Riksforum för sjuksköterskor

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder KompetensUtvecklingsInstitutet in till 2023 års fortbildningsdagar för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Konferensen är ett rikstäckande forum / utbildning, speciellt utformat för dig som är sjuksköterska och möter äldre och personer med demenssjukdom i ditt arbete. Ta del av evidensbaserade och verksamhetsinriktade föreläsningar med de senaste rönen, fyll på med ny och viktig kunskap och mingla med kollegor från hela landet. 

RFSÄD

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Cecilia Åberg, Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap, Lektor i omvårdnad samt programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid högskolan i Skövde forskar om samtalets betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.

Anna Christensson är legitimerad sjuksköterska och projektledare på SBU. Ansvarig för regeringsuppdraget om kommunal hälso- och sjukvård på SBU.

Ann Fernholm har disputerat i biokemi och är vetenskapsskribent. Hon har även grundat Kostfonden, som finansierar kostforskning. I över 10 år har hon granskat området mat och hälsa, framförallt med ett fokus på tillsatt socker. 

Sebastian Palmqvist är neurolog och har forskat kring kognitiv svikt och Alzheimer i över 15 års tid, med ett speciellt fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Han arbetar dels som överläkare på minneskliniken i Malmö, dels som lektor och docent vid Lunds universitet där han bedriver forskning, handledning och undervisning.

Jörgen Herlofson är psykiater, legitimerad psykoterapeut och läroboksförfattare. Hans två främsta intresseområden är psykiatrisk diagnostik i kliniskt arbete samt mötet med de vi vårdar och ger stöd till ur ett personcentrerande perspektiv.

Emmanuel Bäckryd är docent i smärtmedicin vid Linköpings universitet och överläkare på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar om smärta och bidragit med 19 kapitel i de omfattande läroböckerna Akut- och cancerrelaterad smärta: Smärtmedicin Vol. 1, och Långvarig smärta: Smärtmedicin Vol. 2 (Liber 2019 och 2021).

Agneta Markström är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni, dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner och forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.

Program 7 december 2023

Registrering, kaffe/te och smörgås och utställarbesök
Inledning av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Förbättrad diagnostik vid Alzheimer
Sebastian Palmqvist forskar kring kognitiv svikt och Alzheimer med fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Under föreläsningen tar Sebastian upp hur man utreder kognitiv svikt och Alzheimer i dagsläget samt hur detta kan komma att ändras, när nya blodprov för Alzheimer implementeras i vården. Under föreläsningen kommer du att få beskrivet hur denna diagnostik kommer att kunna användas i samband med att nya sjukdomsbromande behandlingar blir tillgängliga. Du får även t ökade kunskaper kring Alzheimers sjukdom och kognitiv svikt.

Ur föreläsningen: 

 • Var 5:e kvinna och var 10:e man kommer att få Alzheimers sjukdom. Hur kan vi öka kunskapen? 
 • Ett nytt blodprov för Alzheimers sjukdom kan revolutionerna dagens diagnostik 
 • Kommande antikroppsbehandling mot Alzheimer kan bromsa upp sjukdomen och kommer att skapa nya möjligheter och utmaningar för sjukvården.
………………………………………………………………

Sebastian Palmqvist

Sebastian är neurolog och har forskat kring kognitiv svikt och Alzheimer i över 15 års tid, med ett speciellt fokus på att förbättra den diagnostiska utredningen. Han arbetar dels som överläkare på minneskliniken i Malmö, dels som lektor och docent vid Lunds universitet där han bedriver forskning, handledning och undervisning.

Paus med kaffe/te, kaka, frukt och utställarbesök
Psykiatriska diagnoser, suicidprevention och mötet med den äldre personen
– Fokus mötet med patienten inom äldreomsorgen
Ur innehållet:

 • Mötet med de vi vårdar och ger stöd till som en personligt utformad dialog.
 • Vad är nyttan med diagnoser?
 • Ensam, less på livet eller på väg mot suicid?
………………………………………………………………

Jörgen Herlofson

Jörgen är psykiater, legitimerad psykoterapeut och läroboksförfattare. Hans två främsta intresseområden är psykiatrisk diagnostik i kliniskt arbete samt mötet med de vi vårdar och ger stöd till ur ett personcentrerande perspektiv.

Kort paus med bensträckare och kaffepåfyllning
Jörgen Herlofsson fortsättning ur föreläsningen ”Psykiatriska diagnoser, suicidprevention och mötet med den äldre personen”
Reflekterande KRAFT
– Givande samtal, för att främja ett hälsosamt åldrande
I takt med att andelen äldre som lever med långvariga hälsoproblem i befolkningen ökar, behöver vård- och omsorgspersonal ha kunskap och verktyg för de vårdbehov och konsekvenser som kan uppstå. Trots förstärkta ekonomiska resurser och en ökad digitaliseringstakt inom vård och omsorg upplever många äldre personer nedsatt hälsa och välbefinnande och känner sig ensamma, trots att de är omgivna av vårdpersonal. Fokus behöver ändras till hur hälsa kan stärkas, snarare än att bara behandla hälsoproblem. Reflekterande KRAFT-givande samtal är en metod och ett förhållningssätt med grund i vårdvetenskap och ett livsvärldsperspektiv med syfte att öka känslan av att ha mål och mening i livet, bli mer aktiv och genomföra sina stora och små livsprojekt.

Ur innehållet:

 • Vad är Reflekterande KRAFT-givande samtal och hur går samtalen till?
 • Vilka resultat har nåtts ur äldre- och vårdarperspektiv?
 • Hur kan digital teknik användas som stöd i samtalen?
………………………………………………………………

Cecilia Åberg

Cecilia, Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap, Lektor i omvårdnad samt programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid högskolan i Skövde forskar om samtalets betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.

Paus med kaffe/te kaka och utställarbesök
Sömn, kognition och dess påverkan vid kognitiv svikt
Sömn har grundläggande betydelse för alla människors välbefinnande. Människor som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Hos personer med kognitiv svikt medför dålig sömn ytterligare en påverkan på personernas aktivitet under dagen.

Ur innehållet:

 • Vad händer i hjärnan när vi sover?  
 • Kan man förebygga eller behandla en sömnstörning? 
 • Vad säger forskningen?  
 • Kan en god sömn minska risken för att utveckla kognitiva svikt?
………………………………………………………………

Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni, dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner och forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik.

Avslutning dag 1 av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Utställarbesök och mingel med bubbel och snacks.
Träffa Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Program 8 december 2023

Morgonkaffe och utställarbesök
Inledning dag 2 av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Vad är långvarig smärta egentligen?
Långvarig smärta kan vara förbryllande. Fram till för en generation sedan hände det titt som tätt att de vi vårdar och ger stöd till nedsättande karakteriserades som SVBK – sveda-, värk- och brännkärringar. Idag är respekten för och kunskapsläget om långvariga smärttillstånd mycket bättre, men många frågor kvarstår.

Ur föreläsningen: 

 • Vad skiljer långvarig smärta från akut och kortvarig smärta?
 • Finns det olika typer av långvarig smärta?
 • Vad innebär det att tänka bio-psyko-socialt?
………………………………………………………………

Emmanuel Bäckryd

Emmanuel är docent i smärtmedicin vid Linköpings universitet och överläkare på Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Region Östergötland. Han har publicerat över 40 vetenskapliga artiklar om smärta och bidragit med 19 kapitel i de omfattande läroböckerna Akut- och cancerrelaterad smärta: Smärtmedicin Vol. 1, och Långvarig smärta: Smärtmedicin Vol. 2 (Liber 2019 och 2021).

Paus med kaffe/te, smörgås och utställarbesök
Presentation av resultatet från tipspromenaden
Presentation SBU
– Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av vad forskningen visar om metoder och insatser som används inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten/omsorgen.

Ur innehållet:

 • Presentation av SBU och myndighetens uppdrag.
 • Information om SBU:s pågående arbete med kommunal hälso- och sjukvård.
 • Några exempel på rapporter från SBU med relevans för kommunal hälso- och sjukvård.
………………………………………………………………

Anna Christensson

Anna är legitimerad sjuksköterska och projektledare på SBU. Ansvarig för regeringsuppdraget om kommunal hälso- och sjukvård på SBU.

Kort paus med bensträckare och kaffepåfyllning
Mat till äldre
– Hur påverkar det risken för folksjukdomar?
Allt mer talar för att kakor, bullar, saft och andra sötsaker är värre för vår hälsa än vad vi tidigare har trott. Ann Fernholm berättar om de nya hypoteser som vuxit fram i forskarvärlden kring hur tillsatt socker kan bidra till bukfetma och typ 2-diabetes. Hon tar även upp begreppet ultraprocessad mat och varför den moderna maten blir allt mer näringsfattig.

Ur innehållet:

 • Hur påverkar socker kroppen?
 • Varför driver bukfetma och typ 2-diabetes många av våra stora folksjukdomar?
 • Vad är ultraprocessad mat och varför är den så näringsfattig?
………………………………………………………………

Ann Fernholm

Ann har disputerat i biokemi och är vetenskapsskribent. Hon har även grundat Kostfonden, som finansierar kostforskning. I över 10 år har hon granskat området mat och hälsa, framförallt med ett fokus på tillsatt socker.

Avslutning av konferensen

Moderator Moana Zillén

………………………………………………………………
Moana Zillen - moderator

Moana Zillén

Ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och kvalitetsutvecklare i kommun. Moana har mångårig erfarenhet som sjuksköterska och arbetar bland annat med att ta fram utbildningar inom vård och omsorg.

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07