×
 

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska få specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa och ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa och ohälsa och sociala kontexter. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla och fördjupa sin kompetens att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa Vidare syftar kursen till att den studerande ska få kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser. Vidare är målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.

Den studerande ska utveckla färdigheter att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå. Den studerande ska också få kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper:

  • Om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa och ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa och ohälsa och sociala kontexter
  • Om vanligt förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser
  • I att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter:

  • Att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetens:

  • Att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa
  • Att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 30

Studieform Distans


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss