×
 

Lärande i arbetslivet - Specialistbarnskötare

Syfte med kursen

Kursen syftar till att de studerande skall få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Efter genomförd LIA ska den studerande ha utvecklat sin profession genom att i det dagliga arbetet träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper, kompetenser och färdigheter att planera och implementera arbetssätt hos arbetsgruppen som stärker barns lärande och utveckling med hänsyn tagen till förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. Den studerande utvecklar sin kompetens att tillämpa de teoretiska kunskaperna som tillhandahållits under utbildningen.

Under LIA jobbar den studerande parallellt med sitt examensarbete och har ansvar att leda, utveckla, planera, och dokumentera valt inriktningsområde utifrån en problemformulering. För att kunna genomföra LIA måste samtliga kursmoment bortsett examensarbetet vara avklarade.

Lärande i arbetslivet - LIA - är praktiskt arbete i en verksamhet med en handledare som stöd i lärandet. LIA ger erfarenhet av yrket som Specialistbarnskötare Funktionsvariation/ Språkutveckling samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss