×
 

Psykiatri 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanligt förekommande psykiska sjukdomar, däribland stressrelaterade sjukdomar, depression, ätstörningar, ångesttillstånd hos äldre och yngre, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deras prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad och återhämtning.
 • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår utifrån evidensbaserad kunskap.
 • Synen på psykisk hälsa och ohälsa samt hur stigmatisering uppstår och hur den kan hanteras.
 • Kriser och krishantering
 • Omsorgsprocessens olika steg och innehåll med planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
 • Psykiatrins möjligheter till stöd i form av resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt betydelsen av sysselsättning.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med patienter, brukare, anhöriga samt övriga samarbetspartners.
 • Riktlinjer och förhållningssätt utifrån brukarens behov och rätten till självbestämmande, integritet och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
 • Bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård och i brukarens hemmiljö utifrån evidensbaserade metoder.
 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller kunskap, människosyn och organisation.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten såsom hälso- och sjukvårdslagen och lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Digital kurslitteratur

Till kursen rekommenderar vi digital kurslitteratur. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset är mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen och du kan enkelt betala för den via t.ex Swish. 

Vi rekommenderar

 • Psykiatri 1, Hypocampus Care, 150 kr, du köper boken via länk i din kurs när den startar.
Om du föredrar en tryckt bok så rekommenderar vi följande bok:

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvuxkurs

Ämnen Vård och omsorg

Kurskod PSYPSY01

Kurspoäng 100

Studiestart Löpande starter

Kommun 45