×
 

Läroplanen samt lagar och förordningar

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om läroplanen och förskolans värdegrund kopplat till yrkesetiska frågor som integritet, delaktighet, demokrati, jämställdhet, solidaritet och inflytande. Ytterligare ett syfte är att de studerande utvecklar kunskap om och förståelse för de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge de studerande specialiserad kunskap om förskolans värdegrund och läroplanen kopplat till yrkesetiska frågor och verktyg för att tillämpa detta i praktiskt arbete. De studerande skall också få en god inblick i och kunskap om de lagar och förordningar som styr förskoleverksamhet så som barnrätt, skoljuridik, förvaltningslagen, GDPR, och barnkonventionen.

De studerande får verktyg och färdighet att verka för att varje barn utvecklar sin demokratiska förmåga så som sitt kritiska tänkande, förmåga att ta hänsyn, visa respekt, solidaritet och förståelse för alla människors lika värde. Efter avslutat kurs får de studerande kompetens att självständigt
planera och aktivt arbeta pedagogiskt med förskolans värdegrund och etik kopplat till läroplanen och verksamheten. De studerande får färdighet och kompetens att identifiera juridiska frågeställningar i vanligt praktiskt förekommande situationer i yrkesrollen. Under kursen jobbar de studerande mycket med praktiska case och får öva sig att koppla samman teori och praktik med ett reflekterande förhållningssätt.

Denna kurs ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling och ger kunskaper om förskolans värdegrund samt om lagar och förordningar.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 15

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss