Akutsjuksköterskedagarna

I ett spännande samarbete med Swedish Emergency Nurses Association (SENA) är vi glada att bjuda in till de kommande fortbildningsdagarna för akutsjuksköterskor inom akutsjukvården år 2024. Dessa dagar är avsedda att erbjuda en unik och givande möjlighet för akutsjuksköterskor att fördjupa sin kunskap och kompetens inom området.

Akutsjuksköterskedagarna är en nationell konferens med fokus på akutsjukvård och akut omvårdnad. Konferensen är riktad till specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor verksamma inom intrahospital akutsjukvård på akutmottagning, akutvårds-, intagnings- och intermediärvårdsavdelningar. Den genomförs på Convendum på Kungsholmen i Stockholm (Fleminggatan 18, 112 26 Stockholm).

Ta del av en mängd olika föreläsningar, inspirerande exempel och samtal inom två olika fokusområden: "Den äldre patienten" – hur vi kan förbättra och utveckla mottagandet och omhändertagandet av akutsjukvårdens vanligaste patient. "Det robusta sjukhuset" - hantering av ett ökat hot och våld i samhället och dess påverkan på akutsjukvården och personalen inom den.

Läs mer om Swedish Emergency Nurses Association (SENA) på deras hemsida sena.se.

Mycket bra

83%

fick ett mycket bra intryck av konferensen som helhet.

Min uppfattning om konferensen som helhet

Deltagarna får gradera sin uppfattning om konferensen i sin helhet. Hur fungerade tekniken, var innehållet bra, lagom långa pauser etc.

Poängskala 1-10.

Föreläsarnas innehåll och engagemang

Vad tyckte deltagarna om föreläsarnas innehåll och deras engagemang under föredragen. Här graderar deltagarna varje föreläsare mellan 1-10.

Deltagare svarar

”Intressanta och väldigt aktuella fokusområden. Bra föreläsningar. Blir verkligen inspirerad till förbättringsarbeten på arbetsplatsen.”

”Trevligt att samverka med de andra enheterna runt om i Sverige och se deras syn hur dom har det. Trevlig ”infångande” av alla att en gick och slog på en musikgrej diskret och man hann prata klart.”

”Drivna, engagerade föreläsare som gjorde dagarna mycket lärorika och intressanta. Nu vill man bara börja förbättra sin verksamhet utifrån allt som kom upp. Känner mig motiverad!”

”Intressanta och viktiga föreläsningar. Geriatrik kändes som ett viktigt ämne att belysa och PDV känns tyvärr mer och mer aktuellt. Bra ögonöppnare för många.”

”Väldigt bra föreläsare, det märktes att de brann för sina ämnen. Det var mycket inspirerande. Det var också bra upplägg med två olika fokus på två separata dagar! ”

”Det gav ny kunskap, vilja och lust att dela med sig av, förändra och förstärka kunskaper på min egen enhet. Blev fylld med energi för att jobba mer med många frågor…”

Yngve Gustafson är seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet. Han har arbetat 12 år som jourläkare på akuten i Umeå och 35 år som jourläkare för alla som bor på äldreboenden i Umeå. Han har också gjort flera TV-serier för SVT om äldreomsorgen och förekommer ofta i media med expertutlåtanden kring den äldre människan.

Britt-Inger Saveman är leg sjuksköterska, professor emerita vid institutionen för omvårdnad Umeå universitet. I slutet på 80-talet startade Britt-Inger sin forskning om våld mot äldre efter att ha arbetat på bland annat Akutmottagningen i Umeå. En avhandling i ämnet kom 1994 och sen fortsatte forskningen både nationellt och internationellt.

Karin Sparring Björkstén är läkare, specialist i allmän psykiatri, geriatrik samt docent i äldrepsykiatri.

Liselotte Björk är undersköterska, demensvårdsutvecklare och förbundsordförande Demensförbundet. Har många års erfarenhet från äldreomsorg och demensvård. Kontinuerlig kontakt med medlemmar som uppmärksammar behov av förbättringar för personer med demenssjukdom och multisjuka.

Eva Styrwoldt är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och ambulanssjukvård men har under de senaste 10 åren fördjupat sig inom området den geriatriska patienten och arbetar idag på Karolinska Institutet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre.


Fotograf: Særún Hrafnkelsdóttir Norén

Ami Hommel är klinisk professor på Malmö universitet och Skånes universitetssjukhus, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, inriktning ortopedi sedan år 2000, före detta ordförande I Svensk Sjuksköterskeförening. Hon disputerade 2007 på en avhandling om patienter med höftfraktur och har fortsatt sin forskning inom detta område.


