×
 

Examensarbete - Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Syfte med kursen

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla sin förmåga i att söka,
inhämta, värdera och sammanställa information med ett källkritiskt- och
vetenskapligt förhållningssätt. Den studerande skall utveckla sin förmåga
att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om rapportskrivning och metodiskt sammanställning av material. Den studerande utvecklar sin färdighet och kompetens att söka, inhämta, bearbeta, värdera och sammanställa information utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter samt att analysera, diskutera och redovisa resultat på ett systematiskt sätt. Kursen förbereder den studerande i ett vetenskapligt arbetssätt inför kommande utvecklingsarbeten inom utbildningens område och leder vidare till professionell utveckling inom arbetsrollen. Den studerande ska ha färdighet att presentera ett vetenskapligt uppställt arbete, samt kommunicera ett abstract av rapporten på engelska muntligt och skriftligt. Kursen är uppdelad i två block, först lp (1 v) på skolan med kunskap i rapportskrivning och vetenskapliga metoder.

Examensarbetet görs parallellt med LIA:an där den studerande har ett specifikt ansvarsområde att undersöka, utveckla och utvärdera utöver övriga uppgifter. Sista veckan innan examen redovisas rapporterna med skolförlagd verksamhet.

Kursen ger kunskaper om:

  • Källkritik
  • Teoretiska omvårdnadskunskaper

Kursen ger kunskaper i:

  • Rapportskrivning
  • Metodisk sammanställning av information

Kursen ger färdigheter att:

  • Inhämta information med hänsyn tagen till sociala, etiska, och vetenskapliga aspekter
  • Sammanställa en rapport på ett vetenskapligt och korrekt sätt
  • Applicera evidensbaserat praktiskt arbete utifrån teoretiska modeller och sätta dem i ett sammanhang
  • Planera, genomföra, utvärdera rapporten samt redovisa resultatet

Efter kursen får den studerande kompetenser att:

  • Kritiskt granska och analysera teorier inom utbildnigens område
  • Ha utvecklat ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet om att lära mer och utvecklas i sin yrkesroll med ett stort inslag av reflektion, analys och utvärdering

Examensarbete i YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre görs parallellt med LIA:an inom ett specifikt område.

Utbildningstyp YH kurs

YH-poäng 20

Studieform Distans

Studietakt Halvtid


Utbildning som matchar arbetslivets behov

Utbildningen möter arbetslivets krav och drivs alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.
funktionsnedsättning LSS

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du får erfarenhet av ditt nya yrke samt tillfälle för reflektion och analys.

Kombinera arbete med studier

Det går bra att kombinera arbete med studier. Varje vecka har du schemalagda lektioner online samt eget självständigt studie arbete. Du har även ett antal inplanerade fysiska träffar på studieorten.

Kontakta oss