×
 

Psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter ur ett samhälls- och mångfaldsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för psykisk hälsa och ohälsa ur ett transkulturellt perspektiv samt kunskap om diskrimineringslagstiftningen. Kursen syftar även till att ge den studerade förståelse för psykisk hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv både historiskt och nutid utifrån olika målgruppers roller, status och livsvillkor över tid. 

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom. De studerande får också kunskap om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan samt diskrimineringslagen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt.

De studerande får färdighet att bedöma kulturens betydelse för hur en psykiatrisk sjukdom och ohälsa kan yttra sig samt kompetens att bemöta och planera behandling med hänsyn tagen till kulturella faktorer. De studerande skall efter kursen kunna identifiera, bedöma och bemöta psykisk ohälsa i ett transkulturellt och jämlikt perspektiv med hänsyn tagen till diskrimineringslagen. Kursen leder också till att de studerande kan använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället ur ett transkulturellt och jämlikt perspektiv.

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper:

  • Om, och ha beredskap för, att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom
  • Om migration och asylprocessen och dess eventuella påverkan på den psykiska hälsan
  • Om diskrimineringslagen
  • Om hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt ur ett historiskt perspektiv

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter:

  • Att bedöma kulturens betydelse för hur en psykiatrisk sjukdom och ohälsa kan yttra sig samt kompetens att bemöta och planera behandling med hänsyn tagen till kulturella faktorer

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetens:

  • Att identifiera, bedöma och bemöta psykisk ohälsa i ett transkulturellt och jämlikt perspektiv med hänsyn tagen till diskrimineringslagen
  • Att använda konkreta verktyg för att stödja individens återhämtning och delaktighet i samhället ur ett transkulturellt och jämlikt perspektiv

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ber bl.a. specialiserade kunskaper om och beredskap att möta olika kulturer och minoriteters syn på psykisk ohälsa och sjukdom.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss