arbetar som överläkare på en specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning på Stockholms sjukhem. Han har tidigare arbetat inom geriatriken, på särskilda boenden och inom ASIH. Jonas har tillsammans med en forskargrupp bestående av professor Peter Strang, docent Staffan Lundström, dr Christel Hedman och dr Lisa Martinsson varit medförfattare till ett antal studier med data från Svenska Palliativregistret kring covid-19.
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Wilhelmina Hoffman, Svenskt Demenscentrum

Föreläsningen ger exempel från fem kommuners arbete med att införliva standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, liksom olika nationella instrument för att säkra vården och omsorgen om den kognitivt sviktande personen.

 

Ur föreläsningen:
 • Vårdförlopp och insatsförlopp i ett självklart kontinuum
 • Exempel från fem kommuner
 • Nationella verktyg
WILHELMINA HOFFMAN
Hon är geriatriker och överläkare med fokus på demenssjukdomar sedan 30 år. Hon är rektor och chef för Silviahemmet liksom chef för Svenskt Demenscentrum.

Avslutning av Moderator

Moana Zillén avsluter och sammanfattar dag 1 för riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Program 9 dec 2021

Registrering digitalt. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inledning av Moderator

Moana Zillén inleder dag 2 för riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Socialstyrelsen delar med sig av kunskap och erfarenheter och blickar framåt

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Myndigheten har redan före pandemin uppmärksammat den kommunala hälso- och sjukvårdens viktiga roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Nu finns erfarenheter att ta vara på efter pandemin för att fortsätta att stärka hälso- och sjukvården för dem som får vård på särskilda boenden och i det ordinarie boendet.

 

Ur föreläsningen:
 • Lärdomar från coronapandemin – styrkor och svagheter
 • Kommunernas roll i omställningen till en nära vård
 • Vad Socialstyrelsen kan bidra med
IRÉNE NILSSON CARLSSON
Hon är folkhälsoråd på Socialstyrelsen. Hon samordnar Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård. Under pandemin har Iréne arbetat särskilt med stödet till den kommunala hälso- och sjukvården. Iréne har en bakgrund som departementsråd och chef på Socialdepartementet.
Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)

Utredningen fick i december 2020 regeringens uppdrag att bland annat:

 • Föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan
 • överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Lagstiftningen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förbättringsarbete och ökad likvärdighet inom äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Vid seminariet kommer huvudsekreterare Louise Andersson att berätta om nuläget i utredningen och inriktning på arbetet med de förslag som utredningen ska lämna senast den 30 juni 2022.

LOUISE ANDERSSON
Hon är huvudsekreterare i Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16)
En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Elisabeth Almgren Eriksson, 1177 Vårdguiden, Inera

Det strukturerade samtalet på distans i telefonrådgivningen, hur fungerar det? Hur använder vi vårdarens ögon i distansmötet för att göra en säker medicinsk bedömning i äldrevården?

 

Ur föreläsningen:
 • Samtalsprocess och samtalsmetodik.
 • Svårigheter och fallgropar i samtalet.
 • Kommunikationen med omsorgspersonal vid bedömning av symtom och situation
ELISABETH ALMGREN ERIKSSON
leg. sjuksköterska och omvårdnadshandledare med praktisk erfarenhet av arbete i telefonrådgivning och husläkarakut. Hon arbetar sedan 2006 med att kvalitetssäkra, metodutveckla, utbilda, handleda och föreläsa i samtalsprocess, samtalsmetodik och svåra samtal i telefonrådgivning.
Kort bensträckare. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Inspirationsföreläsning med Christer Ohlsson årets talare 2019

CHRISTER OLSSON
Han är föreläsare, coach och inspiratör som med enkla medel och konkreta verktyg hjälper till att skapa förändring på arbetet och i livet. Han har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Hans ambition är att så tankefrön för att personalen ska gå från att veta till att göra, våga testa nytt och vara nyfikna.

Avslutning av Moderator

Moana Zillén avsluter och sammanfattar riksforum för sjuksköterskor.

Moana Zillén
Hon är ordförande för Riksfören­ingen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.
Lunchdags. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI KHAYATI
anneli.khayati@kui.se
08-522 506 90
Projektledare Öppen utbildning
och konferens

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07