×
 

Psykiatri 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Psykiska sjukdomar, däribland psykoser, bipolärt syndrom, missbruk, emotionell instabil personlighetsstörning, självskadebeteenden och de funktionsnedsättningar som följer, deras orsaker, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad samt vikten av prevention och återhämtning.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa utifrån ett individperspektiv.
 • Hur olika faktorer, däribland individens fysiska, psykosociala, socioekonomiska förutsättningar och könstillhörighet påverkar människors hälsa och ohälsa.
 • Former för samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan samt samverkan med anhöriga.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Suicidprevention.
 • Olika behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder, till exempel social färdighetsträning för ett självständigt liv.
 • Internetbaserad behandling.
 • Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk sjukdom.
 • Stödverksamheter till barn med föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik.
 • Olika samtalsmetoder i form av praktiska övningar och samtal, däribland motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar, individuellt och i grupp utifrån frivilligt deltagande och utifrån tvångssituationer.

Digital kurslitteratur

Till kursen rekommenderar vi digital kurslitteratur. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset är mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen och du kan enkelt betala för den via t.ex Swish. 

Vi rekommenderar

 • Psykiatri 2, Hypocampus Care, 150 kr, du köper boken via länk i din kurs när den startar.
Om du föredrar en tryckt bok så rekommenderar vi följande bok:

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Vård och omsorg

Kurskod PSYPSK02

Kurspoäng 100

Studiestart Löpande starter

Förkunskaper Psykiatri 1

Kommun 45