Bilden är tagen av Patrik Persson

Ardavan M. Khoshnood är överläkare i akutsjukvård vid SUS Malmö och innehar en docentur med lektorat i akutsjukvård vid Lunds universitet. Han är även kriminolog och forskar på bland annat gärningsmannaprofilering samt våldsbrottslighet.

Peter Hällsten är tidigare polis som idag arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom området säkerhet i offentlig miljö – skydd mot terrorism och våldshandlingar med stora konsekvenser.

Mikael Klots Rubin är senior säkerhetskonsult och arbetar med incidenthantering, riskanalyser, utbildning i krishantering och krisstöd. Han har arbetat som polis och tjänstgjort som operatör vid Nationella insatsstyrkan.

Anna Petersson är sjuksköterska i GeRt-teamet, Region Kalmar

Terese Elmersson är sjuksköterska i GeRt-teamet, Region Kalmar

1 februari 2024

Registrering för deltagare

Det bjuds på kaffe/te och frukostsmörgås. Ni är även välkomna att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Inledning

Moderator Kristina Iritz Hedberg öppnar konferensen.

Kristina Iritz Hedberg är Leg. Sjuksköterska, chefredaktör för tidningen Ä, bokförläggare, handledare, utbildare och tidigare ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Vad alla bör veta om åldrandet

Hur gör man för att se ”hela människan” och skapa förutsättningar för god vård av äldre människor?

 • Åldrandet ändrar symtomen på sjukdom vilket ofta leder till feldiagnos.
 • Åldrandet minskar reservkapaciteten vilket kräver snabbare handläggning.
 • Kunskap och kompetens är en förutsättning för god kvalité i akutsjukvården och kan minska sjukvårdens kostnader för vården av äldre människor med ca 30%.

Yngve Gustafson är seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet. Han har arbetat 12 år som jourläkare på akuten i Umeå och 35 år som jourläkare för alla som bor på äldreboenden i Umeå. Han har också gjort flera TV-serier för SVT om äldreomsorgen och förekommer ofta i media med expertutlåtanden kring den äldre människan.

Kort paus

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Att möta en våldsutsatt äldre person på akutmottagningen

 • Att identifiera att våld förkommer.
 • Hur det tar sig uttryck.
 • Utmaningar med personer med kognitiv svikt.
 • Hur frågar man om våld och dokumenterar.

Britt-Inger Saveman är leg sjuksköterska, professor emerita vid institutionen för omvårdnad Umeå universitet. I slutet på 80-talet startade Britt-Inger sin forskning om våld mot äldre efter att ha arbetat på bland annat Akutmottagningen i Umeå. En avhandling i ämnet kom 1994 och sen fortsatte forskningen både nationellt och internationellt.

Kaffe/te-paus och utställare

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Inför en kognitiv gräddfil för äldre på akuten

Föreläsarna föreslår en annorlunda läkarroll på SÄBO och en kognitiv gräddfil på akuten för de svårast sjuka äldre.

 • LAGEN: ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”.
 • VERKLIGHETEN: Det är de multisjuka, kognitivt sviktande äldre.
 • FRAMTIDEN: Öka läkarbemanningen på SÄBO och inför en kognitiv gräddfil på akuten för de svårast sjuka äldre.

Karin Sparring Björkstén är läkare, specialist i allmän psykiatri, geriatrik samt docent i äldrepsykiatri.

Liselotte Björk är undersköterska, demensvårdsutvecklare och förbundsordförande Demensförbundet. Har många års erfarenhet från äldreomsorg och demensvård. Kontinuerlig kontakt med medlemmar som uppmärksammar behov av förbättringar för personer med demenssjukdom och multisjuka.

Lunch

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Rätt prioritering av den äldre patienten i akutsjukvården

Mötet med äldre patienter i vården är en både viktig och komplex upplevelse. Den äldre patienten undertriageras i hög utsträckning. För att göra korrekta bedömningar krävs en djupare förståelse för de fysiologiska förändringar som sker vid åldrandet och som kommer att påverka den äldres parametrar och symtombild på ett sätt som inte överensstämmer med de bedömningsskalor och triageverktyg vi idag använder.

 • Bemötande av äldre med kognitiv nedsättning.
 • Den äldre på akutmottagningen, do´s and dont’s.
 • Fysiologiska förändringar hos den äldre enligt A-E.

Eva Styrwoldt är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och ambulanssjukvård men har under de senaste 10 åren fördjupat sig inom området den geriatriska patienten och arbetar idag på Karolinska Institutet, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre.

GeRt-teamet: Region Kalmars geriatriska rådgivningsteam

Akuten i Kalmar upplevde att omhändertagandet av gruppen äldre inte fungerade optimalt och efterfrågade stöd. Svaret på detta blev ett geriatriskt rådgivningsteam (GeRt) som bedömer geriatriska patienter på akutvårdsavdelningen och akutmottagningen.

 • Bakgrunden till Gert-teamet.
 • Organisationen kring teamet.
 • Patientsäkerhet och personcentrering.

Anna Petersson är sjuksköterska i GeRt-teamet, Region Kalmar

Terese Elmersson är sjuksköterska i GeRt-teamet, Region Kalmar

Kaffe/te och kaka

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Personcentrerad vård i akutsjukvården

Patienter som drabbas av höftfraktur är ofta äldre och sköra men gruppen är inte homogen. Omvårdnaden måste vara personcentrerad så att varje person får bästa möjlighet att rehabiliteras och återgå till tidigare funktionsnivå.

 • Vikten av personcentrering.
 • Patientens egen tilltro till sin förmåga.
 • Hur kan vi förbättra omvårdnaden?

Ami Hommel är klinisk professor på Malmö universitet och Skånes universitetssjukhus, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, inriktning ortopedi sedan år 2000, före detta ordförande I Svensk Sjuksköterskeförening. Hon disputerade 2007 på en avhandling om patienter med höftfraktur och har fortsatt sin forskning inom detta område.

Fotograf: Særún Hrafnkelsdóttir Norén

Avslut dag 1

Moderator Kristina Iritz Hedberg sammanfattar och avslutar dag 1.

Kristina Iritz Hedberg är Leg. Sjuksköterska, chefredaktör för tidningen Ä, bokförläggare, handledare, utbildare och tidigare ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

2 februari 2024

Godmorgon

Det bjuds på kaffe/te. Ni är även välkomna att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Inledning

Moderator Kristina Iritz Hedberg öppnar konferensens dag 2.

Kristina Iritz Hedberg är Leg. Sjuksköterska, chefredaktör för tidningen Ä, bokförläggare, handledare, utbildare och tidigare ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Råd, nätverk och samarbeten under Riksföreningen för Akutsjuksköterskor SENAs paraply

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor SENA presenterar de råd och nätverk som ryms under deras paraply samt samarbetet mellan SENA och Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Samarbetet har präglats av ett positivt och innovativt samarbetsklimat där SENAs roll har varit att stötta de olika projekt som drivits av Löf i syfte att stärka akutsjukvården och patientvården.

Riksföreningen för Akutsjusköterskor – Swedish Emergency Nurses Association (SENA), grundades år 2008 som en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård. Riksföreningen för Akutsjusköterskor har som mål att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar inom intrahospital akutsjukvård, verksamma på akutmottagningar samt på akutvårds-, intagnings- och intermediärvårdsavdelningar (text tagen från sena.se).

Kaffe/te och smörgås

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Påverkan och hantering inom akutsjukvården av det ökande våldet i samhället

Föreläsningen belyser samhällsutvecklingen vad gäller den grova våldsbrottsligheten i samhället, hur akutsjukvården påverkas och hur akutsjukvården kan agera.

 • Det dödliga våldet i samhället ökar.
 • Den grova våldsbrottsligheten påverkar hela samhället.
 • Sjukvården är en av de sektorer som drabbas hårdast.
 • Beredskap och hantering vid akutsjukvården på SUS.

Ardavan M. Khoshnood är överläkare i akutsjukvård vid SUS Malmö och innehar en docentur med lektorat i akutsjukvård vid Lunds universitet. Han är även kriminolog och forskar på bland annat gärningsmannaprofilering samt våldsbrottslighet.

Bilden är tagen av Patrik Persson

Säkerhet i offentlig miljö

På särskilt sårbara platser såsom akutmottagningar, behöver det skapas skydd mot sprängningar, skjutningar och fordon som vapen. Föreläsningen innehåller en presentation över riskbilden och vilka effektiva skyddsåtgärder som finns att tillämpa samt en kortare presentation kring MSBs stödmaterial till både enskilda och aktörer.

 • Riskbild.
 • Skydd mot våldshandlingar med stora konsekvenser för akutsjukvård.
 • Stödmaterial till aktörer och enskilda.

Peter Hällsten är tidigare polis som idag arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom området säkerhet i offentlig miljö – skydd mot terrorism och våldshandlingar med stora konsekvenser.

