Intervju med Polly Björk-Willén

När började ditt intresse för språk?

ag var en tidig läsare och senare en bokslukare. När jag gjorde min praktik på en småbarnsskola, vilket var obligatoriskt innan man sökte förskollärarseminariet på min tid, mötte jag barn som var trespråkiga, och för mig som vuxit upp i en monolingvistisk hemmiljö var detta oerhört fascinerande. Jag tror detta präglade min nyfikenhet på språk och flerspråkande.

Du har ett stort engagemang kring barn och barns språk. Hur kommer det sig?

ag har en bakgrund som förskollärare, och barns språkande och kommunicerande har alltid intresserat mig. När jag sedan skrev min D-uppsats på universitetet hamnade jag av en slump i ett flerspråkighetsprojekt och skrev om flerspråkiga barns kodväxling. Och på den vägen är det.

Varför är det så viktigt med språk?

pråket är vårt viktigaste kommunikativa redskap och på så vis en viktig förutsättning för socialt samspel. Språk är också nyckeln till studier och deltagande i samhälle och arbetsliv.

Du pratar även om flerspråkighet och flerspråkiga barn. Är det viktigt att barnet får tillgång till alla sina språk och kan ett barn hålla isär språken?

isst är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk om det är språk som de har användning för. Språk är ju färskvara och måste underhållas så det kräver att barn kontinuerligt får möta sina språk i samspel med andra språkare, eller kanske digitalt (facetima med exempelvis morföräldrar).  

I flerspråkiga familjer blandas så gott som alltid språken och barn lär sig tidigt att hålla isär de olika språken. Ofta relaterar barn olika språk till olika talare eller olika platser (förskola/hem).

Kan vi dra nytta av att det i förskolan finns barn med olika språk?

förskolan kan man dra nytta av flerspråkighet på många olika sätt även om personalen är enspråkig. Dels kan man vidga barns språkliga medvetenhet och språkbegrepp (samma sak kan ha olika benämning) genom att visa, med hjälp av barnen, att det talas många språk i barngruppen och framhålla det som någonting positivt och viktigt. Dels kan man i sitt literacyarbete visa att det finns olika alfabet (om det nu är aktuellt i barngruppen) och att man läser text i böcker på olika sätt.

Vad betyder leken för språket?

ånga studier visar att leken är betydelsefull för barns språkliga lärande för t ex barn som håller på att lära sig ett andraspråk. Det kräver dock att de har tillägnat sig så mycket språk att de blir insläppta i leken. Här spelar de vuxna en stor roll för att bädda och hjälpa till med att ge språkliga nybörjare access till leken.

Vilken var din favoritbok som barn?

utte i blåbärsskogen (Elsa Beskow) 

Polly avlång

Polly Björk-Willén

Polly är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitetet. Hennes forskningsintresse innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy.