Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling

Syfte med kursen

Kursen syftar till att de studerande skall få kunskap om arbetssätt som
stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett
interkulturellt arbetssätt innebär.

Mål med kursen

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om
grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första och andraspråksutveckling. Den studerande får också specialiserade
kunskaper om arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns
språk- och kunskapsutveckling samt om vad ett interkulturellt
förhållningsätt innebär i praktiken. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Den studerande får färdighet att tillämpa ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt i den dagliga verksamheten med god insikt
om betydelsen av samverkan med föräldrar gällande interkulturalitet och
flerspråkighet.

Efter avslutat kurs får den studerande kompetens analysera, reflektera och
kritiskt granska sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och
språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt
i verksamheten. De studerande skall också ha kompetens att i praktiken
använda likheter och olikheter som en tillgång i arbetet och som en naturlig
del av förskolans verksamhet och skapa förutsättningar för goda möten ur
en mångkulturell aspekt.

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Språkutveckling och ger kunskaper om bl.a. arbetssätt och metoder som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

STUDIEFORM Distans

STUDIETAKT Halvtid