Lunchwrap och mingel i utställarhallen

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Förberedd inte rädd – Att mötas av hot och våld på arbetsplatsen

Det går att öka personalens säkerhetsmedvetenhet, känsla av trygghet samt förmåga att hantera oönskade situationer genom att agera på ett säkerhetsmedvetet sätt. Vilket kan förhindra en destruktiv händelseutveckling, minska våld och reducera risk för konflikt.

 • Före – Genom rätt vidtagna åtgärder kan vi förebygga risken att bli utsatta för hot, våld och konflikt.
 • Under – När en hotfull eller våldsam situation uppstår hanteras den med ett mentalt-, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt.
 • Efter – Fungerande rutiner för incidentrapportering, utvärdering av det inträffade samt stöd för den utsatte är viktigt i arbetet för att utveckla verksamhetens säkerhetskultur och skapa en tryggare arbetsplats.

Mikael Klots Rubin är senior säkerhetskonsult och arbetar med incidenthantering, riskanalyser, utbildning i krishantering och krisstöd. Han har arbetat som polis och tjänstgjort som operatör vid Nationella insatsstyrkan.

Riksföreningen för Akutsjuksköterskors SENA presenterar sitt arbete rörande Pågående dödligt våld (PDV)

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor SENA har under 2021–2023 aktivt arbetat med att stärka medvetenheten om PDV i publik miljö och kommer att presentera detta arbete, dess betydelse för samhället i stort och för sjukvården specifikt.

Riksföreningen för Akutsjusköterskor – Swedish Emergency Nurses Association (SENA), grundades år 2008 som en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård. Riksföreningen för Akutsjusköterskor har som mål att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar inom intrahospital akutsjukvård, verksamma på akutmottagningar samt på akutvårds-, intagnings- och intermediärvårdsavdelningar (text tagen från sena.se).

Kaffe/te och kaka

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

LIV HÖGLUND
liv.hoglund@kui.se
08-522 506 08
Projektledare konferens

Konsekvenser och hantering av våld och hot inom akutsjukvården och för akutsjuksköterskor.

Utifrån paneldeltagarnas olika ingångar i ämnet samtalar de om akutsjukvårdens behov och förutsättningar att hantera våld och hot.


Panelen leds av Anders Widmark som är Universitetsadjunkt, Fil.mag. specialistsjuksköterska i Anestesisjukvård/Intensivvård/Ambulanssjukvård och Akutsjukvård samt ordförande i SENA.

Paneldeltagare

  

Ardavan M. Khoshnood (bild 1), Peter Hällsten (bild 2) och Mikael Klots Rubin (bild 3).

Avslut Akutsjuksköterskedagarna

Moderator Kristina Iritz Hedberg sammanfattar och avslutar 2024 års konferens.

Kristina Iritz Hedberg är Leg. Sjuksköterska, chefredaktör för tidningen Ä, bokförläggare, handledare, utbildare och tidigare ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Anmäl intresse

Att vara först med att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare ger dig en unik möjlighet att vara i framkant av den senaste kunskapen och branschutvecklingen. Genom att prenumerera på exklusiv information får du inte bara fördelen att vara väl förberedd inför kommande evenemang, utan också tillgång till särskilda erbjudanden och möjligheter.

Förskola, LSS, äldreomsorg, sjuksköterska och akutsjuksköterska

Våra konferenser är skapade speciellt för dig som är verksam inom vård och omsorg eller barnomsorg. Vi fokuserar på flera centrala teman, inklusive förskola, LSS, äldreomsorg samt rollerna som sjuksköterska och akutsjuksköterska. Genom att rikta in oss på dessa områden strävar vi efter att erbjuda deltagarna en fördjupad förståelse för de aktuella utmaningarna och möjligheterna inom deras yrkesområden.

Senaste forskningen

Under våra konferenser får du tillfälle att ta del av den senaste forskningen presenterad av framstående personer och experter inom branscherna. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om de senaste rönen och även innovationerna som kan påverka ditt arbete. En konferens är dessutom en plattform för att diskutera och dela erfarenheter med andra yrkesverksamma som delar ditt engagemang.

Interaktiv och engagerande konferens

Våra konferenser är utformade för att vara interaktiva och engagerande. Utöver att utforska och diskutera nyheter och viktiga förändringar inom de respektive områdena, presenteras också praktiska verktyg och metoder som kan användas för att implementera dessa insikter i din verksamhet. Det är vår ambition att erbjuda konkreta lösningar och strategier som kan förbättra kvaliteten inom era respektive verksamhetsområden.

Anmäl intresse

Var först att ta del av kommande konferensers innehåll, program och föreläsare. Få exklusiva erbjudanden och information direkt i din inkorg. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Välj konferens

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
 • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07