Välj din hemkommun

Svenska som andraspråk - Delkurs 2

Grundläggande svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla nya kunskaper, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Delkurs 2

Svenska som andraspråk delkurs 2 är till för dig som redan behärskar svenskans grundläggande skrivregler och den grammatik som lärs ut på SFI:s D-nivå. Här går vi vidare med att läsa och skriva längre texter i olika genrer. Du kommer att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation och hur man gör egna muntliga presentationer. Du får till exempel läsa och reflektera över skönlitterära texter, träna på att argumentera, läsa och skriva faktatexter samt lära dig grunderna i källkritik.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
  • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Enkla former för att bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Rekommenderad kurslitteratur

Snabba fakta

Kommun Västerås, Växjö

POÄNG 200

KURSKOD GRNSVAB

UTBILDNNGSTYP Komvux, Komvuxkurs

ÄMNE SFI, SAS, Svenska

Efter utbildningen

När du har läst klart den andra delkursen kan du fortsätta med delkurs 3 följt av delkurs 4. Samtliga delkurser inom grundläggande Svenska som andraspråk är sammanlagt 700 poäng.