Examensarbete - Specialistundersköterska Psykiatri

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete, fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll. Den studerande ska ha färdigheter i att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget samt färdigheter i att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska.

Vidare ska kursen ge den studerande möjligheter att utveckla kompetenser för att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt, kompetens för att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

Kursen omfattar följande moment:

  • Fördjupning av innehållet i ett avgränsat arbetsområde med anknytning till något av områdena som avhandlas i utbildningen.
  • Skrivande av ett examensarbete, redovisning av eget arbete samt opponering av en studiekamrats arbete.

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper:

  • I evidensbaserat arbetssätt och forskningens betydelse för utvecklingsarbete
  • Fördjupade kunskaper inom delar av utbildningens innehåll

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter:

  • I att opponera på andras examensarbete och försvara sitt eget
  • I att göra en sammanfattning av examensarbetet på engelska
  • För kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetens:

  • För att sammanställa, värdera och använda relevanta källor och tidigare resultat samt slutföra avgränsat projekt
  • För att bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet och kompetens att självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper

Examinationsarbetet behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna i utbildningen Specialistundersköterska Psykiatri.

TYP YH kurs, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 20

STUDIEFORM Distans