Intervju med Niklas Pramling

Du pratar ofta om relationen mellan lek och lärande. Berätta!

in forskning under senare år har framförallt handlat om förskolan. I den miljön är bland annat relationen mellan lek och lärande central då verksamheten har en läroplan och samtidigt en tradition av att lek är central och högt värderad. Hur relationen mellan lek och lärande kan förstås blir därför viktigt för denna verksamhet.

Varför behöver barn leka?

enom att leka samspelar barn med andra barn - och om än i mindre utsträckning även vuxna – och tillägnar sig många viktiga förmågor och kunskaper som att; kommunicera, berätta, förstå sig själv, andra och omvärlden. I leken utvecklar barnet en flexibilitet i sitt tänkande, alltså förmågan att tänka annorlunda och förändra något, att låta något bli något annat. Och inte minst är lekande ofta en källa till glädje och välmående.

Är valet av lek viktigt?

a, eftersom varje lek förutsätter något av deltagaren för att kunna delta, blir val av lek viktigt. Om valet på lek till exempel faller på en populär film såsom Frost får de barn som inte sett denna film svårare att delta, då det kan vara okänt för dem hur handlingen, alltså berättelsen är, vilka roller som finns att välja mellan och hur man agerar som dem. 

Bör vuxna vara delaktiga i barns lek?

a, men inte alltid, då det också är viktigt för barn att få leka på egen hand, både själva och tillsammans med andra barn. Då kan de utveckla andra förmågor än de som de kan utveckla när vuxna deltar.

Vuxna kan inte heller alltid delta, men i en pedagogisk verksamhet såsom förskolan är det en uppgift för personalen att också delta i lek för att bidra till att utveckla lekar och göra dem mer inkluderande och utvecklande för alla barn. Det finns annars en risk att vissa barn återkommande hamnar utanför eller får marginaliserade, oengagerande och outvecklande roller att spela.

För inkluderingen och utvecklingen är det viktigt att vuxna också finns med i lek. 

Vilken var din favoritlek som barn? 

et var förstås olika lekar under olika perioder av min barndom, men lek med action-dockor tyckte jag om.

Niklas Pramling avlång

Niklas Pramling

Niklas är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han forskar bland annat om kommunikation i förskolan. De senaste åren har han lett ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt om relationen mellan undervisning och lek.