Lagar, organisation och dokumentation

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin, den anställdes ansvar, kvalitetskriterier, dokumentation samt vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen. 

Målet med kursen är att ge den studerande god kunskap om hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Man får även kunskap om styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas.

Den studerande får färdigheter och kompetens om dokumentation, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt enligt IBIC, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov. Den studerande får färdigheter i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde. Den studerande får också kunskap om olika kvalitetsledningssystem och hur systematiskt kvalitetsarbete används inom verksamheterna. Kursen ger specialiserad kunskap och färdighet i dokumentation utifrån perspektiven rättssäkerhet och kvalitetssäkring och hur man med utgångspunkt däri kan samordna insatser i såväl prevention som återhämtning.

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper:

  • Hur samhället valt att organisera vård, stöd och omsorg för psykiatrin
  • Vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen
  • Styrdokument gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas
  • Olika kvalitetsledningssystem och hur systematiskt kvalitetsarbete används inom verksamheterna

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter:

  • I dokumentation, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt enligt IBIC, beslutsprocess och genomförandeplan utifrån den enskildes behov
  • I dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för den enskilde

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri och ger bl.a. kvalitetskriterier, dokumentation samt vilka lagar och riktlinjer man har att förhålla sig till i yrkesrollen.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 20

STUDIEFORM Distans