×
 

Fördjupad kunskap funktionsvariationer

Syfte med kursen

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om olika
diagnoser och faktorer som kan vara kopplade till dessa. Den studerande
får också fördjupad kunskap om olika hjälpmedel och verktyg som kan
användas pedagogiskt i förskolan i arbete med barn som har
funktionsvariationer.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserad kunskap om
olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet.
Områden som tas upp är socialt samspel och kommunikation med andra
barn, problemskapande beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva
nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter samt
tänkbara diagnoser kopplat till detta.

Den studerande får färdighet och kompetens att och anpassa bemötande,
kommunikation och pedagogiska verktyg efter barnets förutsättningar i
syfte att öka barnets möjlighet till utveckling, lärande, självständighet och
delaktighet. Den studerande får efter kursen kompetens att bedöma,
planera och genomföra anpassad förskolepedagogik utifrån barnets
förutsättningar samt kompetens att bedöma när ytterligare
expertkompetens behöver kopplas för att ge barnet möjligheter att
utvecklas på bästa sätt.

Kursen ingår i YH-utbildningen Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariation och ger specialiserade kunskaper om bl.a. olika funktionsvariationer och dess konsekvenser i vardagen för barnet.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20


Ansök

Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss