×
 

Palliativ vård

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge den studerande god förståelse för hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga och färdighet att tillämpa palliativ vårdfilosofi och använda det palliativa vårdregistret.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ha specialiserad kunskap om den egna yrkesrollen inom palliativ vård och ges insikter i hur det är att vårda och arbeta nära döende personer och deras anhöriga. Den studerande ska ha avancerad kunskap om och färdighet att arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi. Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om och en orientering i det Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård och färdighet i att använda det svenska palliativregistret. Den studerande ska också ha specialiserade kunskaper om specifik palliativ vård för äldre och äldre med kognitiv svikt. Den studerande får också en orientering i och kunskap om sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare och färdighet att anpassa omvårdnad och omsorg efter sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare.

Kursen ger kunskaper om:

 • Den egna yrkesrollen gällande palliativ vård
 • Nationella Vårdprogrammet för palliativ vård

Kursen ger kunskaper i:

 • Sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare som man kan behöva ta hänsyn till
 • Det svenska palliativregistret
 • Den palliativa vårdfilosofins innehåll och innebörd
 • Palliativ vård för äldre med kognitiv svikt

Kursen ger färdigheter att:

 • Agera professionellt i yrkesrollen utifrån etik, moral och lagstiftning
 • Använda det svenska palliativregistret utifrån uppsatta riktlinjer och direktiv
 • Anpassa omvårdnad och omsorg efter sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagare
 • Omsätta den palliativa vårdfilosofin i det dagliga omvårdnadsarbetet
 • Anpassa den palliativa vården för äldre med kognitiv svikt

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

 • Reflektera och analysera över den egna yrkesrollen och dess innebörd både för vårdtagare och anhöriga med hänsyn tagen till etik, moral och lagstiftning
 • Förhålla sig till den palliativa vården utifrån ett individbaserat perspektiv med hänsyn tagen till situation och tillkalla hjälp i de situationer där det krävs
 • Reflektera över sitt eget förhållningssätt till döende, död, lidande, sorg och tröst

Kursen är delvis en fördjupning av de kunskaper som de studerande får i kursen Gerontologi och åldrandets livsvillkor. Därför måste den nämnda kursen vara avklarad innan kursen palliativ vård.

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre och ger bl.a. specialiserade kunskaper om den egna yrkesrollen inom palliativ vård.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss