×
 

Funktionsvariationer

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om vad det
innebär att ha kognitiva, exekutiva och sociala svårigheter ur ett individgrupp- och samhällsperspektiv. Ytterligare ett syfte är att ge den
studerande metoder, hjälpmedel och verktyg att stimulera barns utveckling
och lärande utifrån individnivå.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om
kognitiva funktionsvariationer, autismspektrumtillstånd, förvärvad
hjärnskada samt fysiska och psykiska funktionsvariationer och dess
konsekvenser i vardagen för ett barn. De studerande får också kunskap om
olika metoder, hjälpmedel och verktyg så som pictogram, kommunikation
via kroppsspråk och anpassade digitala hjälpmedel. Efter avslutad kurs ska
den studerande ha färdighet och kompetens att förstå hur intellektuella och
personliga egenskaper tillsammans med ens sociala situation, uppväxt och
samhällets strukturella uppbyggnad påverkar barnets förmåga till
självständig, delaktig, utveckling och lärande. Den studerande får också
färdighet och kompetens att pedagogiskt anpassa bemötande,
pedagogiska metoder och kommunikation efter barnets förutsättningar i
syfte att öka självständighet, delaktighet, utveckling och lärande.

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. kognitiva funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 25

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss